Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod Cynnig Gofal Plant Cymru wedi'i ohirio o 1 Ebrill 2020. Y gobaith yw bydd e dim ond yn cael ei ohirio tan dymor yr haf 2020, ond caiff y sefyllfa ei hadolygu maes o law. Bydd y wefan yn cael ei diweddaru unwaith daw canllaw pellach i law gan Lywodraeth Cymru.
Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod y bydd gofal plant fforddiadwy a hygyrch yn galluogi rhieni i weithio. Bydd hynny'n ategu ymgyrch Llywodraeth Cymru i hybu twf economaidd, trechu tlodi a lleihau anghydraddoldebau.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu 30 awr yr wythnos o ofal plant ac addysg gynnar i rieni sy'n gweithio, a bydd y ddarpariaeth yma ar gael i blant 3 a 4 oed am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

Ers mis Medi 2017, mae Rhondda Cynon Taf wedi bod ymhlith y rhai cyntaf i weithredu'r cynnig, drwy ei brofi ym mhedair ardal yn RhCT. 

Mae'r Cynnig Gofal Plant ar gael ym MHOB ardal yn RhCT

Edrychwch ar y darparwyr sydd eisoes wedi ymuno â'r cynnig

I gael rhagor o wybodaeth am sut y bydd Rhondda Cynon Taf yn prosesu data personol mewn perthynas â'r Cynnig Gofal Plant, darllenwch ein polisi preifatrwydd.

Coronafirws (COVID-19)

Mae'r swyddfa ar gau ar hyn o bryd ac mae swyddogion gofal plant yn gweithio o bell. Mae modd i ni ateb eich ymholiadau trwy e-bost neu dros y ffôn. Ein nod yw ateb pob ymholiad cyn gynted â phosibl, fodd bynnag, byddwch yn effro i'r ffaith efallai bydd ychydig o oedi cyn ymateb.

Manylion Cyswllt:

Denise Humphries: 01443 744026 / 07825 675667

Carfan Datblygu Gofal Plant Cyffredinol

E-bost: carfangofalplant@rctcbc.gov.uk

Sian Wood: 07393 759217

Gillian Evans: 07881 268187 (Dydd Llyn a Dydd Mawrth yn unig)

Carfan Cynnig Gofal Plant

E-bost: CynnigGofalPlantCymruRhCT@rctcbc.gov.uk. 

Rhys Picton: 07385 086785

Rachel Gunter: 07385 086088

Cath Herbert: 07385 086138

O ble caf i ragor o wybodaeth am y Cynnig Gofal Plant?

Ewch i dudalen we Llywodraeth Cymru lle bydd modd i chi gael rhagor o wybodaeth am y cynnig gofal plant a'r atebion i rai cwestiynau byr: www.gov.wales/talkchildcare  a dewis 'Cymraeg' ar frig y dudalen.

Fe gewch chi gysylltu â Llywodraeth Cymru ar unrhyw adeg er mwyn rhoi sylwadau:

E-bost TrafodGofalPlant@cymru.gsi.gov.uk

Trwy'r post:                      

Carfan Cynnig Gofal Plant
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays - Llawr 2 Craidd y Gogledd
Caerdydd, CF10 3NQ 

Cyfryngau Cymdeithasol: Chwiliwch am yr hashnod i ymuno â'r sgwrs ar-lein.

#TrafodGofalPlant    

Ffyrdd eraill o roi'ch barn:

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd: Y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yw'r ddolen gyswllt gyntaf ar gyfer cyngor a gwybodaeth am wasanaethau lleol i deuluoedd a chynhalwyr.Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ym mhob awdurdod lleol. Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn cynnig cymorth a chyngor am ddim sy'n ymwneud â materion teuluol gan gynnwys gofal plant, help gyda chostau gofal plant, a gwasanaethau hamdden www.rctcbc.gov.uk/fis a dewis 'Cymraeg' ar frig y dudalen.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.