NODWCH: Ddylech chi ddim ymweld ag unrhyw un o'r Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned os oes gyda chi neu rywun yr ydych yn byw gyda nhw symptomau COVID-19, megis tymheredd uchel, peswch newydd a pharhaus, neu golli arogl (anosmia).

Bydd y safleoedd canlynol yn gweithredu gyda nifer o gyfyngiadau a chanllawiau pwysig o ran cadw
pellter cymdeithasol y bydd yn ofynnol i breswylwyr sy'n defnyddio'r Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned eu dilyn. Mae'r rhain ar waith i ddiogelu staff a'r cyhoedd, ac i sicrhau bod yr adnoddau angenrheidiol ar gael i ateb y galw disgwyliedig

Mae'r HOLL Ganolfannau Ailgylchu yn y Gymuned isod AR AGOR 7 diwrnod yr wythnos o 9am-7pm gan gynnwys Gwyliau Banc. 

 

Ar hyn o bryd mae chwe Chanolfan Ailgylchu yn y Gymuned yn Rhondda Cynon Taf.

 • Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned Tŷ Amgen, Llwydcoed, Aberdâr, CF44 0BX
 • Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned Glynrhedynog, Heol y Gogledd, Glynrhedynog, CF43 4RS
 • Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned Dinas, Heol y Cymer, Dinas, CF39 9BL
 • Tŷ Glantaf, Taffs Fall Road, Ystad Ddiwydiannol Trefforest, CF37 5TT
 • Canolfan Ailgylchu 100%, Ffordd Pant-y-Brad, ger Heol-y-Sarn, Ystad Ddiwydiannol      Llantrisant, CF72 8YT
 • Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned Treherbert, Ystad Ddiwydiannol Treherbert, Treherbert, CF42 5HZ

MANYLION AM BETH SY'N CAEL EI AILGYCHU YN EIN CANOLFANNAU 

GWELD CWESTIYNAU CYFFREDIN

Y Sied yn Llantrisant a Threherbert bellach ar agor.

Rheolau'r Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned

ER MWYN SICRHAU DIOGELWCH EIN STAFF A'R CYHOEDD BYDD Y RHEOLAU CANLYNOL YN BERTHNASOL I BOB SAFLE:

 1. Cadwch at y rheolau rheoli traffig sydd ar waith BOB amser neu BYDD yn rhaid i ni GAU'R safle.
 2. Yn ystod cyfnodau prysur a lle mae ciwiau'n cael effaith ar y rheolaeth traffig sydd ar waith efallai y bydd gofyn i chi ddychwelyd yn hwyrach.  
 3. Mae angen didoli'r holl eitemau a deunyddiau i fathau o wastraff, e.e. pren plastig, metel, gwydr ac ati cyn mynd i mewn - fydd ailgylchu cymysg DDIM yn cael ei dderbyn. 
 4. DIM OND hyn a hyn o gerbydau fydd yn cael eu caniatáu ar y safle ar y tro.
 5. Byddwch  yn barod i ddangos tystiolaeth o'ch cyfeiriad cartref er mwyn cael mynediad, megis Trwydded Yrru neu fil cyfleustodau.
 6. Wrth giwio, rhaid i chi BEIDIO â mynd allan o'ch cerbyd, os byddwch chi'n gwneud hyn bydd gofyn i chi adael y safle.
 7. Yn ystod cyfnodau prysur iawn, fyddwch chi ddim yn gallu ymuno â'r ciw ar ôl 6pm. 
 8. ARHOSWCH y tu mewn i'ch car nes eich bod wedi cael caniatâd i fynd allan.
 9. Dim ond un person gaiff adael eich car i ddadlwytho eich gwastraff a'ch gwastraff ailgylchu. Does dim modd i'r staff eich helpu i ddadlwytho neu godi unrhyw eitemau. Cofiwch gadw hyn mewn cof wrth ddod i'r safle. 
 10. Bydd gyda chi 10 munud i gael gwared ar eich eitemau ac yna bydd gofyn i chi adael y safle.
 11. RHAID i chi gadw at reolau cadw pellter 2 fetr o hyd ar BOB adeg neu byddwch chi'n cael cyfarwyddyd i adael y safle, ac efallai y bydd yn rhaid i'r safle gau.
 12. Parchwch ein staff. Byddwn ni'n gofyn i unrhyw sy'n bod yn dreisgar tuag at staff i adael.
 13. Byddwch yn amyneddgar os gwelwch yn dda. Efallai y bydd amseroedd ciwio hir.
 14. BYDD  faniau mawr yn cael eu caniatáu o ddydd Mercher 3 Mehefin, ond BYDD gofyn i breswylwyr ddarparu tystiolaeth o'u cyfeiriad cartref. Mae gan drelars, ceir/cerbydau 4x4s a faniau bach ganiatad eisoes i ddefnyddio'r safleoedd
 15. Yn unol â'u trwydded, dim ond gwastraff o'r cartref y mae hawl i'r Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned eu derbyn. Fydd gwastraff masnach  dim yn cael ei dderbyn o gwbl ar unrhyw un o'r safleoedd yma a fydd dim hawl gyda chi i'w ddadlwytho.  
 16. Peidiwch ag ysmygu yn ein Canolfannau Ailgylchu.
 17. Ar  hyn o bryd dydyn ni DDIM yn derbyn: Gwastraff bagiau du, bagiau ailgylchu cymysg SYCH  na Gwastraff bwyd.
 18. Os ydych chi wedi cael symptomau'r Coronafeirws, RHAID i eitemau personol, e.e. hancesi/weips (glanhau neu bersonol) neu gyfarpar diogelu personol (PPE) fod fel a ganlyn:✅Wedi'u bagio dwywaith ✅Wedi'u gadael am 72 awr ✅Wedi'u rhoi yn y cynhwysydd ar gyfer gwastraff does dim modd ei ailgylchu. Os dydych chi DDIM wedi gwneud hyn, ewch â'r bagiau adref.
 19. Cofiwch  OLCHI eich dwylo yn drylwyr ar ôl gadael y safle. 

Gyda'n gilydd gallwn ni helpu i gynnal gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu da i bawb yn ystod argyfwng COVID-19.

MANYLION AM BETH SY'N CAEL EI AILGYCHU YN EIN CANOLFANNAU 

GWELD CWESTIYNAU CYFFREDIN

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.