Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod y bydd gofal plant fforddiadwy a hygyrch yn galluogi rhieni i weithio. Bydd hynny'n ategu ymgyrch Llywodraeth Cymru i hybu twf economaidd, trechu tlodi a lleihau anghydraddoldebau.


Yn 2016, gofynnodd Llywodraeth Cymru i bob awdurdod lleol gofrestru mynegiant o ddiddordeb i fod un o'r cyntaf i roi'r cynnig ar waith.

Roedd mynegiant o ddiddordeb Rhondda Cynon Taf yn llwyddiannus. Cafodd pedair ardal o Rondda Cynon Taf eu dewis i brofi'r peilot.

Pa ardaloedd yn RhCT sy'n rhan o'r peilot?
Wrth ddewis yr ardaloedd peilot, roedd RhCT yn awyddus i ddewis ardaloedd fyddai'n profi elfennau gwahanol o'r cynnig a'n gallu ni i'w roi ar waith i'r teuluoedd cymwys. Edrychon ni ar yr ardaloedd fyddai'n profi'r canlynol:

 •  Ardaloedd sydd â lefelau amrywiol o weithgarwch economaidd - fydd y cynnig yn helpu i gefnogi rhieni heb swyddi i weithio?
 • Ardaloedd fydd yn profi'r llwybrau teithio i'r gwaith a pha un ai darpariaeth gofal plant agos i'r cartref neu agos i'r gwaith bydd rhieni yn ei dewis
 • Ardaloedd lle mae lefel uchel o ddarpariaeth gofal plant o'u cymharu ag ardaloedd sy'n brin o ddarpariaeth gofal plant

Dewiswyd clwstwr Glynrhedynog fel ardal beilot i Gwm Rhondda. Yn y clwstwr yma, rydyn ni'n bwriadu profi effaith y cynnig ar annog a chefnogi rhieni i weithio.

Dewiswyd clwstwr Aberpennar fel ardal beilot i Gwm Cynon. Yn y clwstwr yma, rydyn ni'n bwriadu profi effaith y galw am ofal plant ar lwybrau teithio i'r gwaith - fydd rhieni yn dewis darpariaeth gofal plant sy'n agos i'w cartrefi neu ddarpariaeth gofal plant sy ar y ffordd i'r gwaith?

Dewiswyd clwstwr Bryncelynnog fel ardal beilot i Gwm Taf. Yn y clwstwr yma, rydyn ni'n bwriadu profi a fydd y ddarpariaeth gofal plant gyfredol yn ymdopi â'r galw rydyn ni'n ei ragweld.

Dewiswyd Ysgol Gyfun Rhydywaun fel peilot cyfrwng Cymraeg. Bydd hyn yn ein galluogi ni i brofi'n gallu ni i roi'r cynnig gofal plant cyfrwng Cymraeg ar waith.

Er mwyn cysoni'n trefniadau gydag Awdurdodau Lleol eraill sy'n gweithredu'r cynllun yn gynnar, rydyn ni wedi newid ein cynllun peilot o ardaloedd ar sail dalgylchoedd i wardiau etholiadol.  O fis Ebrill 2018, mae'r cynllun hefyd wedi'i ehangu i gynnwys wardiau ychwanegol  Mae'r rhestr isod yn cynnwys y wardiau g sy'n rhan o'r cynllun peilot:

 • Gogledd Aberaman
 • De Aberaman
 • Abercynon
 • Dwyrain Aberdâr
 • Gorllewin Aberdâr
 • Y Beddau
 • Brynna
 • Pentre'r Eglwys
 • Cwm-bach
 • Glynrhedynog
 • Y Graig
 • Y Ddraenen-wen
 • Hirwaun
 • Llanharan
 • Llanhari
 • Tref Llantrisant
 • Llanilltud Faerdref
 • Y Maerdy
 • Dwyrain Aberpennar
 • Gorllewin Aberpennar
 • Penrhiw-ceibr
 • Pen-y-waun
 • Pont-y-clun
 • Y Rhigos
 • Rhydfelen
 • Ffynnon Taf
 • Tonysguboriau
 • Ton-teg
 • Trallwn
 • Trefforest
 • Tylorstown
 • Ty'n-y-nant
 • Ynys-hir

O fis Medi 2018, bydd y cynllun yn cael ei estyn i bob rhan o RCT

Rhieni
Rhagor o wybodaeth i rieni - a ydych chi'n gymwys?
Edrychwch ar y darparwyr sydd eisoes wedi ymuno â'r cynnig
I gael rhagor o wybodaeth am Gynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru a sut bydd e'n cael ei weithredu yn RhCT, ffoniwch 01443 744026/744094, neu anfon neges e-bost:  cynniggofalplantcymrurhct@rctcbc.gov.uk 

 

O ble caf i ragor o wybodaeth am y Cynnig Gofal Plant?

Ewch i dudalen we Llywodraeth Cymru lle bydd modd i chi gael rhagor o wybodaeth am y cynnig gofal plant a'r atebion i rai cwestiynau byr: www.gov.wales/talkchildcare  a dewis 'Cymraeg' ar frig y dudalen.

Fe gewch chi gysylltu â Llywodraeth Cymru ar unrhyw adeg er mwyn rhoi sylwadau:

E-bost TrafodGofalPlant@cymru.gsi.gov.uk

Trwy'r post:                      

Carfan Cynnig Gofal Plant
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays - Llawr 2 Craidd y Gogledd
Caerdydd, CF10 3NQ 

Cyfryngau Cymdeithasol: Chwiliwch am yr hashnod i ymuno â'r sgwrs ar-lein.

#TrafodGofalPlant    

Ffyrdd eraill o roi'ch barn:

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd: Y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yw'r ddolen gyswllt gyntaf ar gyfer cyngor a gwybodaeth am wasanaethau lleol i deuluoedd a chynhalwyr.Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ym mhob awdurdod lleol. Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn cynnig cymorth a chyngor am ddim sy'n ymwneud â materion teuluol gan gynnwys gofal plant, help gyda chostau gofal plant, a gwasanaethau hamdden www.rctcbc.gov.uk/fis a dewis 'Cymraeg' ar frig y dudalen.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.