Faint o fagiau du caf i eu rhoi allan?

Mae cyfyngiad o ran y nifer o fagiau maint safonol (60litr) y cewch chi’u rhoi allan ar gyfer eich casgliadau sbwriel pob pythefnos. O 4 Mehefin, 2018, bydd rheolau newydd yn dod i rym er mwyn cynyddu’r gyfradd ailgylchu yn RhCT – a chyfrannu at fwrw targed Llywodraeth Cymru o 70% ar gyfer 2024/25.  Bydd hyn yn cyfyngu nifer y bagiau y caiff pob cartref eu rhoi allan bob pythefnos. Rhagor o fanylion yma.

Lwfans PresennolLwfans o 4 Mehefin 2018

Dim bin ag olwynion 

4 bag du

 

Dim bin ag olwynion

2 fag du

Bin ag olwynion bach RhCT (120 litr)

1 bag du ychwanegol

 Pob bin ag olwynion

Dim gwastraff bag du ychwanegol - rhaid i'r bin gau.

 

Bin ag olwynion mawr RhCT (240 litr)

Dim bagiau ychwanegol

 

O dan y rheolau newydd sy’n dod i rym ar 4 Mehefin, bydd y Cyngor yn cyflwyno Hysbysiad Cosb Benodedig o £100 – a fydd y cam olaf – i bobl sy’n anwybyddu rhybuddion oddi wrth Swyddogion Gorfodi ac sy’n gwrthod ailgylchu byth a hefyd

Noder: Os oes gennych chi 2 fin olwynion, bydd hyn yn cael ei ystyried yn wastraff ochr a byddwn ni'n gofyn i chi symud eich ail fin. Mae'n bosibl y byddwn ni'n symud yr ail fin, os bydd angen.

Bydd Gwastraff Lludw yn cael ei gasglu mewn bagiau du canolig eu maint yn ychwanegol at y bagiau uchod. Cyn rhoi'r lludw mewn bag du, gwnewch yn siŵr ei fod e wedi oeri.

Pa fagiau du y bydd Cyngor RhCT yn eu casglu?

Ble bynnag yr ydych chi'n byw yn RhCT, byddwn ni ond yn casglu bagiau du maint safonol (60 litr).  Fydd unrhyw fag sy'n fwy na hynny ddim yn cael ei gasglu. Mae hynny'n cynnwys leinin du ar gyfer y biniau ar olwynion.

Beth fydd yn digwydd os oes gormod o fagiau du?

Fyddwn ni ddim yn casglu unrhyw fagiau du ychwanegol (ac eithrio gwastraff lludw) ac mae'n debygol y bydd Swyddogion Ymwybyddiaeth Gwastraff y Cyngor yn ymweld â chi. O dan y rheolau newydd sy’n dod i rym ar 4 Mehefin, bydd y Cyngor yn cyflwyno Hysbysiad Cosb Benodedig o £100 – a fydd y cam olaf – i bobl sy’n anwybyddu rhybuddion oddi wrth Swyddogion Gorfodi ac sy’n gwrthod ailgylchu byth a hefyd.

Mae croeso i chi gysylltu â'n Swyddogion Ymwybyddiaeth Gwastraff am gyngor i'ch helpu i leihau eich gwastraff bagiau du ac ailgylchu rhagor o ddeunyddiau. Gweld rhagor o wybodaeth ar yr hyn sy'n mynd yn eich bin.

Sut gallwch chi leihau eich gwastraff bagiau du.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.