Skip to main content

Who is eligible for the offer?

Mae modd gwneud cais am gyllid i dalu am 15 awr yr wythnos o ofal plant os:

 • Ydych chi'n byw yn Rhondda Cynon Taf
 • Yw eich plentyn chi'n 3 neu 4 mlwydd oed.  Bydd y cyllid yn dod i ben ar ôl i'ch plentyn chi ddechrau mewn dosbarth derbyn mewn ysgol (fel arfer, y mis Medi ar ôl i'r plentyn droi'n 4 mlwydd oed).
 • Yw'r ddau riant, neu bartner sy'n byw gydag un o'r rhieni yn gweithio neu mewn addysg neu hyfforddiant (mae rhai budd-daliadau eraill hefyd yn gymwys - gweler isod).
 • Yw'r rhiant sengl yn gweithio neu mewn addysg neu hyfforddiant.
 • Ydych chi'n ennill o leiaf:
 • £166.72 yr wythnos os ydych chi'n 23 mlwydd oed neu hŷn
 • £162.88 yr wythnos os ydych chi rhwng 21 a 22 mlwydd oed 
 • £119.84 yr wythnos os ydych chi rhwng 18 a 20 mlwydd oed
 • £84.48 yr wythnos os wyt ti'n 16 neu'n 17 oed, neu'n brentis.

(Mae'r cyfraddau yma'n seiliedig ar berson sy'n gweithio 16 awr yr wythnos ac yn cael yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol a'r Isafswm Cyflog Byw cyfredol).

 • Ydych chi'n ennill llai na £100,000 y flwyddyn (fesul rhiant).

Rhieni mewn addysg neu hyfforddiant: O fis Medi 2022, gall rhieni sydd mewn addysg a hyfforddiant fod yn gymwys i fanteisio ar y cynnig. I fod yn gymwys ar gyfer y cynnig, mae'n rhaid bod rhiant naill ai:

 • Wedi’i gofrestru ar gwrs israddedig neu ôl-raddedig (gan gynnwys y cyrsiau hynny sy'n cael eu cynnal o bell neu ar-lein) sydd o leiaf 10 wythnos o hyd 
 • Wedi’i gofrestru ar gyfer cwrs sy'n para o leiaf 10 wythnos sy'n cael ei ddarparu gan sefydliad Addysg Bellach (AB). 
 • Wedi'i dderbyn i astudio cwrs llawn amser neu ran amser wedi'i ariannu gan y GIG sy'n arwain at gofrestriad proffesiynol, e.e. nyrs dan hyfforddiant

Pa dystiolaeth sydd angen ei darparu?

 I'r rheiny sydd wedi'u cyflogi:

 • Cyfloglenni'r 3 mis diwethaf (os ydych chi'n cael eich talu'n fisol)
 • Cyfloglenni'r 12 wythnos diwethaf (os ydych chi'n cael eich talu'n wythnosol)
 • Copi o'ch ffurflen dreth SA302 fwyaf diweddar (os ydych chi’n hunangyflogedig)
 • Ffurflen newydd ddod yn hunangyflogedig os ydych chi wedi dod yn hunangyflogedig yn y 12 mis diwethaf a heb gwblhau ffurflen dreth

I'r rheiny sydd mewn addysg neu hyfforddiant:

 • Bydd rhaid i rieni ddarparu tystiolaeth eu bod nhw wedi'u cofrestru ar gwrs cymwys - mae modd darparu llythyr neu e-bost yn dweud eu bod nhw wedi'u cofrestru gan y coleg neu brifysgol (rhaid bod teitl a hyd y cwrs wedi'u nodi).

 I'r rheiny sy'n derbyn budd-daliadau cymwys:

 • Llythyr gan yr Adran Gwaith a Phensiynau sy'n nodi eich bod chi'n derbyn budd-daliad cymwys
 • Llythyr Credyd Cynhwysol sy'n nodi eich bod chi'n derbyn taliad gan nad oes modd i chi weithio

Eithriadau:
Os yw un rhiant yn bodloni'r meini prawf a bod y rhiant arall yn derbyn un o'r budd-daliadau canlynol, bydd y plentyn yn gymwys i dderbyn y Cynnig:

 • Budd-dal Analluogrwydd
 • Lwfans i Gynhalwyr (gofalwyr)
 • Lwfans Anabledd Difrifol
 • Budd-dal Analluogrwydd Hir Dymor
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 • Credydau Yswiriant Gwladol o ran analluogrwydd i weithio neu allu cyfyngedig i weithio
 • Credyd Cynhwysol pan fo asesiad wedi dod i'r casgliad bod yr unigolyn yn methu gweithio

Fydd teuluoedd lle mae'r ddau riant yn derbyn y budd-daliadau uchod ddim yn cael manteisio ar y Cynnig.

Cynhalwyr sy'n ffrindiau neu'n deulu:
Cynhalwyr sy'n ffrindiau neu'n deulu yw'r rhai sydd wedi cymryd cyfrifoldeb dros blentyn neu lysblentyn, sydd ddim yn fab/ferch iddyn nhw, oherwydd:

 • Dyw rhieni'r plentyn ddim yn gallu gofalu am y plentyn, neu does gan y plentyn ddim rhieni.
 • Fel arall, mae'n debygol byddai'r plentyn yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol oherwydd pryderon mewn perthynas â lles y plentyn.

Mae modd i gynhalwyr sy'n berthnasau elwa ar y Cynnig ar yr amod eu bod nhw'n bodloni'r meini prawf - byddan nhw'n gweithio, yn byw yn RhCT ac yn rhoi gofal i blentyn sy o'r oedran cywir i dderbyn y Cynnig.