Beth yw'r Cynnig Gofal Plant?
Bydd y cynnig gofal plant newydd yn darparu hyd at 30 awr o addysg gynnar a gofal plant i rieni sy'n gweithio sydd â phlant tair a phedair oed. Bydd y cynnig ar gael am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Bydd y cynnig yn datblygu'r hyn sydd eisoes ar gael i rieni yn ystod tymor yr ysgol o ran Meithrinfa Cyfnod Sylfaenol, a bydd yn darparu hyd at 30 awr o ofal plant am 9 wythnos yn ystod gwyliau'r ysgol.

Yn RhCT, rydyn ni'n cynnig 15 awr o ddarpariaeth Meithrinfa Cyfnod Sylfaen, felly bydd plant cymwys yn gallu derbyn 15 awr ychwanegol o ofal plant wedi'i ariannu bob wythnos.  Mae rhai ysgolion yn RhCT yn cynnig Meithrinfa Cyfnod Sylfaen llawn amser ar gyfer plant oedran meithrin.  Yn yr achos yma, bydd plant cymwys yn derbyn gofal plant wedi'i ariannu am y 9 wythnos o wyliau ysgol, ond yn ystod y tymor bydd eu hawl yn dod o'u darpariaeth Meithrinfa Cyfnod Sylfaen.

Nodwch – mae'r oriau o Feithrinfa Cyfnod Sylfaen sy'n cael ei chynnig yn amrywio rhwng Awdurdodau Lleol yng Nghymru.  Os oes plant o Awdurdodau Lleol gwahanol yn defnyddio'r cynnig yn eich lleoliad, bydd angen i chi wybod sawl awr ychwanegol y mae gan bob plentyn hawl iddo.  Ddylai oriau cyfunedig y Feithrinfa Cyfnod Sylfaen a'r gofal plant a ariennir ddim fod yn uwch na 30 awr yr wythnos.

Beth mae'n ei olygu i fi fel darparwr?
Cyn belled â'ch bod chi wedi cofrestru ag AGC, mae modd i chi dderbyn cyllid os ydych chi'n darparu gofal i blant cymwys.  Os hoffech gymryd rhan, rhaid i chi lofnodi'r cytundeb darparwr isod a'i ddychwelyd at y Garfan Cynnig Gofal Plant yn RhCT.

Pa ardaloedd sy'n rhan o'r cynllun peilot?
O fis Medi 2018, mae POB ardal yn RhCT yn rhan o'r cynllun peilot.

Oes rhaid i mi fod yn byw yn yr ardaloedd sy'n rhan o'r cynllun peilot er mwyn manteisio ar y cynnig yma?
Nac oes. Rhaid i rieni fod yn gymwys a byw yn yr ardaloedd sy'n rhan o'r cynllun peilot er mwyn manteisio ar y cynnig. Mae modd i rieni ddewis unrhyw ddarparwr gofal cofrestredig, dydy lleoliad y gofal plant ddim yn bwysig.

Oes rhaid i mi ddarparu Meithrinfa Cyfnod Sylfaen er mwyn manteisio ar elfen gofal plant y cynnig? 
Nac oes. Bydd modd i rai plant gael mynediad at addysg Meithrinfa Cyfnod Sylfaen mewn lleoliadau eraill. Does dim rhaid i ddarparwyr gofal plant ddarparu dwy elfen y cynnig, sef addysg Meithrinfa Cyfnod Sylfaen a gofal plant.

Oes rhaid i mi ddarparu'r cynnig am 48 wythnos y flwyddyn?
Nac oes. Mae modd i rieni ddefnyddio mwy nag un darparwr gofal sy'n bodloni'u gofynion orau. Mae modd i ddarparwyr sy'n darparu gofal plant yn ystod y tymor yn unig, neu yn ystod y gwyliau yn unig, gymryd rhan yn y cynnig gan ddibynnu ar anghenion y rhieni.

Faint byddaf i'n cael fy nhalu?
Bydd pob darparwr yn cael ei dalu £4.50 yr awr am bob plentyn sy'n derbyn elfen gofal plant y cynnig.

Ydw i'n cael codi tâl ychwanegol ar rieni?
Nac ydych. Chewch chi ddim codi tâl ychwanegol ar rieni os ydych chi'n codi pris sy'n fwy na £4.50 yr awr.

Ydw i'n cael codi tâl ychwanegol am fwyd a gweithgareddau ychwanegol?
Ydych. Cewch chi godi tâl ychwanegol am bethau megis bwyd, trafnidiaeth a gweithgareddau oddi ar y safle.  Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn nodi na ddylai rhieni dalu mwy na £7.50 y dydd (tua 10 awr).  Byddai hyn yn cynnwys tri phryd o fwyd am gost o £2 y pryd a 2 fyrbryd am gost o 75c y byrbryd. Am sesiynau hanner dydd (tua 5.5 awr) ddylech chi ddim codi tâl ychwanegol sy'n fwy na £4.75 (dau bryd o fwyd am £2 yr un a byrbryd am 75c). Am ofal sesiynol sydd ddim yn cynnwys pryd o fwyd, ond mae plentyn yn derbyn byrbryd, mae'r canllawiau yn awgrymu na ddylai rhieni dalu mwy na 75c ychwanegol am fyrbryd y dydd.

Sut byddaf i'n cael fy nhalu?
Bydd rhagor o wybodaeth am sut i hawlio yn cael ei hanfon atoch chi ar ôl i chi gofrestru i gymryd rhan yn y cynnig.  

Sut ydw i'n cymryd rhan?
 Er mwyn bod yn rhan o'r cynnig yma, cwblhewch Ffurflen Cytundeb Darparwr a'i dychwelyd i'r Garfan Cynnig Plant trwy e-bostio DarparwyrCynnigGofalPlant@rctcbc.gov.uk neu drwy'r post i 

Carfan Cynnig Gofal Plant
Tŷ Trevithick
Abercynon Road
 CF45 4UQ

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.