Cyn gwyliau'r banc, neu os bydd tywydd garw, gwnawn ni'n gorau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf ar y dudalen yma am wasanaethau'r Cyngor ac am achosion o gau ffyrdd ac ysgolion.

I gael y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch ni ar  Twitter  a hoffwch ni ar  Facebook 

Cysylltu â'r Cyngor

Er gwybodaeth i bob preswyliwr, mae modd cysylltu â'r Cyngor os bydd argyfwng drwy ffonio'r Ganolfan Alwadau ar 01443 425001 neu 01443 425011, ar ôl oriau swyddfa neu os bydd tywydd garw, 24 awr y dydd a saith diwrnod yr wythnos. 

Yn ogystal â hynny, mae modd i chi ddefnyddio pob math o wasanaethau ar-lein drwy'r wefan yma

Dyddiadau Cau Ysgolion a Chludiant Ysgol

Dilynwch y ddolen isod i fwrw golwg ar wybodaeth am ysgolion sy wedi'u cau a thrafnidiaeth ysgol.

Rhagor o wybodaeth am ddyddiadau tymhorau'r ysgolion, diwrnodau Hyfforddiant Mewn Swydd, ac achosion o gau ysgolion ar fyr rybudd.

Rhagor o wybodaeth am lwybrau cludiant ysgolion a newidiadau brys i'r gwasanaeth.

Achosion o Gau Ffyrdd

I weld yr wybodaeth ddiweddaraf am Achosion o Gau Ffyrdd, ewch i'r tudalennau yma –

Achosion o Gau Ffyrdd

Biniau ac Ailgylchu

Fydd gwasanaethau casglu gwastraff ailgylchu, sbwriel, gwastraff gwyrdd, gwastraff bwyd na chewynnau ddim yn newid dros Ŵyl Banc y Pasg.

Gadewch bob eitem i'w chasglu ar ymyl yr heol (ar ôl 7pm y diwrnod cyn casglu) a byddwn ni'n gofalu am y gweddill.

I gael rhagor o wybodaeth am eich diwrnodau casglu ac am yr hyn nad oes modd i chi adael allan i'w gasglu, ewch i'r   Gwasanaeth Biniau ac Ailgylchu

Bydd ein Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned  ar agor drwy'r penwythnos yn ôl yr arfer, ac mae modd i chi daflu eitemau na chaiff eu casglu drwy wasanaethau casglu o ymyl y palmant.

https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/BinsandRecycling/BinsandRecycling.aspx

https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/BinsandRecycling/FindaTiporRecyclingCentre/FindaTiporRecyclingCentre.aspx

Gofal Cymdeithasol

Does dim newidiadau wedi'u cynllunio i wasanaethau ein staff gofal cymdeithasol ar hyn o bryd.

Cofiwch, os oes brys neu argyfwng, mae modd i chi gysylltu ag ymgynghorwyr arbenigol yng Nghanolfan Alwadau'r Cyngor 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos drwy ffonio 01443 425011. 

Mynwentydd a Gwasanaethau Profedigaethau

Does dim newidiadau wedi'u cynllunio i Fynwentydd a Gwasanaethau Profedigaethau

Gweld oriau agor y Mynwentydd.

Weithiau, oherwydd amgylchiadau eithriadol, bydd raid i ni gau ffyrdd i gerbydau i mewn i fynwent ar fyr rybudd.  

Os bydd raid cau ffyrdd i gerbydau i mewn i fynwent, caiff hysbysiad ei osod ar gatiau'r Fynwent a fydd yn cynghori'r cyhoedd. Cyn gynted ag y bydd yn ddiogel, caiff gatiau'r Fynwent i gerbydau eu hagor.  

Mae modd i gerddwyr ymweld â'r fynwent hyd yn oed pan fydd ffyrdd i gerbydau wedi'u cau. Er hynny, bydden ni'n argymell yn gryf i bobl fod yn ofalus pan fyddan nhw'n ymweld â'n mynwentydd pan fydd y tywydd yn arw ac i sicrhau eu bod yn gwisgo dillad ac esgidiau addas er mwyn osgoi cwympo ac anafiadau.   

Canolfannau Hamdden

Ewch i'r wefan Hamdden i gael manylion am oriau agor eich canolfan leol.

Llyfrgelloedd

Gweld oriau agor a gwasanaethau'r llyfrgelloedd

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Cewch chi'ch cynghori i gysylltu â'r cwmnïau perthnasol yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth am newidiadau i wasanaethau yn ystod gwyliau'r banc neu gyfnodau o dywydd garw.

Traveline Cymru

Trenau Arriva Cymru

Stagecoach

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.