Mae gwasanaeth Casgliadau Arbennig ar gyfer eitemau mawr sydd ar gael ar gyfer trigolion Rhondda Cynon Taf yn unig.

Pa eitemau sy'n cael eu casglu?

  • Byddwn ni’n casglu dodrefn neu offer y cartref sy ddim yn fawr neu’n drwm iawn, gan gynnwys eitemau llawn dŵr.
  • Fyddwn ni ddim yn casglu eitemau sy ddim yn wag nac yn lân. Rhaid tynnu’r gwydr oddi ynddyn nhw cyn iddyn nhw gael eu casglu.
  • Fyddwn ni ddim yn casglu bagiau du sy'n cynnwys gwastraff cartref cyffredinol – dylid cael gwared arnyn nhw yn rhan o’ch casgliadau gwastraff bob pythefnos.
  • Fyddwn ni ddim yn casglu deunyddiau adeiladu na dymchwel a fyddwn ni ddim chwaith yn casglu deunyddiau o waith DIY e.e. brics, concrit neu fwrdd plastr.
  • Fyddwn ni ddim yn casglu nwyddau gwyn arbenigol na nwyddau masnachol. Rydyn ni’n argymell eich bod yn cysylltu â'r gwneuthurwr i gael cyfarwyddiadau ar sut i gael gwared arnyn nhw.
  • Fyddwn ni ddim yn casglu rhewgelloedd masnachol na'r rheiny â drysau to llithro, drysau gwydr neu gloeon.

     

Ydy'r Cyngor yn casglu o fusnesau?

Byddwn ni'n casglu eitemau mawr o fusnesau os nad ydyn nhw'n rhy fawr neu'n rhy drwm.

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Gwastraff Masnach ar 01443 827700 i drefnu casgliad arbennig.

Sut i drefnu casgliad

Wrth drefnu i ni gasglu hyd at 3 eitem, bydd ffi o £12.05 i’w thalu. Fydd y swm yma ddim yn cael ei ad-dalu.
Bydd y taliad yn cael ei wneud drwy gerdyn Credyd neu Ddebyd

Faint o gasgliadau mae modd i fi eu trefnu?

Does dim terfyn ar y nifer o gasgliadau gallwch chi'u trefnu.

Byddwn ni dim ond yn casglu 3 eitem ar y tro ar gost o £12.05 – dydyn ni ddim yn
ad-dalu'r ffi yma.

Os ydych chi'n rhoi bagiau allan, sicrhewch nad ydyn nhw'n rhy drwm a'u bod yn hawdd eu codi.

Opsiynau Ailgylchu Eraill

Efallai byddwch chi'n ystyried ailgylchu eich eitemau cartref drwy TooGoodTooWaste, sef elusen leol sy'n ailgylchu dodrefn, â'r bwriad o ail-werthu'r eitemau yn lleol.
too good to waste

Mae modd i chi gael gwared ar eich eitemau diangen drwy ein Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned.

Os ydych chi'n gwsmer gwastraff byd masnach neu'n landlord, edrychwch ar ein tudalen Gwastraff Mawr Byd Masnach.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.