NODWCH: Ddylech chi ddim ymweld ag unrhyw un o'r Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned os oes gyda chi neu rywun rydych chi’n byw gyda nhw symptomau COVID-19, megis tymheredd uchel, peswch newydd a pharhaus, neu golli arogl (anosmia).

Bydd y safleoedd canlynol yn gweithredu gyda nifer o gyfyngiadau a chanllawiau pwysig o ran cadw pellter cymdeithasol y bydd yn ofynnol i breswylwyr sy'n defnyddio'r Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned eu dilyn. Mae'r rhain ar waith i ddiogelu staff a'r cyhoedd, ac i sicrhau bod yr adnoddau angenrheidiol ar gael i ateb y galw disgwyliedig.

Byddwch yn amyneddgar a, lle bo'n bosibl, peidiwch â rhuthro i ymweld â'r safleoedd yma gan fod disgwyl y bydd galw mawr am y cyfleusterau yma a chiwiau hir yn debygol.

Dylech chi OND ymweld â'r Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned er mwyn cael gwared ar eitemau sy'n beryglus ac yn anniogel. Os oes modd cadw eitemau yn ddiogel gartref, gwnewch hynny. Mae ymweliadau sy ddim yn hanfodol yn rhoi eich hun a'n staff mewn perygl o ledaenu'r haint.

Ar hyn o bryd mae chwe Chanolfan Ailgylchu yn y Gymuned yn Rhondda Cynon Taf.

 

 • Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned Tŷ Amgen, Llwydcoed, Aberdâr, CF44 0BX
 • Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned Glynrhedynog, Heol y Gogledd, Glynrhedynog, CF43 4RS
 • Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned Dinas, Heol y Cymer, Dinas, CF39 9BL
 • Tŷ Glantaf, Taffs Fall Road, Ystad Ddiwydiannol Trefforest, CF37 5TT
 • Canolfan Ailgylchu 100%, Ffordd Pant-y-Brad, ger Heol-y-Sarn, Ystad Ddiwydiannol      Llantrisant, CF72 8YT
 • Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned Treherbert, Ystad Ddiwydiannol Treherbert,Treherbert, CF42 5HZ

MANYLION AM BETH SY'N CAEL EI AILGYCHU YN EIN CANOLFANNAU 

Mae siopau Y Sied yn Llantrisant a Threherbert ar gau yn ystod y cyfnod yma ac rydyn ni'n gofyn i breswylwyr gadw unrhyw eitemau y mae modd eu hailddefnyddio a'u gwerthu yn y siopau i'r naill ochr nes ei bod yn ddiogel i'w hail-agor. 

Safleoedd Dros Dro 

Yn ogystal â'r safleoedd uchod ac er mwyn hwyluso'r galw uchel rydyn ni'n ei ddisgwyl am y gwasanaeth, bydd y safleoedd dros dro canlynol yn cael eu sefydlu:

Noder: Bydd y safleoedd yma ar agor o 9am-5pm

 • Canolfan Chwaraeon Abercynon, Parc, Abercynon, Aberpennar, CF45 4UY
 • Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda Fach, East Street, Tylorstown, Glynrhedynog CF43 3HR

DIM ond yr eitemau canlynol y bydd y safleoedd yma'n eu derbyn:

 • Pren
 • Metel
 • Gwastraff Gwyrdd
 • Rwbel

Rheolau'r Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned

ER MWYN SICRHAU DIOGELWCH EIN STAFF A'R CYHOEDD BYDD Y RHEOLAU CANLYNOL YN BERTHNASOL I BOB SAFLE:

 1. Cadwch at y rheolau rheoli traffig sydd ar waith BOB amser neu BYDD rhaid i ni GAU'R      safle.
 2. Yn ystod cyfnodau prysur a lle mae ciwiau'n cael effaith ar y mesurau rheoli traffig sydd ar waith, efallai y bydd gofyn i chi ddychwelyd yn hwyrach.  
 3. Mae angen didoli'r holl eitemau a deunyddiau i fathau o wastraff, e.e. pren, plastig, metel, gwydr ac ati cyn mynd i mewn - fydd ailgylchu cymysg DDIM yn cael ei dderbyn. 
 4. DIM OND nifer cyfyngedig o gerbydau fydd yn cael eu caniatáu ar y safle ar y tro.
 5. Byddwch yn barod i ddangos tystiolaeth o'ch cyfeiriad cartref er mwyn cael mynediad, megis Trwydded Yrru neu fil cyfleustodau.
 6. Wrth giwio, peidiwch â dod allan o'ch cerbyd, os byddwch chi'n gwneud hyn bydd gofyn i chi adael y safle.
 7. Yn ystod cyfnodau prysur iawn, fyddwch chi ddim yn gallu ymuno â'r ciw ar ôl 6pm. 
 8. Arhoswch y tu mewn i'ch car nes eich bod wedi cael caniatâd i fynd allan.
 9. Dim ond un person gaiff adael y cerbyd i ddadlwytho’r gwastraff a'r gwastraff ailgylchu. Does dim modd i'r staff eich helpu i ddadlwytho neu godi unrhyw eitemau. Cofiwch gadw hyn mewn cof wrth ddod i'r safle. 
 10. Bydd gyda chi 10 munud i gael gwared ar eich eitemau ac yna bydd gofyn i chi adael y safle.
 11. RHAID i chi gadw at reolau cadw pellter 2 fetr o hyd ar BOB adeg neu byddwch chi'n cael cyfarwyddyd i adael y safle, ac efallai y bydd rhaid i'r safle gau.
 12. Parchwch ein staff. Bydd unrhyw un sy'n bod yn dreisgar tuag at staff yn cael cyfarwyddyd i adael.
 13. Byddwch yn amyneddgar os gwelwch yn dda. Efallai y bydd amseroedd ciwio hir.
 14. Does dim  modd caniatáu cerbydau gydag ochrau uchel na threlars.
 15. Yn unol â'u trwydded, dim ond gwastraff o'r cartref y mae hawl i'r Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned eu derbyn. Fydd gwastraff masnach ddim yn cael ei dderbyn o gwbl ar unrhyw un o'r safleoedd yma a fydd dim hawl gyda chi i'w ddadlwytho.  
 16. Peidiwch ag ysmygu yn ein Canolfannau Ailgylchu.
 17. Ar hyn o  bryd dydyn ni DDIM yn derbyn: Gwastraff bagiau du, bagiau ailgylchu cymysg      SYCH  na Gwastraff bwyd.
 18. Os ydych chi wedi cael symptomau Coronafeirws, RHAID i eitemau personol e.e.      hancesi/weips (glanhau neu bersonol) neu nwyddau PPE fod fel a ganlyn: ✅Wedi'u bagio dwywaith ✅Wedi'u gadael am 72 awr ✅ Wedi'u rhoi yn y Cynhwysydd ar gyfer gwastraff nad oes modd ei  ailgylchu. Os NAD yw hyn yn wir, ewch â'r bagiau adref.
 19. Cofiwch OLCHI eich dwylo yn drylwyr ar ôl gadael y safle.

Gyda'n gilydd gallwn helpu i gynnal gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu da i bawb yn ystod argyfwng COVID-19.

MANYLION AM BETH SY'N CAEL EI AILGYLCHU YN EIN CANOLFANNAU 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.