Skip to main content

Gofalwch am y Byd a Chofio Ailgylchu'r Nadolig yma

BYDDWCH WYCH a helpu i achub y BLANED trwy ailgylchu eich holl wastraff ychwanegol y Nadolig yma. Gall camau bach gael effaith ENFAWR ar ein byd trwy gydol y flwyddyn – nid dim ond dros gyfnod y Nadolig.

Y Nadolig yma, rydyn ni'n gofyn i drigolion RhCT barhau â'u gwaith gwych a llenwi eu bagiau clir a'u bagiau gwastraff bwyd â'u holl ddeunydd ychwanegol a brwydro yn erbyn y newid yn yr hinsawdd ar yr un pryd!

Mae ailgylchu'n allweddol yn y frwydr yma ac mae'n ffordd hawdd iawn i bawb wneud gwahaniaeth mawr. Yn sicr, mae'r 18 mis diwethaf wedi bod yn anodd iawn i aelwydydd RhCT ond mae ein trigolion wedi bod yn sicrhau eu bod yn ailgylchu doed a ddelo, sy'n newyddion da i'r Fwrdeistref Sirol, i Gymru ac wrth gwrs, i'r amgylchedd.

Mae cyfnod yr ŵyl yn aml yn cynnwys llawer o fwyd ac anrhegion ac mae'r gwastraff o gartrefi yn cynyddu dros tua 30% ar yr adeg yma – sy'n golygu llawer o ddeunydd ychwanegol i'w ailgylchu!

Gall trigolion fwynhau Nadolig gwyrddach drwy ailgylchu'r gwastraff bwyd anochel (esgyrn twrci, gweddillion o'r plât ac ati), poteli plastig ychwanegol, papur lapio, cardiau Nadolig, coed Nadolig go iawn, tybiau a hambyrddau, caniau metel, poteli gwydr, jariau, bocsys cardfwrdd a llawer yn rhagor dros y Nadolig.

Er gwaethaf popeth y mae'r ddwy flynedd ddiwethaf wedi'i daflu at drigolion RhCT, mae eu hymdrechion wedi arwain at gasglu degau o filoedd o dunelli o ddeunydd mae modd ei ailgylchu!

Yn rhan o'i ymrwymiad parhaus i frwydro yn erbyn y newid yn yr hinsawdd ac i gynyddu'r cyfraddau ailgylchu, mae'r Cyngor wedi cyhoeddi newid i'r ffordd y mae'n casglu gwastraff gwyrdd. Bydd yn cyflwyno sachau gwyrdd mae modd eu hailgylchu a thrwy hynny'n lleihau ei ddefnydd o blastig o tua 3 miliwn o fagiau ailgylchu clir bob blwyddyn. Yn ogystal â hyn, mae'r Cyngor yn gofyn i drigolion gofrestru ar gyfer y gwasanaeth fel bod modd i'r criwiau osgoi teithiau diangen a lleihau ôl troed carbon cyffredinol y Cyngor. Cofrestrwch yma: www.rctcbc.gov.uk/BagNewyddSbon.

Os bydd trigolion yn parhau â'r ymdrechion yma dros yr ŵyl, rydyn ni ar y trywydd iawn i gael 'Gwyliau Gwych, diwastraff'.

Mae'r cynllun ailgylchu bwyd yn mynd o nerth i nerth, gyda fwyfwy o drigolion yn dweud eu bod yn ailgylchu eu gwastraff bwyd. Mae 20% o'r gwastraff rydyn ni'n ei gasglu bob mis yn wastraff bwyd.

Wrth gwrs, y peth hawsaf i'w ailgylchu yw'r holl blastig, papur a chardfwrdd y dewch chi ar eu traws dros gyfnod y Nadolig. Felly, ar ôl agor yr anrhegion a phendroni ynghylch sut i glirio'r mynydd o focsys, bagiau papur a phapur lapio – ewch i ôl bag ailgylchu clir a'i lenwi. Rhowch yr HOLL bapur lapio mewn bag CLIR ar wahân, gan gynnwys papur lapio ffoil neu sgleiniog. Gwnewch focys cardfwrdd a bagiau papur yn wastad er mwyn gwneud lle yn eich bag ailgylchu.

I wneud rhagor o le fyth, mae modd i chi ymweld ag un o'n Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned i gael gwared ar eitemau does dim modd eu gosod ar ymyl y ffordd, fel dillad, hen deganau ac eitemau trydanol. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n didoli'ch gwastraff cyn mynd i ganolfan ailgylchu a sicrhau nad oes symptomau Covid-19 arnoch chi. Cofiwch hefyd gadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol cyfredol. (www.rctcbc.gov.uk/RheolauCanolfannauAilgylchu).

Mae ein canolfannau ar agor rhwng 8am a 5.30pm bob dydd ac eithrio 24 a 31 Rhagfyr pan fyddan nhw'n cau am 3.30pm. Bydd pob canolfan ar gau Ddydd Nadolig, Dydd San Steffan, Dydd Calan a dydd Sul 2 Ionawr 2022.

Hoffech chi ragor o fanylion? Ewch i www.rctcbc.gov.uk/AilgylchuAdegNadolig

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth:

"Hoffwn ddymuno Nadolig diwastraff i'n holl drigolion ni a diolch i bob un ohonyn nhw am gefnogi dyfodol gwyrddach ar gyfer RhCT drwy gydol y flwyddyn.

"Mae cyfnod y Nadolig yn golygu gwastraff ychwanegol ac mae'n amser gwych i chi ddechrau meddwl yn wyrdd ac ailgylchu'r holl becynnu ychwanegol, papur lapio a chardiau.

"Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn parhau i gefnogi pobl ac yn annog trigolion i barhau â'u gwaith da drwy gydol y flwyddyn. Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaeth ailgylchu hygyrch ac arloesol, ac mae hyn yn mynd law yn llaw â'r gwaith parhaus o addysgu'r cyhoedd a chodi ymwybyddiaeth yn ei blith.

"Mae cefnogaeth ein trigolion tuag at ein gwasanaeth ailgylchu gwastraff bwyd wedi bod yn rhyfeddol hyd yma, a hoffwn i ddiolch i'n trigolion am chwarae eu rhan.

“Daliwch ati gyda’r gwaith gwych a gadewch i ni i gyd gymryd y camau bach i helpu i frwydro yn erbyn y Newid yn yr Hinsawdd a gwneud 2022 yn flwyddyn newydd ddiwastraff.”

Newidiadau i'r trefniadau casglu dros gyfnod y Nadolig:

Fydd eich casgliadau deunydd i'w ailgylchu, bwyd, cewynnau a gwastraff bagiau du wythnosol DDIM YN NEWID yn ystod wythnosau'r Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.

Bydd eisiau i wastraff a deunydd ailgylchu'r cartref (ynghyd â gwastraff bwyd a chewynnau) gael eu gosod yn y man arferol erbyn 7am ar y diwrnod casglu arferol.

Bydd gwasanaethau eraill fel casglu eitemau mawr a dosbarthu biniau ag olwynion / biniau gwastraff bwyd yn cael eu hatal o ddydd Gwener 24 Rhagfyr er mwyn i ni allu defnyddio cymaint o adnoddau â phosibl i gasglu'r llwyth mwyaf erioed o wastraff ailgylchu rydyn ni'n ei ddisgwyl eleni. Bydd y gwasanaethau arferol yn ailddechrau o ddydd Llun 10 Ionawr.

Casgliadau Coed Nadolig Go Iawn a Gwastraff Gwyrdd:

O 6 Rhagfyr, bydd modd i drigolion drefnu i'w coed Nadolig 'go iawn' gael eu casglu o ochr y ffordd rhwng 3 Ionawr a 14 Ionawr.

Rhaid i drigolion drefnu amser ar gyfer casglu eu coed o leiaf 24 awr cyn eu diwrnod casglu arferol – www.rctcbc.gov.uk/CoedNadolig. Fydd y coed ddim yn cael eu casglu fel mater o drefn.

Bydd y gwasanaeth casglu gwastraff gwyrdd bob pythefnos (gan gynnwys y gwasanaeth casglu coed Nadolig 'go iawn') yn cael ei atal ddydd Gwener 24 Rhagfyr a bydd y gwasanaeth arferol yn ailgychwyn ddydd Llun 17 Ionawr 2022. Serch hynny, bydd modd i chi fynd â'ch gwastraff gwyrdd, gan gynnwys coed Nadolig go iawn (heb fag), i'ch canolfan ailgylchu leol yn y gymuned drwy gydol cyfnod yr ŵyl.

Cofiwch roi'r sbwriel a'r deunyddiau i'w hailgylchu I GYD allan erbyn 7am ar eich diwrnod casglu. Peidiwch â'u rhoi allan cyn hynny rhag ofn y byddan nhw'n gorlifo ac yn peri trafferthion i gerddwyr sy'n defnyddio'r pafin.

Os nad ydyn ni wedi casglu eich sbwriel / deunyddiau i'w hailgylchu pan ddylen ni fod wedi gwneud hynny, gadewch nhw ar ymyl y palmant. Mae'n bosibl y byddwn ni'n gweithio oriau ychwanegol a byddwn ni'n eich cyrraedd cyn gynted â phosibl. Weithiau bydd ein carfanau yn gweithio'n hwyr yn ystod cyfnodau prysur ac weithiau caiff staff ychwanegol eu galw i mewn i gael gwared â'r eitemau y diwrnod canlynol.

Rydyn ni'n cynghori trigolion i ymweld ag un o'r nifer o fannau casglu ar draws Rhondda Cynon Taf cyn cyfnod yr ŵyl ac i gasglu digon o fagiau ailgylchu neu ofyn am fagiau ymlaen llaw ar-lein www.rctcbc.gov.uk/bagiau.

Hefyd, hoffai carfan Gofal y Strydoedd atgoffa trigolion i barcio'n synhwyrol er mwyn sicrhau bod modd i'r lorri ailgylchu ddod i lawr eich stryd.

Hoffech chi ragor o wybodaeth ac awgrymiadau ynghylch ailgylchu eich gwastraff Nadolig? Dilynwch ni ar Facebook neu Twitter neu ewch i www.rctcbc.gov.uk/AilgylchuAdegNadolig.

Wedi ei bostio ar 06/12/21