Beth yw'r Gwasanaeth Dychwelyd Pasbort Ewropeaidd?

Rhan yw'r Gwasanaeth Dychwelyd Pasbort Ewropeaidd o broses gwneud cais am breswylfa barhaol gyda mantais peidio â gorfod ildio eich pasbort. Mae'r Gwasanaeth yn cadarnhau'r hawl i breswylfa barhaol yn y Deyrnas Unedig, neu ar gyfer tystysgrif gofrestru fel person cymwys.

Pwy sy'n cael gwneud cais, a pha bryd?

Bydd y gwasanaeth ar gael o 2 Ionawr 2017. Gwasanaeth Cofrestru Cyngor Rhondda Cynon Taf sy'n ei ddarparu, mewn partneriaeth â'r Swyddfa Gartref. Dim ond Gwladolwyr yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a'r Swistir sy'n gwneud cais ar-lein gan ddefnyddio'r cais Ardal Economaidd Ewropeaidd (Person Cymwys) neu Ardal Economaidd Ewropeaidd (Preswylfa Barhaol) sy'n cael gwneud cais.

Cofiwch gadw eich pasbort, pan fo'r Swyddfa Gartref wrthi yn prosesu eich cais.

Ydych chi am wneud cais?

Dim ond ar gyfer y rheiny sy'n gwneud eu cais ar-lein ar gov.uk am y naill neu'r llall o'r canlynol yn unig y mae'r gwasanaeth hwn ar gael:

  • Ardal Economaidd Ewropeaidd (Person Cymwys) - Cais am dystysgrif gofrestru fel un o wladolwyr Swisaidd yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) sydd yn y Deyrnas Unedig fel person cymwys.

Neu

  • Ardal Economaidd Ewropeaidd - (Preswylfa Barhaol) Cais am ddogfen sy'n ardystio preswylfa barhaol, neu gerdyn preswylfa barhaol o dan Reoliadau Ardal Economaidd Ewropeaidd.
Byddwn ni'n llungopïo eich pasbort Ardal Economaidd Ewropeaidd neu Swisaidd ac yn anfon copi ymlaen ynghyd â'ch rhestr wirio dogfennau, ffurflen gais, a dogfennau ategol i'r Swyddfa Gartref ar eich rhan. Gan hynny, bydd modd i chi gadw eich pasbort, pan fo'ch cais yn cael ei brosesu.

Rhaid i chi fynd i'n swyddfeydd o fewn pum diwrnod gwaith o gyflwyno eich ffurflen gais ar-lein. Noder: gwasanaeth drwy benodiad yn unig rydym ni'n ei weithredu. Hoffech chi drefnu apwyntiad sy'n gyfleus i chi ac i ni hefyd? Croeso i chi ffonio'r swyddfa hon ar (01443) 494024. £15 yw'r ffi sy'n gymwys fesul pob person sy'n cyflwyno cais, ac mae'n daladwy ar ddiwrnod eich apwyntiad drwy gerdyn debyd neu gredyd neu mewn arian parod.

Rhaid i chi ddod â'r dogfennau canlynol gyda chi i'ch apwyntiad.

  • Eich pasbort
  • Y ffurflen gais wedi'i llenwi
  • Eich rhestr wirio dogfennau
  • Dogfennau ategol
  • Dau lun pasbort unfath

Noder: nid yw defnyddio'r Gwasanaeth Dychwelyd Pasbort Ewropeaidd (GDPE) yn gwarantu llwyddiant eich cais ac ni chawn ni, a ninnau'n awdurdod lleol, roi unrhyw gyngor am eich cais, ac nid ydyn ni'n derbyn cyfrifoldeb chwaith, os bydd y Swyddfa Gartref yn gwrthod eich cais am unrhyw reswm.

Ni fydd y gwasanaeth hwn yn sicrhau fod eich ffurflen wedi cael ei llenwi yn gywir, ac ni fyddwn ni'n cywiro dogfennau ategol a gyflwynir. Dim ond gwasanaeth dychwelyd pasbort yn unig yw hwn.

Caiff copi ardystiedig eich pasbort, ynghyd â'ch rhestr wirio dogfennau, a dogfennau ategol, eu cyflwyno yn uniongyrchol i'r Swyddfa Gartref.

Fe ganiateir i'r Swyddfa Gartref gysylltu â chi am wybodaeth bellach ar ôl i'ch cais gael ei gyflwyno.

Hoffech chi gael gwybodaeth bellach, neu arweiniad y Swyddfa Gartref? Croeso i chi fynd i gov.uk

Cofiwch y caniateir i'r Swyddfa Gartref ysgrifennu atoch er mwyn gofyn am wybodaeth a/neu ddogfennau pellach, er y bydd yr awdurdod lleol yn llungopïo a chyflwyno eich pasbort gyda'ch dogfennau gwreiddiol.

Os nad yw cais yn bodloni'r meini prawf a nodir gan y Swyddfa Gartref ar sail dogfennau anghywir, neu fod y gofynion heb gael eu bodloni, ni fydd ad-daliad o'r ffi ymdrin o £15.00 gan yr Awdurdod Lleol.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.