Cyn y Nadolig

 • Anogwch y plant i gymryd rhan mewn trefniadau ailgylchu gwastraff eich cartref yn ystod gwyliau'r Nadolig. Mae'n weithgaredd addysgol gwych!
 • Beth am logi neu brynu coeden Nadolig go iawn mewn potyn y Nadolig yma, yn hytrach na phrynu coeden heb wreiddiau a fydd yn marw? Bydd hi'n bosibl ei phlannu yn yr ardd wedyn. Ar ôl ei phlannu yn y ddaear, bydd y goeden yn amsugno tunnell o garbon, sef tua 10% o'ch ôl troed carbon bob blwyddyn.
 • Pan fyddwch chi'n gwneud eich siopa Nadolig, ewch â'ch bagiau plastig yn ôl i'r siop er mwyn iddyn nhw gael eu hailgylchu.
 • Er mwyn arbed arian, amser a gwastraff, beth am anfon e-gardiau Nadolig am ddim yn hytrach na phrynu rhai papur? 
 • Chwiliwch am anrhegion sydd mewn pecynnau y mae modd eu hailddefnyddio. Mae modd i chi ddefnyddio bagiau anrhegion dro ar ôl tro. Yn yr un modd, gallwch ailddefnyddio tuniau neu becynnau plastig anrhegion i storio pethau yn y cartref.

 Adeg y Nadolig

 • Mae'n anochel y bydd gyda chi fwy o wastraff bwyd dros gyfnod y Nadolig – Peidiwch ag anghofio ei ailgylchu! Os ydych chi eisoes yn cymryd rhan yn y cynllun, mae modd i chi archebu cadi cegin yn rhad ac am ddim yma – http://www.rctcbc.gov.uk/gwastraffbwyd.
 • Mae'n bosibl ailgylchu amrywiaeth eang o jariau, tuniau, poteli, papurau, plastig, cardfwrdd a llawer yn rhagor. Cofiwch eu golchi nhw, os oes eisiau, ar ôl gweddill eich llestri a'u rhoi nhw yn y bagiau ailgylchu sydd ar gael YN RHAD AC AM DDIM. Ewch i www.rctcbc.gov.uk/bagiau. Cofiwch roi'r holl bapur lapio, tagiau anrhegion a bagiau mewn bag ailgylchu clir ar wahân. 
 • Os bydd ymwelwyr yn aros gyda chi y Nadolig yma, rhowch wybod iddyn nhw ble mae'r biniau ailgylchu a beth i'w roi ynddyn nhw.
 • Cofiwch ei bod hi'n bosibl ailgylchu neu ailddefnyddio nifer o eitemau annisgwyl sy'n gysylltiedig â'r Nadolig, fel tuniau losin a jariau briwfwyd.   

 Ar ôl y dathliadau

 • Bydd llwyth o anrhegion yn cael eu rhoi a'u derbyn y Nadolig yma, felly, mae disgwyl y bydd eisiau cael gwared ar hen gelfi, dillad, offer ac eitemau eraill a fydd yn cael eu disodli gan anrhegion newydd y byddwch chi'n eu derbyn – beth am fynd â nhw i un o'r Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned fel y bydd hi'n bosibl eu hailgylchu neu eu hailddefnyddio. Fel arall, beth am fynd â'ch eitemau diangen i'ch hoff siop elusen? Gwnewch yn siŵr eu bod nhw'n fodlon derbyn darnau o offer trydanol, bod yr offer yn gweithio ac yn cynnwys teclynnau rheoli o bell fel y bydd hi'n bosibl eu hailwerthu. Mae modd mynd ag unrhyw ddarnau o offer trydanol, sydd ddim yn gweithio, i'ch Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned agosaf.
 • Cofiwch ei bod hi'n bosibl ailgylchu eich cardiau Nadolig, papur lapio a thagiau anrhegion ar ôl i chi eu tynnu nhw ar Nos Ystwyll. Rhowch nhw mewn bagiau ailgylchu clir ar wahân a'u rhoi nhw y tu allan i'ch cartref er mwyn i ni eu casglu. Fel arall, beth am roi bywyd newydd i'ch cardiau Nadolig drwy dorri'r rhai deniadol a'u troi nhw'n labeli i'w rhoi ar anrhegion y flwyddyn nesaf.
 • Peidiwch ag anghofio ailgylchu'ch coeden Nadolig go iawn – rhagor o fanylion yma: www.rctcbc.gov.uk/CoedNadolig.