Bydd eich gwastraff i'w ailgylchu yn cael ei gasglu ar eich diwrnod casglu ailgylchu wythnosol.

Dylech chi roi eitemau i'w hailgylchu mewn bag ailgylchu tryloyw - peidiwch â'u rhoi nhw yn yr un bag â'ch gwastraff cyffredin sy'n cael ei gasglu bob pythefnos.

Yn 2016/17, cafodd 64% o holl wastraff y Cyngor ei ailgylchu, ond, er mwyn osgoi dirwyon sylweddol, mae angen inni ailgylchu 70% erbyn 2024/25 – dyna darged Llywodraeth Cymru. I fwrw‘r maen i’r wal yn hyn o beth, mae rheolau newydd ynghylch faint o fagiau du y cewch chi’u rhoi allan bob pythefnos – bydd y rhain yn dod i rym ar 4 Mehefin, 2018. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth. Serch hynny, croeso i chi roi cynifer o fagiau ailgylchu ag y mynnoch allan ar gyfer eich casgliad wythnos, wrth i’r Cyngor annog trigolion i ailgylchu mwy a mwy.

IeNa
Bag clir – Papur yn unig
Papurau newydd, cylchgronau, papur swyddfa, bocsys grawnfwyd, cardfwrdd, llythyrau sothach, llyfrau teleffon, catalogau, (papur wedi malu mewn bag ar wahân) COFIWCH FFLATIO CARDFWRDD Hancesi papur neu ddarnau bach o bapur. Mae pob darn o bapur yn cael ei dynnu â llaw.
Bag clir - Cymysg
Tuniau, caniau, papur arian, jariau, poteli plastig, tybiau, potiau iogwrt, cartonau sydd â haen o gwyr, caniau erosol a deunydd pacio polystyren sydd ddim wedi dal bwyd. Cofiwch dynnu topiau, golchi a fflatio Deunydd seramig, gwydr wedi’i dorri, ffilm lapio, pacedi creision, cyllyll neu hambyrddau polystyren ar gyfer cig.

Er mwyn gofalu bod eich eitemau yn iawn i gael eu hailgylchu:

  • rhowch babur mewn bag ar ei ben ei hun
  • golchwch ganiau, poteli a chynhwyswyr a'u rhoi mewn bag sy'n cynnwys gwydr, caniau a phethau plastig
  • rhowch gynhwyswyr papur a chardfwrdd sydd wedi cynnwys bwydydd, e.e. bocsys pizza, cacennau hufen, papur sglodion ac ati yn eich bag gwastraff bwyd
  • gofalwch eich bod chi'n defnyddio'r bag/cynhwysydd ailgylchu cywir ar gyfer eich eitemau/gwastraff sydd i gael eu hilgylchu

Gwastraff Anaddas ohewydd Difwyno

Y gred ydy bod 20% o wastraff o'r cartref wedi'i ddifwyno achos nad yw trigolion yn dilyn y camau uchod.  Mae hynny'n golygu bod y bag ailgylchu yn cynnwys pethau nad oes modd eu hailgylchu neu'i fod yn cynnwys eitemau y mae modd eu hilgylchu ond sydd wedi'u baeddu gan fwydydd neu ddifwynwyr eraill.  Canlyniad hynny yw bydd raid cael gwared â nhw yn eich bag du ar gyfer gwastraff.

I sicrhau ein bod ni'n ailgylchu cymaint ag y gallwn ni, mae'r Cyngor erbyn hyn yn fwy llym ar drigolion, ac yn gofyn iddyn nhw reoli'u gwastraff a'u deunydd ailgylchu mewn modd cyfrifol.

Os yw'r staff casglu yn gweld bag ailgylchu sy'n cynnwys deunydd nad oes modd ei ailgylchu, fyddan nhw ddim yn ei gasglu! Yn lle gwneud hynny, byddan nhw'n rhoi sticer wedi'i lygru ar y bag.
Its-Contaminated

Bydd angen i chi ddidoli cynnwys y bag,cael gwared ar yr eitemau anaddas a'i roi e allan i gael ei gasglu yr wythnos ganlynol.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.