Cafodd Credyd Cynhwysol ei gyflwyno yn Rhondda Cynon Taf ar 21 Mawrth 2016, ac mae bellach wedi disodli chwech o'r budd-daliadau sy'n dibynnu ar brawf modd ar gyfer pobl mewn oed gweithio.

Mae Credyd Cynhwysol yn fudd-dal newydd ar gyfer pobl o oedran gweith, ac mae'n disodli'r canlynol:

 • Credyd Treth Gwaith
 • Credyd Treth Plant
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm
 • Budd-dal Tai

Gall pobl sengl sy'n ceisio am swyddi am y tro cyntaf yn Rhondda Cynon Taf bellach hawlio Credyd Cynhwysol yn hytrach na'r budd-daliadau uchod. Er mwyn gwneud hyn, mae rhaid iddyn nhw fodloni'r holl amodau sy'n eu gwneud yn gymwys. 

Os nad ydych yn rhywun sengl sy'n ceisio am swyddi am y tro cyntaf dylech barhau i hawlio unrhyw fudd-daliadau rydych chi'n gymwys i'w cael. Arhoswch i gael rhagor o wybodaeth am pan fyddwch chi'n symud drosodd i Gredyd Cynhwysol. 

Ni fydd Credyd Cynhwysol yn disodli'r budd-daliadau canlynol, byddan nhw'n aros yr un fath:

 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Gyfraniadau
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Gyfraniadau
 • Lwfans Byw i'r Anabl/Taliadau Annibyniaeth Bersonol
 • Budd-dal Plant
 • Lwfans Gofalwr
 • Cymorth gyda Threth y Cyngor

Os ydych chi'n cael Credyd Cynhwysol, mae dal angen i chi anfon cais am Ostyngiad Treth y Cyngor atom ni. Pe hoffech wneud cais ar-lein, defnyddiwch y ddolen yma www.rctcbc.gov.uk/ctaxreduction, neu ffoniwch 01443 425002 am ffurflen gais.

Os ydych chi'n hawlio Credyd Cynhwysol mae modd i chi ddefnyddio rheolwr cyllid ar-lein er mwyn eich helpu chi i reoli'ch arian

Dysgwch ragor, gweld a ydych chi'n gymwys neu weld sut i wneud cais am Gredyd Cynhwyso

Cyngor Rhondda Cynon Taf

E-bost: CwestiynauBudd-dalTai@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Ffôn: 01443 425002

Sefydliadau sy'n rhoi cyngor a gwybodaeth am fudd-daliadau

Mae gwerth biliynau o bunnoedd o fudd-daliadau prawf modd yn cael eu hanwybyddu bob blwyddyn. Gall deall beth gallwch ei hawlio a gwneud cais ymddangos yn broses gymhleth, ond mae sefydliadau ar gael i'ch helpu.

 • Mae trosolwg defnyddiol o'r budd-daliadau gwahanol sydd ar gael, pwy all eu hawlio a sut i wneud cais ar wefan Gov.uk
 • Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn cynnig gwybodaeth ar-lein a thrwy ei Llinell Ymholiadau Budd-daliadau (am ddim) - 0800 882200.
 • Os oes gennych Weithiwr Cymdeithasol neu Reolwr Iechyd, gall roi cyngor i chi ynglŷn â pha fudd-daliadau y dylech chi fod yn eu hawlio. Efallai y bydd hefyd yn gallu eich helpu i lenwi'r ffurflenni.
 • Age Connects Morgannwg http://www.acmorgannwg.org.uk/ 
  Ffôn: 01443 490650
 • Canolfan Cyngor ar Bopeth citizensadvice.citizensadvice.org.uk/rtcabcymru.htm
  Llinell gymorth (llinellau tir)  - 03444 77 20 20
  Llinell weinyddol - 01443 409284 / 01443 477113
 • Cronfa Cymorth Dewisol Cymru: Mae Cronfa Cymorth Dewisol Cymru wedi disodli rhannau o'r Gronfa Gymdeithasol a oedd yn cael ei chynnal gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Roedden nhw'n arfer cael eu galw yn 'fenthyciadau mewn argyfwng' neu 'grantiau gofal cymunedol'. Caiff taliadau'r Gronfa Cymorth Dewisol eu defnyddio ar gyfer costau untro yn hytrach na chostau parhaus. Mae rhagor o wybodaeth am hyn ar dudalen Cronfa Cymorth Dewisol Cymru ac yn Money Made Clear Wales
 • Gall gwefan The Money Advice Service eich helpu i bennu cyllideb gyda chanllawiau defnyddiol ar how to budget on a low income.
 • Cyfrifiaduron Cyhoeddus - Os na allwch fynd ar gyfrifiadur, gallwch ddefnyddio cyfrifiaduron am ddim ym mhob un o Lyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.