Diben y Cynllun yw eich galluogi chi i ddarparu cymorth grant i deuluoedd sydd ar incwm bach, er mwyn iddyn nhw allu prynu: 
 • Gwisg ysgol, gan gynnwys cotiau ac esgidiau;
 • Gwisg chwaraeon yr ysgol gan gynnwys esgidiau ymarfer;
 • Gwisg ar gyfer gweithgareddau cyfoethogi gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i Sgowtiaid; Geidiaid; Cadéts; crefft ymladd; chwaraeon; celfyddydau perfformiadol neu ddawns;
 • Adnoddau e.e. bagiau ysgol ac offer ysgrifennu;
 • Offer arbenigol lle mae gweithgareddau cwricwlwm newydd yn dechrau e.e. gwersi dylunio a thechnoleg; ac
 • Offer ar gyfer teithiau tu allan i oriau ysgol megis dysgu yn yr awyr agored, e.e. cotiau glaw.

Dyw'r rhestr ddim yn gwbl gynhwysfawr a bydd angen disgresiwn wrth ddefnyddio gwybodaeth leol, o fewn paramedrau egwyddorion y Cynllun, yn enwedig mewn perthynas â gweithgareddau cyfoethogi; offer arbenigol ac offer ar gyfer teithiau tu hwnt i'r ysgol. Mae'n bosibl bydd disgresiwn ychwanegol yn addas ar hyn o bryd, o ystyried sefyllfa COVID-19.

Lle mae cyllid arall eisoes ar gael, er enghraifft, Cronfa Cymorth Dewisol Llywodraeth Cymru, fydd Llywodraeth Cymru ddim yn dyfarnu cyllid i rywun ddwywaith. Felly, bydd disgwyl i chi ystyried rhaglenni a chynlluniau cyllido posib eraill wrth farnu eitemau cymwys y Cynllun yma.

Does dim modd defnyddio'r grant i brynu offer TG e.e. ffonau symudol ac Ipads.

Mae'r Cyllid ar gael i ddisgyblion sy'n gymwys ar gyfer Prydau Ysgol am Ddim wrth ddechrau:

 • dosbarth derbyn mewn ysgolion cynradd a gynhelir ym mis Medi 2020;
 • ym mlwyddyn 3 mewn ysgolion uwchradd a gynhelir ym mis Medi 2020;
 • ym mlwyddyn 7 mewn ysgolion uwchradd a gynhelir ym mis Medi 2020;
 • ym mlwyddyn 7 mewn ysgolion uwchradd a gynhelir ym mis Medi 2020;
 • disgyblion mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion sy'n 4 neu 11 oed ym mis Medi 2020.

Mae'r Cyllid hefyd ar gael i bob plentyn sy'n derbyn gofal sydd oed mynychu'r ysgol. Yn wahanol i drefniadau'r blynyddoedd diweddar, yr Awdurdod Lleol lle mae'r plentyn sy'n derbyn gofal yn byw sy'n gyfrifol am ddefnyddio'r grant.

Mae disgyblion nad oes gyda nhw hawl i arian cyhoeddus ac sy'n dechrau yn nosbarthiadau Derbyn; Blwyddyn 3; Blwyddyn 7; a Blwyddyn 10 yn ystod blwyddyn academaidd 2020-21 yn gymwys am gymorth dan y Cyllid yma.

Dyw disgyblion sy'n derbyn Prydau Ysgol am Ddim o ganlyniad i drefniant diogelu trosiannol ddim yn gymwys am y cyllid yma.

Mae cyllid o hyd at £125 ar gael i bob disgybl sy'n gymwys, ac eithrio disgyblion Blwyddyn 7.  Bydd disgyblion cymwys o Flwyddyn 7 yn cael hawlio uchafswm o £200.

Bydd angen cod allwedd personol er mwyn prosesu eich cais. Os nad oes gyda chi god, ac rydych chi o'r farn eich bod yn gymwys ar gyfer y grant, cysylltwch â'ch ysgol yn gyntaf.

Gwnewch gais am grant ar-lein

Os ydych chi'n cael unrhyw anawsterau gyda'r broses ymgeisio, e-bostiwch YGrantDatblyguDisgyblionMynediad@rctcbc.gov.uk

Manylion cymhwysedd ar gyfer Prydau Ysgol am Ddim

Fel arall, os ydy rhieni neu warcheidwaid yn derbyn Budd-dal Tai neu Fudd-dal Treth y Cyngor, mae modd gwneud cais drwy ffonio 01443 680363.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.