Facilities Grant

Mae cymorth ar gael i drigolion oedrannus, agored i niwed ac anabl Rhondda Cynon Taf er mwyn addasu eu cartrefi, a darparu cymhorthion ac offer arbenigol, i'w helpu i'w cadw'n ddiogel rhag anaf, yn ogystal â byw’n annibynnol yn eu cartrefi.

Mae modd darparu rhai mân gymhorthion ac addasiadau, gan gynnwys darparu rheiliau llaw mewnol ac allanol a rheiliau cydio yn rhad ac am ddim, ac mae Grant Cyfleusterau i'r Anabl ar gael i ariannu addasiadau mawr yn amodol ar ‘brawf modd’ ariannol.

Pwy sy'n gymwys i wneud cais am Grant Cyfleusterau i'r Anabl a beth mae'n ei gynnwys?

Mae Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl ar gael i berchnogion a thenantiaid, ar gyfer gwaith sydd o fudd iddyn nhw eu hunain neu i eraill sy'n byw gyda nhw. Mae angen asesiad gan Therapydd Galwedigaethol i nodi anghenion penodol yr ymgeisydd. Mae’r argymhellion yma’n cael eu defnyddio i benderfynu pa waith sydd angen ei gyflawni. Mae modd i’r gwaith sy'n dod o dan Grantiau Cyfleusterau Anabl gynnwys y canlynol, ond nid yw'n gyfyngedig i hynny:

  • Gwaith i wella mynediad i'r cartref ac yn y cartref, gan gynnwys darparu rampiau a rheiliau, lledu drysau a darparu lifftiau grisiau a lifftiau fertigol;
  • Addasiadau i gyfleusterau ymolchi presennol, sy'n cynnwys darparu cyfleusterau cawod sydd â mynediad gwastad a thoiledau arbenigol i helpu i gynnal hylendid personol; a
  • Gwella neu osod system wresogi briodol.

Mae grant o hyd at £36,000 ar gael trwy'r Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl. Serch hynny, bydd y swm a dderbynnir yn dibynnu ar amgylchiadau ariannol ymgeisydd unigol. Bydd asesiad o incwm a chynilon ymgeisydd, a elwir yn ‘brawf modd’, yn cael ei wneud i bennu faint o gymorth grant a gaiff yn ei dderbyn.

Yn 2019/2020, rhoddwyd 297 o Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl. Nododd 97% o drigolion eu bod yn ‘fodlon' neu'n 'fodlon iawn' gyda’r addasiadau a gawson nhw. Gofynnodd yr Arolwg Boddhad Cwsmeriaid gwestiynau i'r rhai a oedd wedi derbyn y Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl fel 'Ydych chi'n teimlo eich bod chi'n gallu gwneud pethau na allech chi eu gwneud o'r blaen ac a ydych chi'n teimlo'n fwy hyderus/annibynnol?'. Cytunodd 96% o'r trigolion hynny eu bod nhw'n gallu gwneud pethau na allen nhw eu gwneud cyn derbyn y grant ac o ganlyniad, roedden nhw'n teimlo'n fwy hyderus yn eu cartrefi.

Er bod 2020/2021 wedi bod yn flwyddyn heriol i bawb oherwydd y pandemig, mae'r Gwasanaeth Grantiau Tai yn parhau i brosesu Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl brys ar gyfer ein trigolion mwyaf agored i niwed. Mae'r rhain er mwyn gwneud addasiadau angenrheidiol i'w cartrefi er mwyn iddyn nhw gael eu rhyddhau o'r ysbyty neu os ydyn nhw angen addasiadau i'w cartrefi i'w hatal rhag gorfod mynd i'r ysbyty neu gyfleuster gofal.

Meddai'r Cynghorydd Robert Bevan, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Menter, Datblygu a Thai: “Mae Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl yn hanfodol i rai o'n trigolion mwyaf bregus i gynnal eu hannibyniaeth werthfawr yn eu cartrefi eu hunain.

“Rydyn ni'n gwybod bod pobl yn dymuno aros yn eu cartrefi eu hunain cyhyd ag y bo modd, ond weithiau dydy eu cartrefi ddim yn addas i gefnogi eu hanghenion newidiol.

“Fel Cyngor rydyn ni wedi ymrwymo i gefnogi ein trigolion sy'n dymuno cynnal eu hannibyniaeth, ac mae'r Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl yn enghraifft wych o sut rydyn ni'n gweithio gyda'n trigolion i gyflawni hyn.

“Gall yr addasiadau i gartrefi y mae modd eu gwneud trwy Grant Cyfleusterau i'r Anabl olygu'r gwahaniaeth rhwng rhywun yn gallu gadael ei gartref heb gefnogaeth, o'i gymharu â methu â chamu allan o'r drws ffrynt yn ddiogel.

“Rydyn ni'n gwybod bod llawer o gartrefi yn ein cymunedau wedi'u hadeiladu mewn ffordd sydd ddim yn cefnogi pobl sy'n cael trafferth â'u symudedd, fodd bynnag, mae'r Grant Cyfleusterau i'r Anabl yn ffordd i ni gefnogi'r trigolion hynny sydd angen help a chynnal eu hannibyniaeth.”

I ofyn am asesiad, gallwch gysylltu â Charfan Ymateb ar Unwaith yr Awdurdod ar 01443 425003.

Mae modd i Garfan Grantiau Rhondda Cynon Taf roi cymorth i ymgeiswyr Grant Cyfleusterau i'r Anabl i'w helpu i wneud cais, penodi contractwr addas a goruchwylio'r gwaith. Mae rhagor o wybodaeth am Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl, gan gynnwys Telerau ac Amodau, ar wefan y Cyngor, yma.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 24th Chwefror 2021

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.