Cyn gwyliau'r banc, neu os bydd tywydd garw, fe wnawn ni'n gorau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf ar y dudalen yma am wasanaethau'r Cyngor ac am achosion o gau ffyrdd ac ysgolion.

Am y newyddion a ' r wybodaeth ddiweddaraf dilynwch ni ar Twitter ac fel ni ar Facebook

Cysylltu â'r Cyngor

Rydyn ni eisiau atgoffa trigolion bod modd iddyn nhw gysylltu â'r Cyngor gyda materion brys trwy'r Ganolfan Gyswllt ar 01443 425001 neu 01443 425011, sydd ar agor drwy'r dydd a bob dydd. 

Yn ogystal â hynny, mae modd i chi ddefnyddio pob math o wasanaethau ar-lein drwy'r wefan yma.

Cau Ysgolion a Chludiant Ysgol

Caiff trefniadau cau ysgol ar fyr rybudd eu rheoli a'u diweddaru gan bob ysgol.

Ffyrdd ar Gau

Dyma'r tudalennau ar gyfer yr wybodaeth ddiweddaraf am ffyrdd sydd ar gau -

Biniau ac ailgylchu

Does dim newidiadau i gasgliadau sbwriel, ailgylchu, a chewynnau.

Mae ein Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned ar agor saith niwrnod yr wythnos.

Gofal Cymdeithasol

Does dim newidiadau i wasanaethau ein staff gofal cymdeithasol ar hyn o bryd.

Cofiwch, os oes achos brys neu achos o argyfwng gyda chi, mae modd i chi gysylltu ag ymgynghorwyr arbenigol yng Nghanolfan Alwadau'r Cyngor 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos drwy ffonio 01443 425011. 

Mynwentydd a Gwasanaethau Profedigaethau

Does dim newidiadau wedi'u cynllunio i Fynwentydd a Gwasanaethau Profedigaethau.

Ambell waith, mae amgylchiadau eithriadol yn codi pan fydd rhaid inni gau mynwentydd i gerbydau ar fyr rybudd.  

Os bydd raid cau ffyrdd i gerbydau i mewn i fynwent, caiff hysbysiad ei osod ar gatiau'r fynwent a fydd yn rhoi gwybod i'r cyhoedd. Cyn gynted ag y bydd yn ddiogel, caiff gatiau'r fynwent i gerbydau eu hagor.  

Mae modd i gerddwyr ymweld â'r fynwent hyd yn oed pan fydd ffyrdd i gerbydau wedi'u cau. Er hynny, bydden ni'n argymell yn gryf i bobl fod yn ofalus pan fyddan nhw'n ymweld â'n mynwentydd pan fydd y tywydd yn arw ac i sicrhau eu bod yn gwisgo dillad ac esgidiau addas er mwyn osgoi cwympo ac anafiadau.   

Canolfannau Hamdden

Ewch i'r wefan Hamdden i gael manylion ynghylch oriau agor eich canolfan leol.

Llyfrgelloedd

Gweld oriau agor a gwasanaethau'r llyfrgelloedd

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.