Skip to main content

Lansio Cynllun Casglu Gwastraff Gwyrdd Newydd

Green-waste-SM4-WELSH

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn lansio'i gynllun Ailgylchu Gwastraff Gwyrdd newydd ar 1 Tachwedd, a hynny tra bod COP26 yn cael ei gynnal yn ninas Glasgow.

Bydd y cynllun yn dechrau heddiw, a bydd y Cyngor ond yn casglu gwastraff gwyrdd i'w ailgylchu o'r cartrefi hynny sydd wedi cofrestru ar gyfer y cynllun ac sydd wedi rhoi'r gwastraff yn y bagiau gwastraff gwyrdd newydd y mae modd eu hailddefnyddio.

Mae'r Cyngor, yn rhan o'i ymrwymiad i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a chyfraddau ailgylchu, wedi adolygu'i gynllun ailgylchu gwastraff gwyrdd. Bydd yn cyflwyno sachau gwyrdd y mae modd eu hailddefnyddio a thrwy hynny'n lleihau ei ddefnydd o blastig o tua 3 miliwn o fagiau ailgylchu clir bob blwyddyn.

Yn ogystal â hyn, mae'r Cyngor yn gofyn i drigolion gofrestru ar gyfer y gwasanaeth fel bod modd i'r criwiau osgoi teithiau diangen a lleihau ôl troed carbon cyffredinol y Cyngor.

Mae dros 32,000 o aelwydydd bellach wedi cofrestru ar gyfer y cynllun ac mae bron i 67,000 o sachau wedi'u dosbarthu - amcangyfrifir bod bron i 66% o drigolion sy'n ailgylchu gwastraff gwyrdd bellach wedi cofrestru ac yn barod ar gyfer y casgliadau newydd.

Bydd casgliadau ailgylchu gwastraff gwyrdd yn dychwelyd i gasgliadau unwaith bob pythefnos heddiw (1 Tachwedd) a bydd yn dilyn patrwm casgliadau bagiau du / biniau'r trigolion. Mae'r newidiadau yma wedi'u cyflwyno heddiw, a hynny oherwydd bod y galw am gasgliadau gwastraff gwyrdd yn is yn ystod y gaeaf. Bydd hyn yn sicrhau bod trigolion yn cael y cyfle i gofrestru a dod yn gyfarwydd â'r newidiadau cyn i'r casgliadau wythnosol ailddechrau ym misoedd prysurach y Gwanwyn a'r Haf (1 Mawrth 2022).

Mae modd i drigolion gofrestru ar gyfer y gwasanaeth AM DDIM yn gyflym ac yn ddi-drafferth ar-lein trwy fynd i www.rctcbc.gov.uk/BagNewyddSbon. Os nad oes modd i chi ddefnyddio gwasanaethau ar-lein, mae modd i chi ffonio 01443 425001 rhwng 8.30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Bydd trigolion wedyn yn cael eu DWY sach AM DDIM er mwyn dechrau ailgylchu'u gwastraff gwyrdd.

Mae bagiau ychwanegol ar gael ond byddan nhw'n costio £3 yr un. Mae'r tâl yma am y sach yn unig.

Yn 2020 casglodd y Cyngor dros 8,200 tunnell o wastraff gwyrdd gan drigolion!

Dyma atgoffa trigolion i labelu'u bagiau a bod pob bag wedi'i gofrestru i eiddo unigol.  Bydd y Cyngor ond yn casglu'r nifer o fagiau sydd wedi'u cofrestru ar gyfer y cynllun. Bydd pob criw casglu'n ymdrechu i ddychwelyd y sachau mor ddiogel â phosibl.  

Os bydd trigolyn yn methu â rhoi eitemau allan ar gyfer 12 casgliad yn olynol (oddeutu 29 wythnos yn ystod y gaeaf ac 12 wythnos yn ystod yr haf) mae'n bosibl y cewch chi eich tynnu o'r rhestr gasglu a bydd angen i chi gofrestru eto. 

Bydd y gwasanaeth casglu gwastraff gwyrdd bob pythefnos (gan gynnwys coed Nadolig 'go iawn' nad oes trefniadau wedi cael eu gwneud i'w casglu) yn cael ei atal o ddydd Gwener 24 Rhagfyr gyda gwasanaethau arferol yn ailddechrau ddydd Llun 17 Ionawr 2022. Mae modd i chi fynd â'ch gwastraff gwyrdd, gan gynnwys coed Nadolig, i'ch Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned leol trwy gydol cyfnod y Nadolig.

Bydd modd defnyddio'r sachau newydd ar gyfer gwastraff gwyrdd megis glaswellt, tocion, brigau bach wedi'u torri i faint addas a gwastraff anifeiliaid bach sy'n bwyta llysiau yn unig. FYDD y Cyngor DDIM yn casglu pridd, rwbel, tywarch (blociau mwd) neu bren yn rhan o'r casgliad yma. Dylai gwastraff anifeiliaid gynnwys blawd llif / gwair yn unig ac nid gwastraff anifeiliaid arall fel baw cŵn a chathod. RHAID PEIDIO â gorlenwi'r sachau.

Mae modd mynd â gwastraff gwyrdd / gwastraff o'r ardd i un o'r nifer o Ganolfannau Ailgylchu yn y Gymuned yn Rhondda Cynon Taf, RHAID iddo BEIDIO â bod mewn bag ailgylchu clir. Bydd rhaid ei roi i mewn i'r cynhwysydd sydd ar gael. Mae pob Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned bellach yn gweithredu oriau agor y gaeaf sef 8am i 5.30pm

Yn 2020 casglodd y Cyngor dros 8,200 tunnell o wastraff gwyrdd gan drigolion – mae hyn yn cyfateb i 2,739,000 o fagiau ailgylchu llawn. 

Meddai Steve Owen, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwasanaethau Gofal y Strydoedd:

“Hoffwn i ddiolch i drigolion am ymuno â'r cynllun a'r frwydr yn erbyn Newid yn yr Hinsawdd. Bydd y newidiadau i’r gwasanaeth casglu gwastraff gwyrdd yn helpu i leihau ôl troed carbon y Cyngor ac yn dod â ni yn nes at ein nod o ailgylchu 80% o'r holl wastraff sy'n dod o'n cartrefi erbyn 2024/25.

Bydd y newid bach yma'n gwella ansawdd y deunydd rydyn ni'n ei gynhyrchu ac yn gwneud gwahaniaeth enfawr, gan ein harwain yn y pen draw at economi gwbl gylchol. Rydw i'n gobeithio y bydd trigolion yn parhau i ymuno â ni drwy ailgylchu cymaint ag y gallan nhw, er mwyn gwneud gwahaniaeth yn lleol a ledled y byd.

"Bydd y gwasanaeth gwell newydd yn defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf y tu mewn i gerbydau i wella llwybrau casglu a galluogi gwasanaeth awtomataidd.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.rctcbc.gov.uk/BagNewyddSbon, e-bostio ailgylchu@rhondda-cynon-taf.gov.uk, ffonio 01443 425001 neu ddilyn cyfrifon y Cyngor ar Facebook/Twitter. 

Wedi ei bostio ar 01/11/21