Skip to main content

Cyfnewidfa Deganau Fawr Rhondda Cynon Taf

Bydd y Gyfnewidfa Deganau Fawr yn dod i'r Sied yn Aberdâr ddydd Llun 5 Rhagfyr ymlaen.

Mae'r corachod wedi cyrraedd Rhondda Cynon Taf er mwyn sicrhau ein bod ni i gyd yn ailgylchu a'n bod ni mor wyrdd â phosibl dros gyfnod y Nadolig!

Mae Siôn Corn ei hun wedi rhoi cynlluniau arbennig iawn ar waith er mwyn sicrhau ein bod ni'n ail-ddefnyddio ein holl deganau diangen ac yn cael 'teganau newydd i ni' yn eu lle.

Mae'r Sied, Aberdâr yn agor ei drysau i fechgyn a merched da yn Rhondda Cynon Taf ddydd Llun 5 Rhagfyr ymlaen ar gyfer Cyfnewidfa Deganau Fawr Rhondda Cynon Taf, sydd wedi'i chymeradwyo gan Siôn Corn a'r corachod gwyrdd! Mae gwahoddiad i blant i ddod draw i'r Sied a dod â'u teganau'n barod i'w cyfnewid – os nad ydyn nhw'n gallu dod o hyd i'w ffefryn nesaf, gallan nhw gael tocyn arbennig i'w ddychwelyd unrhyw bryd cyn 23 Rhagfyr er mwyn dewis 'tegan newydd iddyn nhw'.

Bydd y teganau yn cael eu rhoi o dan goeden Nadolig fawr yn y siop, gan ei wneud yn brofiad hudolus i blant ei fwynhau... ac mae sïon bod ymwelwyr arbennig am alw draw o dro i dro.

Wrth i'r gaeaf afael ac rydyn ni'n troi ein sylw at gael Nadolig da ar gyllideb, gan fod mor wyrdd ag y gallwn ni hefyd, mae siopau ail-ddefnyddio'n cynnig yr opsiynau gorau gyda bargeinion anhygoel ar gael! Mae cyfleusterau ail-ddefnyddio'r Sied wedi'u lleoli ledled y fwrdeistref sirol, ag un ym mhob ardal o Gwm Rhondda, Cwm Cynon a Thaf-elái. 

Mae'r Sied yn rhoi cyfle i drigolion brynu eitemau sy'n cael eu rhoi gan y cyhoedd i'r Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned neu eu rhoi'n uniongyrchol i'r 'Sied'. Bydd y siop yn adnewyddu ac yn rhoi bywyd newydd i eitemau megis llyfrau, teganau, beiciau, llestri, addurniadau, dodrefn a llawer o eitemau eraill byddai wedi cael eu taflu gan aelodau'r cyhoedd fel arall. Mae'r silffoedd a'r gofod llawr bob amser yn llawn eitemau amrywiol (rhai ohonyn nhw'n newydd sbon) gyda llawer o drysorau ac anrhegion yn barod i'w darganfod y Nadolig yma.

Mae pob eitem yn cael eu gwirio a'u profi gan staff a gwirfoddolwyr elusen Wastesavers i sicrhau eu bod nhw'n ddiogel ac mewn cyflwr da.

Nodwch; mae achlysur y Gyfnewidfa Deganau Fawr ond ar gael yn Sied Aberdâr eleni - ond mae pob 'Sied' â bargeinion anhygoel a chynigion arbennig ar gael.  

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd a Hamdden: "Mae'r Sied yn hollol wych ac wedi bod yn llwyddiant ysgubol gyda thrigolion Rhondda Cynon Taf. Mae'n bleser gyda fi i weld ein bod ni wedi ymuno â Siôn Corn a'i gorachod eleni. Rwy'n siŵr bydd achlysur y Gyfnewidfa Deganau Fawr yn llwyddiant enfawr a bydd gyda bechgyn a merched 'gwyrdd' hapus iawn y Nadolig yma!

“Rwyf wir yn gobeithio fod trigolion hefyd yn defnyddio'r adnodd amhrisiadwy yma dros y Nadolig ac yn sicrhau eu bod yn gallu cael y Nadolig gorau a gwyrddaf posibl – er gwaethaf y gaeaf caled a allai fod yn ein hwynebu ni gyd. Os yw'r blynyddoedd diwethaf wedi dysgu unrhyw beth i ni, y peth pwysig yw dathlu'r Nadolig gyda'n gilydd, nid pa anrheg newydd sydd o dan y goeden Nadolig. Rwyf wedi cael sawl bargen yn y Sied eleni ac maen nhw wedi'u lapio a'n barod ar gyfer rhai pobl lwcus.

“Y peth gwych am brynu o gyfleuster ail-ddefnyddio yw y bydd yn arwain at hyd yn oed fwy o eitemau'n dod o hyd i gartrefi newydd, ac yn y pen draw yn cael eu dargyfeirio o safle tirlenwi – yn bendant yn ffordd wych i chi gael Nadolig gwyrddach.”

Mae'r Cyngor yn ymfalchïo yn nifer y Canolfannau Ailgylchu ledled y Fwrdeistref Sirol a bydd y cyfleusterau yma'n ateb eu holl ofynion ailddefnyddio ac ailgylchu. Mae rhestr lawn o Ganolfannau Ailgylchu a'r deunyddiau maen nhw'n eu derbyn i'w gweld yma: www.rctcbc.gov.uk/canolfannauailgylchu.

Mae staff ar gael ym mhob un o'r canolfannau, a byddan nhw'n barod i roi cyngor a chymorth neu gyfeirio trigolion wrth ailgylchu'r deunyddiau o'u cartrefi. 

Mae pob canolfan bellach yn gweithredu oriau agor y gaeaf, sef dydd Llun i ddydd Sul 8am tan 5:30pm o fis Tachwedd hyd at fis Mawrth. Bydd ein canolfannau ni'n cau am 3:30pm ar 24 a 31 Rhagfyr ac ar gau'n gyfan gwbl Ddydd Nadolig, Dydd San Steffan a Dydd Calan, gan ail-agor ddydd Llun 2 Ionawr 2023.

Am wybodaeth casglu ailgylchu a gwastraff dros gyfnod y Nadolig eleni bwriwch olwg ar www.rctcbc.gov.uk/AilgylchuAdegNadolig

Am ragor o wybodaeth am y canolfannau ailgylchu yn y gymuned a'r "Sied", ewch i www.rctcbc.gov.uk/YSied neu ddilyn "The Shed Community" ar Facebook/Twitter. 

Wedi ei bostio ar 01/12/22