Na, peidiwch â mynd i Ganolfan Ailgylchu yn y Gymuned os oes gyda chi neu unrhyw un arall yn eich cartref symptomau, gan gynnwys peswch parhaus newydd, tymheredd uchel (twymyn), colli arogl (anosmia) neu os ydych chi neu unrhyw un arall yn eich cartref yn gwarchod rhag Covid-19.

Beth sydd angen i mi ei wneud cyn bod modd i mi ddod i'r ganolfan ailgylchu?

Peidiwch â dod i'r ganolfan ailgylchu oni bai fod gyda chi ddeunydd gwastraff does dim modd ei storio'n ddiogel gartref, hynny yw, os oes perygl o anaf neu niwed i iechyd.

Ewch i www.rctcbc.gov.uk/RheolauCanolfannauAilgylchu er mwyn ymgyfarwyddo â'r rheolau newydd y mae'n rhaid i chi eu dilyn. Bwriad y rheolau yma yw cadw ein staff a'r cyhoedd yn ddiogel, yn ogystal â sicrhau bod pawb yn dilyn y rheoliadau a'r canllawiau llym sydd ar waith. Gallai peidio â chydymffurfio ag UNRHYW un o'r rhain arwain at gau'r safleoedd.  

Byddwch yn barod i ddangos tystiolaeth o'ch cyfeiriad i gael mynediad, megis trwydded yrru neu fil cyfleustodau.

Pa mor hir fydd y cyfyngiadau yma ar waith?

Rhaid i ni i gyd ddal ati i ddilyn y cyngor parhaus gan Lywodraeth Cymru er mwyn atal ymlediad y Coronafeirws. Mae'n bwysig iawn ein bod ni i gyd yn dilyn y canllawiau cadw pellter cymdeithasol ac yn aros 2 fetr oddi wrth BOB unigolyn y tu allan i'ch cartref, gan gynnwys y staff sydd ar y safle. I wneud hyn yn y Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned, rhaid i ni gyfyngu ar nifer y cerbydau sydd ar y safle ar unrhyw un adeg, a dim ond un person gaiff ddod allan o'r cerbyd. Byddwn ni'n parhau i ddilyn cyngor y Llywodraeth ac yn adolygu'r arferion ar y safleoedd yn barhaus - diogelwch staff a phreswylwyr yw ein prif flaenoriaeth.

Fydd y safleoedd ar agor yn cadw at eu hamseroedd agor arferol?

Na fydd - ar hyn o bryd mae'r chwe safle ar agor am oriau estynedig rhwng 9am a 7pm, 7 diwrnod yr wythnos, gan gynnwys gwyliau'r banc.

Mae POB canolfan ailgylchu yn y gymuned ar agor 7 niwrnod yr wythnos o 16 Tachwedd, ond byddan nhw'n cau am 5.30pm yn unol ag oriau agor y Gaeaf

Pa eitemau mae'r Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned yn eu derbyn?

Mae rhestr lawn o'r hyn y mae Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned yn derbyn yn www.rctcbc.gov.uk/EitemauCanolfannauAilgylchu

Nodwch: Ar hyn o bryd dydy'r Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned ddim yn derbyn gwastraff bagiau du, deunydd ailgylchu SYCH na gwastraff bwyd. Bydd y rhain yn cael eu casglu'n rhan o'r gwasanaeth casglu wrth ymyl y ffordd.

Dim ond nifer cyfyngedig o eitemau y bydd safleoedd dros dro yn eu derbyn - Pren, Metel, Gwastraff Gwyrdd, Rwbel.

Os ydw i'n torri'r gwair y penwythnos yma ac yn mynd â'm gwastraff gardd i'r Ganolfan Ailgylchu yn y Gymuned, ydw i'n cael mynd â phethau eraill gan y byddaf i yno beth bynnag?

Mae modd i safleoedd dderbyn ychydig bach o wastraff - dim mwy na llwyth cist car / fan fach rydych chi'n gallu'i ddadlwytho ar eich pen eich hun. DIM OND un person sy'n cael gadael eich cerbyd i ddadlwytho. Rydych chi'n cael mynd â gwastraff arall i'r safleoedd ond rhaid i chi ofalu ei fod yn cael ei wahanu ymlaen llaw er mwyn cyflymu'ch taith. Dim ond slot 10 munud y byddwch chi'n ei gael i ddadlwytho popeth.

Os mai dim ond un person sy'n cael bod y tu allan i'r cerbyd ar y safle, ac fydd staff y safle ddim yn cael rhoi unrhyw gymorth i ddadlwytho eitemau, sut alla i gario eitemau gwastraff swmpus allan o'm cerbyd?

Rhaid i staff ac ymwelwyr gadw at y mesurau cadw pellter cymdeithasol drwy'r amser. Dylai preswylwyr sydd ag eitemau sydd angen 2 berson i'w codi gadw'r eitemau hynny gartref nes i'r mesurau cadw pellter cymdeithasol gael eu llacio. Wedyn, bydd modd i ni dderbyn eitemau trwm a swmpus.

Fel arall, os oes angen i chi gael gwared ar yr eitemau yma ar frys, mae'r Cyngor yn cynnig gwasanaeth casglu gwastraff swmpus. Bydd angen i chi drefnu hyn ymlaen llaw a thalu am y gwasanaeth. Mae rhagor o wybodaeth yma www.rctcbc.gov.uk/EitemauMawr

Ydych chi'n ystyried nwyddau gwyn yn eitemau swmpus o wastraff cartref?  Oes hawl gyda fi i fynd â nwyddau gwyn i'r Ganolfan Ailgylchu yn y Gymuned ar hyn o bryd?

Peidiwch â dod i'r ganolfan ailgylchu oni bai fod gyda chi ddeunydd gwastraff does dim modd ei storio'n ddiogel gartref, hynny yw, os oes perygl o anaf neu niwed i iechyd. Wrth ymweld, cewch fynd â gwastraff arall, gan gynnwys nwyddau gwyn i'r safleoedd, ond gwnewch yn siŵr bod un person YN UNIG yn gallu codi'r eitemau yn ddiogel.

Sut mae teithio i'r Ganolfan Ailgylchu'n cael ei ystyried yn daith hanfodol?

Bydd y Canolfannau Ailgylchu yn agor yn unol â'r deddfau a'r canllawiau sydd ar waith ar hyn o bryd. Mae'r rhain yn dweud y dylai'r cyhoedd fynd â'u gwastraff i'r Ganolfan Ailgylchu dim ond os yw'r daith yn 'hanfodol', h.y. oherwydd bod modd i wastraff sydd wedi cronni yn y cartref beri risg o anaf neu niwed i iechyd.

Sut mae cael gwared ar eitemau gwastraff swmpus fel dodrefn a nwyddau gwyn?

Os dydych chi ddim yn gallu codi eitem yn ddiogel ond mae angen i chi gael gwared arno ar frys, mae'r Cyngor yn cynnig gwasanaeth casglu gwastraff swmpus. Bydd angen i chi drefnu'r gwasanaeth yma thalu amdano ymlaen llaw.

Mae rhagor o wybodaeth yma www.rctcbc.gov.uk/EitemauMawr

Oes gen i'r hawl i ddod â gwastraff gardd a gwastraff o wneud gwaith ar y tŷ ('DIY')?

Mae'r safle'n derbyn symiau bach o wastraff gardd, gwastraff o wneud gwaith ar y tŷ a gwastraff peryglus. Rydyn ni'n cydnabod y bydd pobl wedi bod yn gwneud rhywfaint o waith ar y tŷ yn ystod y cyfyngiadau symud, ond peidiwch â gwneud newidiadau mawr i'ch tŷ na glanhau'r tŷ'n llwyr. Bydd y safleoedd yn brysur iawn ac rydyn ni am helpu'r rhai sydd angen cael gwared ar wastraff sy'n achosi perygl gartref. Didolwch eich holl wastraff cyn cyrraedd y safle fel bod modd i chi adael y safle'n gyflymach.

Fydd rhaid i mi giwio i fynd i mewn i'r safle?

Rydyn ni'n disgwyl oedi wrth ddod i mewn i'r safle gan ein bod ni'n gorfod cyfyngu ar nifer y defnyddwyr sy'n cael gwared ar eu deunydd ailgylchu a'u gwastraff ar bob adeg. Mae hyn er mwyn sicrhau ein bod ni'n dilyn canllawiau'r llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol, ac yn sicrhau bod defnyddwyr a gweithwyr yn cadw pellter diogel o ddau fetr lle bo hynny'n bosibl. Rydyn ni'n gofyn i breswylwyr feddwl yn ofalus a yw'n hanfodol iddyn nhw ymweld â'r safle, ac i storio gwastraff gartref lle bo hynny'n bosibl. Bydd hynny'n helpu i leihau'r traffig sy'n cronni o amgylch y Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned. Rydyn ni'n diweddaru ein tudalennau gwe a chyfryngau cymdeithasol yn gyson, felly bwriwch olwg ar y rhain cyn i chi adael. Byddwch yn amyneddgar. Rydyn ni'n gwneud ein gorau glas.

Oes hawl gan faniau a cheir â cherbydau ôl ddefnyddio'r safle?

Dim ond ychydig bach o wastraff y byddwn ni yn ei dderbyn, felly does dim mynediad i gerbydau ag ochrau uchel a cherbydau ôl - peidiwch â cheisio ymweld os yw hyn yn berthnasol i chi. (Mae hawl i chi ddod i'r safle mewn faniau llai sydd yr un maint â char a cherbydau 4x4). 

Dydy fy ymweliad ddim yn hanfodol.  Pryd fydd y safleoedd yn agor heb gyfyngiadau Covid-19? Rydyn ni'n cadw llygad ar ganllawiau diweddaraf y llywodraeth. Byddwn ni'n cadarnhau ein bod ni'n dychwelyd i'r trefniadau arferol unwaith y bydd hi'n ddiogel i ni wneud hynny.  Edrychwch ar y wefan yma, ar bapurau newydd lleol ac ar y cyfryngau cymdeithasol i gael yr wybodaeth ddiweddaraf. 

Mae'r manylion LLAWN a rheolau'r Canolfannau Ailgylchu yn www.rctcbc.gov.uk/RheolauCanolfannauAilgylchu

Diolch am eich amynedd a'ch cydweithrediad.