Skip to main content

Barc Beiciau Disgyrchiant

Pedal-Bike-Away

Mae Parc Gwledig Cwm Dâr yn paratoi ar gyfer haf anhygoel, wrth i Barc Beiciau Disgyrchiant ar gyfer Teuluoedd newydd sbon agor ar Awst 7.

Mae'r garfan yn y Parc Gwledig wedi partneru gydag arbenigwyr y diwydiant a beicwyr proffesiynol sydd wedi bod yn helpu beicwyr i roi cynnig ar atyniadau byd-enwog Dyffryn Gwy a Fforest y Ddena ers dros ddegawd - gan ddod â'u profiadau anhygoel i'r gornel yma o dde Cymru.

Gwibiwch i lawr  ar lwybrau pwrpasol Parc Beiciau Disgyrchiant ar gyfer Teuluoedd - gan stopio wrth nifer o draciau pwmp ar hyd y ffordd.

Defnyddiwch y gwasanaeth lifft i'ch cludo chi a'ch beic i frig y mynydd, gan arbed eich egni ar gyfer yr antur wefreiddiol ar y ffordd i lawr!

Does dim beic gyda chi? Beth am logi un o'n rhai ni?

Angen datblygu neu adnewyddu eich sgiliau? Ymunwch â'r sesiynau dwys pum wythnos sy'n cael eu cyflwyno.

Parc Beiciau Disgyrchiant ar gyfer Teuluoedd yw'r diweddaraf mewn cyfres o ddatblygiadau cyffrous ym Mharc Gwledig Cwm Dâr. Cafodd y parc ei enwi'n Borth Darganfod ym Mharc Rhanbarthol y Cymoedd yn ddiweddar, sy'n golygu ei fod yn cael ei ystyried yn garreg gamu bwysig i'r anturiaethau ehangach sydd ar gael yng Nghymoedd trawiadol De Cymru.

Mae modd i ymwelwyr hefyd fwynhau'r canlynol:

 • Maes chwarae antur wedi'i adnewyddu'n ddiweddar, sy'n wych i blant o bob oed ac sydd ag ystod enfawr o siglenni, llithrennau a rhagor. Mae yna hefyd ail faes chwarae llai i blant bach ger y caffi - lle perffaith i fachu paned wrth i chi eu gwylio nhw'n chwarae!
 • Caffi Black Rock, sy'n cynnig bwydydd a diodydd poeth ac oer trwy gydol y dydd, a phrydau blasus o gynnyrch lleol i chi eu mwynhau mewn awyrgylch mwy ffurfiol.
 • Llety modern ar y safle, gan gynnwys ystafelloedd i deuluoedd, ystafelloedd sy'n addas ar gyfer cadeiriau olwyn ac ystafelloedd sy'n caniatáu cŵn.  Mae ystafell ymolchi en-suite ym mhob ystafell.
 • Parc carafanau wedi'i ailwampio ar gyfer carafanau, cerbydau gwersyllu, cartrefi modur a phebyll trelar (yn anffodus dydyn ni ddim yn caniatáu pebyll). Mae cysylltiad trydan ar gael ar bob llain yn ogystal â mynediad i'r blociau cawod, toiledau a'r man golchi llestri sydd wedi'u hadnewyddu.
 • Mae Parc Gwledig Cwm Dâr yn safle achrededig Awyr Dywyll Cymru, sy'n golygu ei fod yn cynnig amodau perffaith yn ystod y nos ar gyfer syllu ar y sêr - sy'n berffaith wrth rostio malws melys ar dân gwersyll.
 • Sesiynau am ddim gan garfan Chwaraeon RhCT, yn cefnogi preswylwyr i gymryd rhan mewn gweithgareddau beicio, gan gynnwys grwpiau i bobl dros 50 oed, menywod yn unig a phlant bach rhwng dwy a phump oed ar feiciau balans.
 • Teithiau cerdded hyfryd trwy'r parc ac i fyny i'r mynyddoedd rhewlifol dramatig sy'n ei amgylchynu. Bachwch ganllaw am ddim o'r dderbynfa.
 • Rhai o'r cynefin naturiol gorau sydd i'w weld - dyma hafan i bobl sy'n hoff o fyd natur ac adarwyr.
 • Stablau marchogaeth Fferm Green Meadow cyfagos, er mwyn i chi fynd i grwydro ar gefn ceffyl.

 Bydd Parc Beiciau Disgyrchiant ar gyfer Teuluoedd, gan gynnwys llogi beiciau a'r gwasanaeth lifft, yn cael ei weithredu gan WyeMTB a Pedal A Bike Away. Mae'r ddau o'r rhain yn cael eu rhedeg gan gyn-feicwyr mynydd proffesiynol gyda thros ddegawd o brofiad o hyfforddi, llogi a datblygu beicio.

Cadwch le ar gyfer sesiwn beicio neu sesiwn hyfforddi a dysgwch ragor am y Parc Beiciau Disgyrchiant ar gyfer Teuluoedd ym Mharc Gwledig Cwm Dâr yma.

Mae modd i chi hefyd ymuno â Chwaraeon RhCT yn eu sesiynau cymunedol am ddim, sy'n cael eu cynnal yn y Parc:

 • Mae sesiynau 'Beicio Hamddenol' yn cael eu cynnal rhwng 10.30am a 12.30pm bob dydd Mawrth (o 3 Awst). Dyma sesiynau cymdeithasol a chyfeillgar ar gyfer pobl dros 50 oed sydd am roi cynnig ar feicio.  Dewch â'ch beic a'ch helmed eich hun.  (Neu llogwch, fel sydd wedi'i nodi uchod). Cadwch le yma: https://www.letsride.co.uk/rides/the-slow-roll
 • Mae sesiynau 'Beicio a Chlonc' yn dechrau ar 5 Awst ac yn cynnig sesiynau beicio i fenywod yn unig rhwng 6pm ac 8pm bob dydd Iau. Dyma gyflwyniad ysgafn i'r llwybrau beicio a chyfle i gael paned a chlonc ar ôl beicio.  16 oed a hŷn.   Dewch â'ch beic a'ch helmed eich hun (neu llogwch, fel sydd wedi'i nodi uchod). Cadwch le yma: https://www.letsride.co.uk/rides/the-skinny-latte
 • Mae sesiynau 'Beicio i Rai Bach' ar gyfer plant rhwng dwy a phedair oed. Mae'r sesiynau'n cael eu cynnal bob dydd Sadwrn o 7 Awst rhwng 9.30am a 11.30am. Dyma sesiwn bwrpasol eu hunain ar y trac pwmp i blant sy'n hyderus ar feiciau balans.  Nid sesiwn hyfforddi yw hwn. Rhaid i rieni/gwarcheidwaid aros gyda'r plentyn ar gyfer sesiwn a rhaid gwisgo helmed a phadiau. Dewch â'ch beic a'ch offer eich hun.

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r tair sesiwn Chwaraeon RhCT, e-bostiwch chwaraeonrhct@rctcbc.gov.uk neu ffoniwch 07471 140713

 

 

Wedi ei bostio ar 04/08/21