Skip to main content

Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant

Mae gan bob Awdurdod Lleol ddyletswydd statudol i arolygu'r farchnad gofal plant er mwyn sicrhau bod darpariaeth gofal plant addas yn yr ardal leol i alluogi rhieni/cynhalwyr i gael addysg neu hyfforddiant er mwyn pontio i mewn ir gwaith. 

Yn rhan o'r ddyletswydd yma, mae angen i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf lunio Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant bob pum blynedd, gydag adroddiadau o'r wybodaeth ddiweddaraf bob blwyddyn.

Mae Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol eisiau clywed eich barn am ofal plant yn eich ardal leol. Llenwch yr arolwg byr yma a chewch ddweud eich dweud heddiw.

Mae Awdurdodau Lleol yn defnyddio amryw o ddata a gwybodaeth i lunio darlun o'r farchnad gofal plant bresennol, ac i nodi os oes unrhyw fylchau yn narpariaeth gofal plant.  Gan ddefnyddio'r wybodaeth hon, mae cynllun gweithredu'n cael ei lunio er mwyn nodi lle, pryd a pha fath o ddarpariaeth gofal plant sydd angen ei ddatblygu neu'i gefnogi.

Mae modd gweld Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant 2017-2022 yma

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant

Hoffech chi anfon sylwadau am yr Asesiad? Croeso i chi e-bostio CarfanGofalPlant@rhondda-cynon-taf.gov.uk neu ffonio 01443 577048