Sut mae modd i mi fanteisio ar ofal plant wedi'i ariannu?

Bydd y cynnig yn dechrau o'r tymor yn dilyn pen-blwydd eich plentyn yn dair oed tan y mis Medi sy'n dilyn ei ben-blwydd yn bedair oed; pan fydd e'n dechrau yn y dosbarth derbyn.

Mae modd i rieni fanteisio ar y cynnig ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod yma, cyn belled â'u bod nhw'n gymwys i wneud hynny.  Dylai fod rhieni yn gallu manteisio ar y cynnig yma ar unrhyw adeg yn ystod y tymor hwnnw, cyn belled â bod y plentyn yn gymwys ar ddechrau'r tymor hwnnw, neu'n gynharach.  Mae hyn yn cynnwys rhieni sy'n symud i ardal sy'n rhan o'r cynllun peilot, neu sy'n cael swydd newydd.

Nodwch - byddwch chi dim ond yn gymwys o'r dyddiad wedi'i nodi ar y llythyr sy'n cadarnhau'ch cais byddwch chi'i dderbyn o Garfan Cynnig Gofal Plant unwaith bod eich cais yn cael ei brosesu.

Oes modd defnyddio mwy nag un darparwr gofal plant?
Oes, mae hawl gennych chi i ddefnyddio hyd at DDAU ddarparwr gofal cofrestredig bob dydd yn ogystal â'r sefydliad Meithrinfa Cyfnod Sylfaen ar unrhyw ddiwrnod.

Gaf i gronni fy oriau?
Na chewch.  Bydd rhieni yn derbyn 30 awr yr wythnos o ddarpariaeth Meithrinfa Cyfnod Sylfaen a gofal plant.  Byddwch chi'n colli unrhyw oriau sydd ddim yn cael eu defnyddio yn ystod yr wythnos.

Sut bydd y cynnig yn gweithio tu allan i dymor yr ysgol?
Bydd y cynnig gofal plant yn cynnwys hyd at 48 wythnos y flwyddyn.  Mae darpariaeth Meithrinfa Cyfnod Sylfaen ar gael am 39 wythnos y flwyddyn, felly bydd modd i rieni cymwys dderbyn 30 awr o ofal plant yn ystod y 9 wythnos sy'n weddill.

Bydd modd i rieni cymwys ddewis pryd i ddefnyddio'r 9 wythnos o ddarpariaeth yn ystod gwyliau'r ysgol.  Fodd bynnag, cyfrifoldeb y rhiant yw dewis y darparwr sy'n cwrdd â'i anghenion.  Yn ystod y cynllun peilot, bydd raid i rieni ddefnyddio'r cynnig mewn bloc o wythnos.  Chewch chi ddim cronni oriau o un wythnos i'r llall.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.