Skip to main content

Ymgynghoriad ynglŷn ag Ysgol Gynradd Gymraeg gwerth £12.5miliwn yn Rhydfelen

New Welsh Medium Primary School, Rhydyfelin - Copy

Mae'r Cyngor yn cynnal ymgynghoriad â thrigolion ynglŷn â’i gynlluniau i greu Ysgol Gynradd Gymraeg newydd gwerth £12.5miliwn yn Rhydfelen. Bydd yr ymgynghoriad yma'n llywio'i gais cynllunio terfynol a bydd y Cyngor yn cynnal achlysur cyhoeddus yr wythnos nesaf yn rhan o'r broses ymgynghori.

Bydd yr ysgol yn cael ei hadeiladu ar safle presennol Ysgol Gynradd Heol y Celyn, gan groesawu disgyblion cyfrwng Cymraeg yr ysgol a'r rhai sy'n mynychu Ysgol Gynradd Gymraeg Pont Sion Norton ar hyn o bryd. Bydd yr ysgol yn agor ym mis Medi 2024, ac yn cael ei hariannu yn rhan o fuddsoddiad ehangach Rhaglen Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru gwerth £55miliwn ar gyfer ardal Pontypridd.

Bydd yr ysgol yn cynnwys cyfleusterau addysg o'r radd flaenaf mewn adeilad sy'n addas ar gyfer yr 21ain ganrif. Bydd y cynllun ehangach yn cynnwys Ardal Gemau Aml-ddefnydd newydd, cae chwarae newydd, maes parcio i staff a man gollwng i fysiau ar y safle. Y bwriad yw y bydd yr ysgol yn gweithredu dull Carbon Sero-Net, a bydd yr adeiladau presennol yn cael eu dymchwel.

Mae gan drigolion gyfle i weld rhagor o wybodaeth a dweud eu dweud ynghylch cynigion y Cyngor, yn rhan o broses ymgynghori a fydd yn cael ei chynnal hyd at 15 Hydref.

Mae tudalen ymgynghori bwrpasol ar gael yma.

Mae'r dudalen we yn cynnwys yr holl ddogfennau ar gyfer y cais cynllunio (drafft), gan gynnwys cynlluniau lleoliad safle ar gyfer yr ysgol newydd. Mae modd cyflwyno unrhyw sylwadau sydd gyda chi am y cynlluniau trwy e-bost (info@theurbanists.net) neu drwy lythyr, gan ddefnyddio'r cyfeiriad sydd wedi'i gynnwys ar dudalen we'r ymgynghoriad.

Yn ogystal â hyn, bydd y Cyngor yn cynnal achlysur lleol - yng Nghanolfan Gymuned Rhydyfelen, Heol y Dyffryn, ddydd Gwener, 8 Hydref (2pm-7pm) - fel bod modd i drigolion ddweud eu dweud. Bydd cynlluniau ar gyfer yr ysgol newydd yn cael eu harddangos a bydd Swyddogion y Cyngor ac ISG, y contractwyr sy’n adeiladu’r ysgol newydd, yn bresennol i ateb unrhyw gwestiynau.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant:  “Mae'n gyffrous gweld darluniau'r arlunydd o'r Ysgol Gynradd Gymraeg newydd yn Rhydyfelen, sy'n dod â'r adeilad gwych gwerth £12.5miliwn sy'n cael ei gynnig yn fyw. Bydd y cynllun yn darparu cyfleusterau o'r radd flaenaf, diolch i'n partneriaeth barhaus â Llywodraeth Cymru a'i  Rhaglen Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif.

“Mae gwella ein darpariaeth cyfrwng Cymraeg leol yn parhau i fod yn flaenoriaeth ar gyfer y Cyngor yma, wrth inni weithio tuag at gyflawni deilliannau'r Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg. Er bod gan y mwyafrif o'n hysgolion cyfrwng Cymraeg leoedd dros ben, rhan allweddol o'r cynllun yw buddsoddi yn yr ardaloedd hynny lle mae'r galw yn cynyddu, gan greu rhagor o leoedd yn ein darpariaeth.

“Mae cefnogi’r cynnydd yn y galw yn lleol yn cynrychioli un o fanteision allweddol yr ysgol newydd ar gyfer Rhydyfelen. Mae hyn yn debyg i gynlluniau sy'n cael eu cwblhau yn Ysgol Rhydywaun, Pen-y-waun, ac Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr yng Nghwmdâr. Dechreuodd y gwaith ar y cynlluniau yma yn ystod yr haf, er mwyn darparu cyfleusterau gwell a chynyddu nifer y lleoedd sydd ar gael. Cyfanswm y buddsoddiadau ar wahân yma yw £12.1miliwn a £4.5miliwn yn y drefn honno.

“Byddwn ni'n annog pobl leol sydd â diddordeb yn yr Ysgol Gynradd Gymraeg newydd yn Rhydyfelen i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad - boed hynny ar-lein, trwy lythyr neu yn ystod yr achlysur sy'n cael ei gynnal ar 8 Hydref. Bydd yr holl adborth sy'n cael ei gyflwyno yn cael ei ystyried a'i ddefnyddio i lunio cais cynllunio terfynol y Cyngor, a fydd yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Cynllunio a Datblygu maes o law er mwyn i'r Pwyllgor gwneud penderfyniad ynglŷn â'r cais."

Wedi ei bostio ar 01/10/21