Pwy sy'n gymwys ar gyfer y Cynnig?
Er mwyn gweithredu'r hawl am ran gofal plant o'r Cynnig, rhaid i rieni a gwarcheidwaid:

 • Fod yn drigolion parhaol yn RhCT (os ydych yn byw mewn Awdurdod Lleol arall yng Nghymru, ewch i'w gwefan i gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais);
 • Fod yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig.  Rhaid i'r ddau riant/cwpl sy'n cyd-fyw bod â swydd mewn teulu dau riant, neu'r unig riant mewn teulu un rhiant;
 • Yn ennill isafswm cyfwerth wythnosol o 16 awr ar yr isafswm cyflog cenedlaethol neu'r cyflog byw cenedlaethol [Mae hyn yn amrywio yn ôl oedran. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates], a rhaid i bob rhiant ennill dim mwy na £100,000 y flwyddyn;
 • Bydd rhieni sydd i ffwrdd o'r gweithle dros dro oherwydd salwch neu ar gyfnod o absenoldeb rhiant (gan gynnwys mamolaeth, absenoldeb rhiant statudol a rennir neu absenoldeb mabwysiadu) yn gymwys i dderbyn y cynnig gan eu bod nhw wedi'u hystyried yn gyflogedig.

Os yw rhieni wedi gwahanu ond dydyn nhw ddim yn rhannu gwarchodaeth gyfartal o'r plentyn, bydd y rhiant sydd â gwarchodaeth yn gymwys i fanteisio ar y Cynnig (os ydy e/hi yn bodloni'r meini prawf). Os yw rhieni yn rhannu gwarchodaeth gyfartal, bydd rhaid i un rhiant gael ei enwebu yn brif riant ar gyfer y cynnig yma.

Bydd rhaid i rieni, gwarcheidwaid, llys-rieni, a phartneriaid sy'n byw yn y cartref, fodloni'r meini prawf er mwyn i blentyn sy'n byw yn y cartref allu manteisio ar y Cynnig.

Beth os rydw i neu fy mhartner yn colli fy swydd?
Petai amgylchiadau rhiant yn newid a'i fod ddim yn gymwys mwyach i dderbyn y Cynnig yma o ganlyniad i'r newid hwnnw, byddai Cyfnod Esemptio Dros Dro sy'n para 8 wythnos yn dechrau. Yn ystod y cyfnod yma byddai'r rhiant yn cael parhau i fanteisio ar y Cynnig.

Eithriadau cymhwysedd:
Os yw un rhiant yn bodloni'r meini prawf ac mae'r rhiant arall yn derbyn un o'r budd-daliadau canlynol, bydd y plentyn yn gymwys i dderbyn y Cynnig:

 • Budd-dal Analluogrwydd
 • Lwfans i Gynhalwyr (gofalwyr)
 • Lwfans Anabledd Difrifol
 • Budd-dal Analluogrwydd Hir Dymor
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 • Credydau Yswiriant Gwladol o ran analluogrwydd i weithio neu allu cyfyngedig i weithio

Fydd teuluoedd lle mae'r ddau riant yn derbyn y budd-daliadau uchod ddim yn cael manteisio ar y Cynnig.

Cynhalwyr sy'n ffrindiau neu'n deulu ac sydd wedi cymryd cyfrifoldeb dros blentyn neu lysblentyn, sydd ddim yn fab/ferch iddyn nhw, oherwydd:

 • Dyw rhieni'r plentyn ddim yn gallu gofalu am y plentyn, neu does gan y plentyn ddim rhieni
 • Fel arall, mae'n debygol byddai'r plentyn yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol oherwydd pryderon mewn perthynas â lles y plentyn

Mae modd i gynhalwyr sy'n berthnasau elwa ar y Cynnig ar yr amod eu bod nhw'n bodloni'r meini prawf - byddan nhw'n gweithio, yn byw yn RhCT ac yn rhoi gofal i blentyn sy o'r oedran cywir i dderbyn y Cynnig.