Coed Peryglus

Os ydych chi wedi adnabod coeden beryglus, bydd angen i chi ganfod yn gyntaf pwy sydd biau'r tir lle mae'r goeden. Ni chaiff y Cyngor gadarnhau ond os yw'r tir ym mherchnogaeth y Cyngor; nid oes modd iddo roi cyngor ar berchnogaethau preifat. 

Hoffech chi gael gwybod os yw'r goeden neu'r coed ar dir sydd ym mherchnogaeth y Cyngor? Croeso i chi gysylltu â'r Tîm Gwybodaeth Eiddo ar:

Ffôn:  01443 281189

Yna gellir cyfeirio'r ymholiad wedyn i'r Adran berthnasol o'r Cyngor i ddelio â hi fel y bo'n briodol.

Coed Peryglus ar dir preifat.

Ni fydd y Cyngor ond yn delio â choed a fydd yn beryglus yn fuan ac sydd mewn risg o achosi anaf sy'n bygwth bywyd.

Mae coed yn gallu dod yn beryglus yn fuan yn sgîl digwyddiad eithriadol megis storm, llifogydd, neu ddifrod gan gerbyd mewn damwain, yn arwain at ran, neu'r cyfan, o'r goeden yn cyflwyno perygl i'r cyhoedd.  Ar y llaw arall, mae'n bosibl y gallai coeden gyrraedd cyflwr peryglus drwy pydredd neu glefyd parhaus, neu mae'n bosibl ei bod wedi tyfu yn y cyfryw ffordd sg i fod yn strwythurol fregus.

Ni fydd y Cyngor ond yn ymchwilio ac archwilio cwynion is ystyrir y bydd y goeden yn beryglus yn fuan. Er enghraifft, os oes cangen fawr wedi torri ac yn hongian i lawr, neu fod gwreiddiau wedi'u torri drwodd ac yn gadael i goeden gyfan siglo ar lefel y pridd. 

Ni fydd y Cyngor  yn delio â choed lle mae perygl canfyddedig i'w gael, megis coeden uchel, un sy'n agos i adeilad, neu un sy'n siglo yn y gwynt.  Nid ystyrir fod y coed yma mewn cyflwr peryglus, ac ni fyddant yn gosod perygl yn fuan. Ni fydd y Cyngor yn ystyried rhagolygon cyflwr y goeden yn y dyfodol, ac ni fydd ond yn ystyried ei gyflwr cyfredol a phresennol yn unig.

Ydych chi'n ystyried y bydd coeden yn beryglus yn fuan, a bod risg i'w gael o achosi anaf sy'n bygwth bywyd? Adroddwch am y mater wrth yr  Isadran Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd ar 01443 425001.  Ar adeg gwneud yr adroddiad, rhaid i chi ddatgan pam rydych chi'n meddwl y bydd y goeden yn beryglus yn fuan, a phwy yr effeithir arnynt os bydd y goeden gyfan, neu rannau o'r goeden, yn syrthio.

Ni fydd y Cyngor yn ystyried:-

  • Materion ynghylch diffyg goleuni
  • Coed yn blocio'r olygfa
  • Materion gyda changhennau sy'n hongian uwchben - oni bai'u bod yn      beryglus.
  • Materion gyda ffrwythau neu ddail, gan gynnwys arwynebau llithrig  a blocio draeniau.
  • Slwtsh gludiog ar geir
  • Signal lloeren  neu deledu      (dyletswydd y cyflenwydd yw darparu signal ddigonol: nid oes dyletswydd ar      y Cyngor i tocio neu gwympo unrhyw goed iach er mwyn caniatáu i signal      gael ei derbyn.

Coed sy'n effeithio ar Briffordd.

Os oes coeden beryglus ar bwys y Briffordd, yna fe fydd yr Isadran Priffyrdd yn ymchwilio  felly i'r mater yma. Hoffech chi adrodd am goeden beryglus ar Briffordd? Croeso i chi gysylltu â 01443 425001.

Bydd yr Isadran Priffyrdd yn delio â choed yn yr amgylchiadau canlynol:

  • Coed sy'n cuddio llinell golwg cerbydau ger cyffyrdd.
  • Coed o fewn uchder pen neu lygad ar neu dros droedffyrdd.
  • Coed wedi disgyn ar draws y briffordd neu lwybr troed.

Coed Peryglus ar dir sy'n eiddo i'r Cyngor

Dylid adrodd a rhoi gwybod am Goed Peryglus ar dir sy'n eiddo i'r Cyngor yn y lle cyntaf i'n Tîm  Gwybodaeth Eiddo ar 01443 281189 a byddant hwy yn cyfeirio'r ymholiad i'r Adran berthnasol o'r Cyngor wedyn iddynt hwy ddelio â hi   fel y bo'n briodol.

Gwrychoedd Uchel

a YW EICH cŵyn mewn perthynas â gwrych uchel? Croeso i chi edrych ar ein gwybodaeth isod.

Rhannu

Oedd yr wybodaeth yma'n ddefnyddiol?

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.