Mae gwarchod plant yn dal i fod yn ddewis gyrfa sy'n boblogaidd ac yn werth chweil i'r rhai sydd eisiau gweithio gyda phlant hyd at 14 oed. Mae'n cynnig hyblygrwydd a chyfle i weithio o'r cartref.

Mae gwarchodwyr plant yn hunangyflogedig. Mae modd iddyn nhw osod eu horiau gwaith a'u ffioedd eu hunain a mynd ati i ddatblygu busnes llwyddiannus a dibynadwy sy'n darparu gofal, anogaeth ac addysg gynnar.

Os byddwch chi'n dod yn warchodwr plant cofrestredig yn Rhondda Cynon Taf, bydd modd i chi ddatblygu'ch gyrfa drwy ennill cymwysterau sy'n cael eu cydnabod yn genedlaethol. Byddwch chi hefyd yn dod yn rhan o Rwydwaith Gofal Plant Rhondda Cynon Taf gyda Sicrwydd Ansawdd ac yn derbyn hyfforddiant a chymorth ychwanegol gan Gydlynydd y Rhwydwaith.

Mae'r broses ar gyfer dod yn warchodwr plant cofrestredig i'w gweld isod. Bydd cymorth ar gael bob cam o'r broses gan eich Gweithiwr Datblygu Gwarchod Plant lleol. Mae manylion cyswllt y Gweithiwr Datblygu Gwarchod Plant i'w gweld ar y dudalen yma.

  1. Cael gwybod fyddai gyrfa ym maes gwarchod plant yn addas i chi drwy ddod i sesiwn wybodaeth a llenwi'r holiadur.
  2. Cadw lle ar y cwrs cyn-cofrestru nesaf. Mae'r cwrs yma'n orfodol ac mae'n costio tua £150, ond, efallai bydd modd i chi sicrhau cymorth ariannol o ran y gost. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni.
  3. Llenwi'r ffurflen gais ar gyfer cofrestru i ddod yn warchodwr plant. Mae'r ffurflen gais ar gael i'w lawrlwytho oddi ar wefan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru. Mae'r ffurflen gais wedi'i rhannu'n ddwy: mae'r rhan gyntaf amdanoch chi, eich safle a'r bobl sy'n byw gyda chi; mae'r ail ran yn gofyn am dystiolaeth o sut byddwch chi'n bodloni'r Rheoliadau a'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir. Rydyn ni'n cynnig sesiynau mentora AM DDIM i'ch helpu chi drwy'r broses yma. Cofiwch, ar ôl llenwi'r ffurflen gais, bydd rhaid ei chyflwyno hi yn bersonol yn swyddfeydd yr Arolygiaeth ym Merthyr Tudful.
  4. Bydd yr Arolygiaeth yn prosesu'ch cais ac yn cynnal archwiliad perthnasol. Mae modd i hyn gymryd hyd at 16 o wythnosau. Ar ôl gwneud hyn, bydd arolygydd yn ymweld â chi i archwilio eich safle ac i drafod eich cais. Cyn yr ymweliad yma, bydd rhaid eich bod chi wedi llwyddo yn aseiniad y cwrs cyn-cofrestru, wedi cwblhau cwrs cymorth cyntaf ac wedi sefydlu yswiriant atebolrwydd cyhoeddus.
  5. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, bydd yr Arolygiaeth yn rhoi tystysgrif cofrestru i chi. Bydd y dystysgrif yma'n eich galluogi chi i weithio fel gwarchodwr plant cofrestredig.

I gael rhagor o wybodaeth am ddod yn warchodwr plant cofrestredig, cysylltwch â'r Gweithiwr Datblygu Gwarchod Plant lleol.

Adran Gwarchod Plant Cyngor Rhondda Cynon Taf

Gwasanaethau y Blynyddoedd Cynnar a Chymorth i Deuluoedd

Tŷ Trevithick

Abercynon

Ffôn: 01443 744373

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.