Mae gwasanaeth Casgliadau Arbennig ar gyfer eitemau mawr sydd ar gael ar gyfer trigolion Rhondda Cynon Taf yn unig.

Pa eitemau sy'n cael eu casglu?

  • Byddwn ni'n casglu dodrefn neu nwyddau cartref ar yr amod nad ydyn nhw'n rhy fawr neu'n rhy drwm. Rydw i'n cadarnhau y bydd y rhewgell yn wag ac yn lân a bydda i'n cael gwared ar yr holl wydr cyn iddi gael ei chasglu.
  • Fyddwn ni ddim yn casglu bagiau du sy'n cynnwys gwastraff cyffredinol - dylai'r rhain gael eu rhoi allan ar eich diwrnod casglu gwastraff bob pythefnos
  • Fyddwn ni ddim yn casglu unrhyw ddeunydd adeiladu neu rwbel, nac unrhyw ddeunydd o weithgareddau DIY, hynny yw, briciau, concrit neu blastrfwrdd.
  • Does dim modd casglu rhewgelloedd masnachol neu rewgelloedd â drysau to symudol, drysau gwydr neu gloeon. 

Ydy'r Cyngor yn casglu o fusnesau?

Byddwn ni'n casglu eitemau mawr o fusnesau os nad ydyn nhw'n rhy fawr neu'n rhy drwm.

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Gwastraff Masnach ar 01443 827700 i drefnu casgliad arbennig.

Sut i drefnu casgliad

Wrth drefnu i ni gasglu hyd at 3 eitem, bydd ffi o £12.05 i’w thalu. Fydd y swm yma ddim yn cael ei ad-dalu.
Bydd y taliad yn cael ei wneud drwy gerdyn Credyd neu Ddebyd

Faint o gasgliadau mae modd i fi eu trefnu?

Does dim terfyn ar y nifer o gasgliadau gallwch chi'u trefnu.

Byddwn ni dim ond yn casglu 3 eitem ar y tro ar gost o £12.05 – dydyn ni ddim yn
ad-dalu'r ffi yma.

Os ydych chi'n rhoi bagiau allan, sicrhewch nad ydyn nhw'n rhy drwm a'u bod yn hawdd eu codi.

Opsiynau Ailgylchu Eraill

Efallai byddwch chi'n ystyried ailgylchu eich eitemau cartref drwy TooGoodTooWaste, sef elusen leol sy'n ailgylchu dodrefn, â'r bwriad o ail-werthu'r eitemau yn lleol.
too good to waste

Mae modd i chi gael gwared ar eich eitemau diangen drwy ein Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned.

Os ydych chi'n gwsmer gwastraff byd masnach neu'n landlord, edrychwch ar ein tudalen Gwastraff Mawr Byd Masnach.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.