Rydyn ni bellach yn croesawu ceisiadau gan leoliadau gofal plant am grant ar gyfer darpariaeth gofal plant wedi'i hehangu neu ddarpariaeth newydd. Mae grantiau hefyd ar gael ar gyfer lleoliadau sy'n wynebu caledi ariannol, a hynny ar gyfer 2019/2020.

Mae'r grant Cymorth Ariannol wedi'i gynllunio i gefnogi lleoliadau gofal plant sy'n wynebu anawsterau ariannol a fyddai, o beidio â derbyn cymorth ariannol, yn effeithio ar eu gallu i weithredu.

Er mwyn gwneud cais am y grant yma, rhaid bodloni'r meini prawf canlynol:

  • Bod eich sefydliad wedi'i gofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru
  • Bod eich sefydliad yn gweithredu ers o leiaf 6 mis
  • Bod eich sefydliad wedi'i gofrestru â DEWIS y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd
  • Bod eich sefydliad yn y fantol, hynny yw pe na bai cymorth ariannol yn cael ei ddarparu, mae'n bosibl y bydd effaith ar eich darpariaeth a bydd yn cau o fewn y pedwar neu chwech mis nesaf.
  • Bod modd dangos tystiolaeth bod eich incwm yn llai na gwariant
  • Eich bod yn cytuno i gael cymorth cyfredol gan y garfan gofal plant am gyfnod o flwyddyn.

Bwriad y grant yw cefnogi datblygu darpariaeth gofal plant wedi'i hehangu neu ddarpariaeth newydd mewn ardaloedd sy wedi'u pennu drwy'r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant neu drwy ymgynghori â rhieni'n uniongyrchol.

Er mwyn gwneud cais am y grant yma, rhaid bodloni'r meini prawf canlynol:

  • Bod eich sefydliad wedi ei gofrestru'n llawn gyda'r Arolygiaeth Gofal Cymru ar gyfer y ddarpariaeth rydych chi'n ei chynnig (neu fod y cais yn cael ei brosesu a'ch bod chi'n gallu dangos cydymffurfiaeth â'r safonau gofynnol sy wedi'u cytuno)
  • Bod eich sefydliad wedi'i gofrestru gyda DEWIS y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd
  • Eich bod wedi gweithio gyda Swyddogion y Cyngor i bennu bod angen ehangu darpariaeth neu ddarpariaeth newydd yn eich ardal

Fydd ceisiadau gan leoliadau gofal plant sy'n cael eu cyllido gan raglen Dechrau'n Deg ddim yn cael eu derbyn.

Am ragor o wybodaeth gan gynnwys amodau a thelerau'r grant, ffurflen gais a manylion unrhyw dystiolaeth ategol y mae angen ei chyflwyno, gweler yr atodiad.

Cyflwynwch eich cais a thystiolaeth ategol drwy e-bost i CarfanGofalPlant@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12pm ddydd Gwener 26 Gorffennaf 2019.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am ganlyniad eich cais ar ddydd Mawrth 13 Awst 2019.

Gwnewch yn siwr eich bod chi'n cydymffurfio â holl amodau'r grant cyn gwneud cais. Caiff ceisiadau sydd heb eu cwblhau eu dychwelyd atoch chi.

 

Dim ond hyn a hyn o gyllid sydd ar gael. Bydd y cyllid yn cael ei ddyrannu ar sail cyntaf i'r felin.

Fydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg ddim yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais

 

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.