Skip to main content

Cwestiynau Cyffredin

Dyma obeithio y bydd yr wybodaeth isod yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gan drigolion mewn perthynas ag ailagor Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned yn ystod Pandemig y Coronafeirws, Covid 19.

Mae gan berson ar fy aelwyd symptomau Covid 19, a oes hawl gyda fi i fynd i fy Nghanolfan Ailgylchu leol?

Nac oes, peidiwch â mynd i Ganolfannau Ailgylchu yn y Gymuned os oes gyda chi neu unrhyw un arall ar eich aelwyd symptomau, gan gynnwys peswch parhaus newydd, tymheredd uchel (twymyn), wedi colli'r gallu i arogli (anosmia) neu os ydych chi'n cysgodi rhag Covid.

Beth sydd angen i mi ei wneud cyn bod hawl gyda fi ddod i'r ganolfan ailgylchu yn y gymuned?

Bwriwch olwg ar https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/BinsandRecycling/FindaTiporRecyclingCentre/CRCSiteRules.aspx er mwyn dod o hyd i'r rheolau cyfredol - mae'r rhain ar waith ar gyfer diogelwch staff a'r cyhoedd ac i sicrhau bod pawb yn cadw at yr holl reoliadau a gofynion llym. Gallai peidio â chydymffurfio ag UNRHYW un o'r rhain arwain at gau'r safleoedd.  

Byddwch yn barod i ddangos tystiolaeth o'ch cyfeiriad i gael mynediad, megis trwydded yrru neu fil cyfleustodau.

Am ba hyd y bydd y cyfyngiadau yma ar waith?

Rhaid i ni i gyd barhau i gadw at gyngor parhaus Llywodraeth Cymru i arafu lledaeniad y Coronafeirws. Mae'n bwysig iawn ein bod ni i gyd yn cynnal pellter cymdeithasol ac yn aros 2 fetr oddi wrth BOB unigolyn y tu allan i'ch cartref, gan gynnwys staff ar y safle. I wneud hyn yn y Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned, rhaid i ni gyfyngu ar nifer y cerbydau ar y safle ar unrhyw un adeg ac mae hawl i un person yn unig fod allan o'r cerbyd. Byddwn ni'n parhau i ddilyn cyngor gan y Llywodraeth ac yn adolygu'r arferion ar y safleoedd yn barhaus - diogelwch staff a thrigolion yw ein prif flaenoriaeth.

A fydd y safleoedd yn cadw at eu horiau agor arferol?

Mae POB Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned ar AGOR, 7 diwrnod yr wythnos o:8am tan 7:30pm (Mawrth tan 15 Tachwedd) 8am tan 5.30pm (16 Tachwedd tan 29 Mawrth 2021).

Ewch i:  www.rctcbc.gov.uk/RheolauCanolfannauAilgylchu  i weld y manylion llawn.

Pa eitemau mae'r Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned yn eu derbyn?

Mae rhestr lawn o'r hyn y mae Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned yn derbyn yn www.rctcbc.gov.uk/EitemauCanolfannauAilgylchu

Nodwch: Nodwch: Ar hyn o bryd dydy'r Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned DDIM yn derbyn gwastraff bagiau du, deunydd ailgylchu SYCH na gwastraff bwyd. Bydd rhain yn cael eu casglu'n rhan o'r gwasanaeth casglu wrth ymyl y ffordd. 

A yw'r Ganolfan Ailgylchu yn y Gymuned yn cymryd gwastraff gardd?

Ydy. Mae modd i chi fynd â gwastraff gwyrdd/ gardd i Ganolfan Ailgylchu Cymunedol. Sicrhewch fod eich holl wastraff yn cael ei wahanu ymlaen llaw i gyflymu'ch taith gan mai dim ond slot 10 munud y byddwch chi'n ei gael i ddadlwytho'n llawn.

Os mai dim ond un person sy'n cael ei ganiatáu y tu allan i'r cerbyd ar y safle, a dydy staff y safle ddim yn rhoi unrhyw gymorth i ddadlwytho deunyddiau, sut byddaf i'n llwyddo i dynnu eitemau gwastraff swmpus allan o fy ngherbyd?

Rhaid i staff ac ymwelwyr gadw at fesurau cadw pellter cymdeithasol bob amser. Dylai trigolion cadw'r eitemau hynny sydd angen 2 berson i'w codi gartref nes i'r mesurau cadw pellter cymdeithasol gael eu llacio. Wedyn, bydd modd i ni dderbyn eitemau trwm a swmpus.

Fel arall, os bydd angen i chi gael gwared ar yr eitemau yma ar frys, mae'r Cyngor yn cynnig gwasanaeth casglu gwastraff swmpus. Bydd angen i chi drefnu hyn ymlaen llaw a thalu am y gwasanaeth. Mae rhagor o fanylion ar gael yma www.rctcbc.gov.uk/EitemauMawr

Ydych chi'n ystyried nwyddau gwyn yn eitemau swmpus o wastraff cartref?   Oes hawl gyda fi i fynd â nwyddau gwyn i'r Ganolfan Ailgylchu yn y Gymuned ar hyn o bryd?

Mae croeso i ch fynd â nwyddau gwyn i'r safleoedd, ond gwnewch yn siŵr bod yr eitemau yma'n gallu cael eu codi'n ddiogel gan un person YN UNIG.

Sut mae cael gwared ar eitemau gwastraff swmpus fel dodrefn a nwyddau gwyn?

Os nad oes modd i chi godi eitem yn ddiogel ac mae angen cael gwared arno ar frys, mae'r Cyngor yn cynnig gwasanaeth casglu gwastraff swmpus. Bydd angen i chi drefnu hyn ymlaen llaw a thalu am y gwasanaeth.

Mae mwy o fanylion ar gael yma www.rctcbc.gov.uk/EitemauMawr

Oes hawl gyda fi ddod â gwastraff gardd a gwastraff o wneud gwaith ar y tŷ (DIY)?

Mae'r safle'n derbyn symiau bach o wastraff gardd, gwastraff o wneud gwaith ar y tŷ a gwastraff peryglus. Cofiwch ddidoli'ch gwastraff cyn dod i'r safle er mwyn i chi allu fynd trwy'r safle'n gyflymach.

Fydd raid i mi giwio i fynd i mewn i'r safle?

Rydyn ni'n disgwyl rhai cyfnodau prysurach yn ystod y penwythnosau a thywydd cynhesach, yn enwedig gan ein bod ni'n dal i orfod cyfyngu ar nifer y defnyddwyr sy'n cael gwared ar eu hailgylchu a'u gwastraff ar unrhyw adeg. Mae hyn er mwyn sicrhau ein bod ni'n dilyn canllawiau'r llywodraeth ar bellhau cymdeithasol, a sicrhau bod defnyddwyr a gweithwyr yn cadw pellter diogel o 2 fetr lle bo hynny'n bosibl. Bydd hyn yn helpu i leihau traffig i Ganolfannau Ailgylchu yn y Gymuned.   Rydyn ni'n diweddaru'n tudalennau gwe a'n sianeli cyfryngau cymdeithasol yn gyson felly bwriwch olwg arnyn nhw cyn i chi fynd. Byddwch yn amyneddgar, rydyn ni'n trio'n gorau glas.

A fydd hawl gan faniau a cheir â cherbydau ôl ddefnyddio'r safle?

Mae hawl i faniau mawr (math Transit 1.5t ar y mwyaf) ddefnyddio'r safleoedd, yn ogystal â faniau sydd yr un maint â cheir / cerbydau 4x4 a cherbydau-ôl. 

Does DIMhawl i faniau bocs a cherbydau gwely gwastad mawr ddefnyddio Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned RhCT. Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaeth ar gyfer tipio/dadlwytho'r cerbydau yma yn ei gyfleuster sied Didoli Ty-Amgen yn Llwydcoed, Aberdâr. Rhaid i drigolion sy'n dymuno defnyddio'r cyfleuster yma drefnu hynny ymlaen llaw trwy ffonio safle Tirlenwi Bryn Pica ar 01685 870770, rhwng 8am a 4pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Pryd bydd y safleoedd yn agor heb gyfyngiadau Covid-19?

Rydyn ni'n cadw llygaid ar y canllawiau diweddaraf gan y llywodraeth, a chyn gynted ag y bydd yn ddiogel i ddychwelyd i'n trefn arferol, byddwn ni'n cadarnhau hynny gyda chi.  Edrychwch ar y wefan yma, y wasg leol neu'r cyfryngau cymdeithasol i weld yr wybodaeth ddiweddaraf. 

Diolch am eich amynedd a'ch cydweithrediad.