RHAGLEN GRANT CYFALAF CYNNIG GOFAL PLANT
Cynllun Grant Cyfalaf Bach 2019/20

 

Yn dilyn cais llwyddiannus i Lywodraeth Cymru, mae CBS Rhondda Cynon Taf wedi derbyn cyllid ar gyfer Cynllun Grantiau Cyfalaf Bach. Mae'r cyllid yma yn golygu bod modd i ni gefnogi lleoliadau gofal plant sy'n gweithredu yn Rhondda Cynon Taf i gyflawni'r Cynnig Gofal Plant.

Rydyn ni'n gwahodd ceisiadau grant o leoliadau gofal plant sy'n dymuno ymgymryd â gwaith cyfalaf hanfodol neu sydd eisiau prynu offer cyfalaf, er mwyn bod modd iddyn nhw:

  • cynyddu nifer eu lleoedd Cynnig Gofal Plant;
  • gwella ansawdd y cyfleusterau maen nhw'n eu cynnig i blant sy'n derbyn y Cynnig Gofal Plant.

 

Er mwyn bod yn gymwys i wneud cais, rhaid i leoliadau fodloni'r meini prawf canlynol:

  • Eu bod o fewn ffiniau RhCT
  • Eu bod wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (neu fod yn y broses o gofrestru)
  • Eu bod wedi cofrestru gyda'r Cyngor i ddarparu'r Cynnig Gofal Plant (neu yn y broses o gofrestru)
  • Eu bod wedi ymrwymo i gyflawni'r Cynnig Gofal Plant am o leiaf 5 mlynedd
  • Os yw'r eiddo'n cael ei rentu neu ei brydlesu, bod o leiaf 5 mlynedd ar ôl ar y cytundeb cyfredol a bod caniatâd ysgrifenedig y landlord i wneud gwaith ar gael.

Defnyddiwch y ddolen isod i ddod o hyd i ragor o wybodaeth, gan gynnwys dogfen ganllaw a ffurflen gais:

Rhaid cyflwyno ffurflenni cais, ynghyd â'r holl dystiolaeth ategol ofynnol, trwy e-bost i: CarfanGofalPlant@rhondda-cynon-taf.gov.uk.

Bydd pob cais yn cael ei asesu yn gyson yn erbyn y meini prawf cymhwysedd, sydd eisoes wedi cael eu nodi.  Byddan nhw hefyd yn cael eu hasesu yn erbyn blaenoriaethau cyllido, er mwyn sicrhau bod y cyllid cyfyngedig sydd ar gael yn cael ei ddyrannu i'r ceisiadau hynny a fydd yn cael yr effaith fwyaf cadarnhaol ar gyflawni'r Cynnig Gofal Plant yn RhCT.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais yw Dydd Gwener 8 Tachwedd 2019.

Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod os oedd eu cais yn llwyddiannus erbyn Dydd Gwener 6 Rhagfyr 2019.

Fydd ceisiadau sy'n cael eu cyflwyno yn Gymraeg ddim yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau sy'n cael eu cyflwyno yn Saesneg.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.