Skip to main content

Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant

Mae gan bob Awdurdod Lleol ddyletswydd statudol i arolygu'r farchnad gofal plant er mwyn sicrhau bod darpariaeth gofal plant addas yn yr ardal leol i alluogi rhieni/cynhalwyr i gael addysg neu hyfforddiant er mwyn pontio i mewn ir gwaith. 

Yn rhan o'r ddyletswydd yma, mae angen i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf lunio Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant bob pum blynedd, gydag adroddiadau o'r wybodaeth ddiweddaraf bob blwyddyn.

Mae'r arolwg hwn bellach ar gau

Mae Awdurdodau Lleol yn defnyddio amryw o ddata a gwybodaeth i lunio darlun o'r farchnad gofal plant bresennol, ac i nodi os oes unrhyw fylchau yn narpariaeth gofal plant.  Gan ddefnyddio'r wybodaeth hon, mae cynllun gweithredu'n cael ei lunio er mwyn nodi lle, pryd a pha fath o ddarpariaeth gofal plant sydd angen ei ddatblygu neu'i gefnogi.

Mae modd gweld Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant 2017-2022 yma

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant

Hoffech chi anfon sylwadau am yr Asesiad? Croeso i chi e-bostio CarfanGofalPlant@rhondda-cynon-taf.gov.uk neu ffonio 01443 577048