Beth yw'r Cynnig Gofal Plant?

Bydd y cynnig gofal plant newydd yn darparu 30 awr o addysg gynnar a gofal plant i rieni sy'n gweithio sydd â phlant tair a phedair oed. Bydd y cynnig ar gael am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Bydd y cynnig yn datblygu'r hyn sydd eisoes ar gael i rieni yn ystod tymor yr ysgol o ran Meithrinfa Cyfnod Sylfaenol, a bydd yn darparu 30 awr o ofal plant am 9 wythnos yn ystod gwyliau'r ysgol.

Beth mae hyn yn ei olygu i ddarparwyr?
Cyn belled â'ch bod chi wedi cofrestru ag AGGCC, mae modd i chi dderbyn cyllid os ydych chi'n darparu gofal i blant cymwys.

Pa ardaloedd sy'n rhan o'r cynllun peilot?
Mae'r ardaloedd peilot wedi'u lleoli yn nalgylchoedd ysgolion Bryncelynnog, Glynrhedynog, Aberpennar ac Ysgol Gyfun Rhydywaun.
Oes angen i'm darpariaeth fod wedi'i lleoli mewn ardal beilot i fod yn rhan o'r cynnig?
Nac oes. Rhaid i rieni fod yn gymwys a byw yn yr ardaloedd sy'n rhan o'r cynllun peilot er mwyn manteisio ar y cynnig. Mae modd i rieni ddewis unrhyw ddarparwr gofal cofrestredig, dydy lleoliad y gofal plant ddim yn bwysig.


Oes rhaid i mi ddarparu Meithrinfa Cyfnod Sylfaen er mwyn manteisio ar elfen gofal plant y cynnig?
Nac oes. Bydd modd i rai plant gael mynediad at addysg gynnar mewn lleoliadau eraill. Does dim rhaid i ddarparwyr gofal plant ddarparu dwy elfen y cynnig, sef addysg gynnar a gofal plant.

 Oes rhaid i mi ddarparu'r cynnig am 48 wythnos y flwyddyn?
Nac oes. Mae modd i rieni ddefnyddio mwy nag un darparwr gofal sy'n bodloni'u gofynion orau. Mae modd i ddarparwyr sy'n darparu gofal plant yn ystod y tymor yn unig, neu yn ystod y gwyliau yn unig, gymryd rhan yn y cynnig.

Faint byddaf i'n cael fy nhalu?
Bydd pob darparwr yn cael ei dalu £4.50 yr awr am bob plentyn sy'n derbyn elfen gofal plant y cynnig.

Ydw i'n cael codi tâl ychwanegol ar rieni?
Nac ydych. Chewch chi ddim codi tâl ychwanegol ar rieni os ydych chi'n codi pris sy'n fwy na £4.50 yr awr.

Ydw i'n cael codi tâl ychwanegol am fwyd a gweithgareddau ychwanegol?
Ydych. Cewch chi godi tâl ychwanegol am bethau megis bwyd, trafnidiaeth a gweithgareddau oddi ar y safle. Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn nodi na ddylai rhieni dalu mwy na £7.50 y dydd (tua 10 awr). Byddai hyn yn cynnwys tri phryd o fwyd am gost o £2 y pryd a 2 fyrbryd am gost o 75c y byrbryd. Am sesiynau hanner dydd (tua 5.5 awr) ddylech chi ddim codi tâl ychwanegol sy'n fwy na £4.75 (dau bryd o fwyd am £2 yr un a byrbryd am 75c). Am ofal sesiynol sydd ddim yn cynnwys pryd o fwyd, ond mae plentyn yn derbyn byrbryd, mae'r canllawiau yn awgrymu na ddylai rhieni dalu mwy na 75c ychwanegol am fyrbryd y dydd.


Sut byddaf i'n cael fy nhalu?
Bydd rhagor o wybodaeth am sut i hawlio ar gael cyn bo hir.

Sut ydw i'n cymryd rhan?
 Er mwyn bod yn rhan o'r cynnig yma, cwblhewch Ffurflen Cytundeb Darparwr a'i dychwelyd i'r Garfan Cynnig Plant trwy e-bostio cynniggofalplantcymrurhct@rctcbc.gov.uk neu drwy'r post i
Carfan Cynnig Gofal Plant
Tŷ Trevithick
Abercynon Road
 CF45 4UQ

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.