LDP-Logo-2020-2

Dyma atgoffa preswylwyr, datblygwyr a pherchnogion tir y bydd cam cyntaf y gwaith o adolygu a disodli'r Cynllun Datblygu Lleol cyfredol yn dod i ben yn fuan - gyda'r Cyfnod Enwebu Safleoedd Ymgeisiol yn cau ar ddiwedd y mis.

Mae'r Cyngor yn gweithio ar lunio Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig (RLDP) (2020-2030), a fydd yn cael ei fabwysiadu yn 2024 er mwyn disodli'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) cyfredol (2006-2021). Dechreuodd y cam cychwynnol tuag at gyflawni'r Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig - y Cyfnod Enwebu Safleoedd Ymgeisiol - ym mis Hydref 2020, a bydd yn dod i ben ddydd Mercher, 31 Mawrth 2021.

Mae'r Cynllun Datblygu Lleol yn ddogfen statudol sy'n ymdrin â'r defnydd o dir, yn nodi gweledigaeth ar gyfer y Fwrdeistref Sirol ac yn dyrannu tir ar gyfer datblygiadau tai, cyflogaeth, manwerthu a thwristiaeth (er enghraifft). Mae ganddo hefyd bolisïau i ddiogelu'r amgylchedd a chynyddu'r mannau gwyrdd cyhoeddus, a bydd yn ceisio lleihau allyriadau carbon gan annog cynhyrchu ynni adnewyddadwy priodol ar yr un pryd. Mae'r Cynllun Datblygu Lleol yn chwarae rhan flaenllaw wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio i'r Cyngor.

Bydd sawl cam ffurfiol ynghlwm â'r gwaith o adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol ac mae rhagor o wybodaeth i breswylwyr ar wefan y Cyngor yma. Mae'r Cyfnod Enwebu Safleoedd Ymgeisiol yn rhoi cyfle i ddarnau o dir neu adeiladau gael eu hystyried ar gyfer eu cynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig. Os yw'r safleoedd yn addas, byddan nhw'n cael eu dyrannu yn y Cynllun — sy'n golygu, mewn egwyddor, ei bod hi'n dderbyniol iddyn nhw gael eu datblygu neu'u defnyddio.

Mae modd i unrhyw breswylydd gyflwyno safleoedd, gan gynnwys tirfeddianwyr a datblygwyr preifat, ac mae modd eu hystyried am ystod o ddefnyddiau. Mae cyfle o hyd i gyflwyno cais - ond cofiwch wneud hynny cyn y dyddiad cau ar 31 Mawrth. Mae canllawiau manwl a fydd yn eich helpu chi gyda'r broses ar gael yma.

Cam nesaf y broses fydd cyhoeddi Cofrestr Safleoedd Ymgeisiol, a fydd yn cael ei chyflwyno ar gyfer sylwadau'r cyhoedd ochr yn ochr â 'Strategaeth a Ffefrir' ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig - mae disgwyl i hyn ddigwydd ym mis Tachwedd 2021. Wedyn, bydd Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig drafft yn cael ei lunio ac yn destun ymgynghoriad yn 2022, cyn iddo gael ei drafod gan Arolygydd Cynllunio annibynnol yn 2023.

Meddai'r Cynghorydd Robert Bevan, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Menter, Datblygu, a Thai: “Mae’r Cyngor yn awyddus i atgoffa preswylwyr bod y Cyfnod Enwebu Safleoedd Ymgeisiol, sef cam cyntaf y gwaith o fabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig yn ystod 2024, yn dod i ben yn fuan. Rhaid i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cyflwyno safle i'w ystyried wneud hynny cyn y dyddiad cau ar 31 Mawrth, ac mae modd gwneud hynny gan ddefnyddio adran benodedig ar wefan y Cyngor.

“Mae'r Cynllun Datblygu Lleol yn ddogfen bwysig, sy'n dyrannu tir yn Rhondda Cynon Taf i'w ddatblygu ac, yn y pen draw, bydd yn ystyriaeth allweddol wrth benderfynu ar bob cais cynllunio dros y 10 mlynedd nesaf. Mae ganddo gyswllt pwysig â materion ehangach fel tai, cyflogaeth a manwerthu, ac mae hefyd yn ystyried ffactorau eraill fel newid yn yr hinsawdd a gwarchod ardaloedd sydd o bwysigrwydd ecolegol.

“Bydd ymgynghori ac ymgysylltu â rhanddeiliaid a'r cyhoedd yn rhan hanfodol o'r broses. Pan ddechreuodd y Cyfnod Enwebu Safleoedd Ymgeisiol ym mis Hydref, gwnaethon ni annog preswylwyr lleol i gymryd rhan yn y broses, gan mai nhw yw'r bobl sy'n adnabod eu cymunedau orau. Yn dilyn y dyddiad cau, bydd y Cyngor yn coladu'r holl safleoedd a gyflwynwyd i'w cynnwys yn y CDLl Diwygiedig mewn cofrestr a fydd ar gael i'r cyhoedd ei gweld yn ystod proses ymgysylltu arall maes o law."

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 5th Mawrth 2021

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.