Mae'r dudalen yma'n cynnig cyngor a gwybodaeth ar glefydau heintus a risgiau eraill posibl i drigolion.

Achosion o Ebola yng Ngorllewin Affrica

Mae rhagor o achosion o'r clefyd firws Ebola (EVD) yng Ngorllewin Affrica. Cafodd ei nodi gyntaf ym mis Mawrth 2014. Mae achosion o Ebola yn digwydd ar hyn o bryd yn Guinea, Liberia, Nigeria a Sierra Leone. Dydy'r achosion ddim o dan reolaeth a chlywir sôn am achosion newydd mewn ardaloedd lle mae achosion eisoes i'w cael yn barod ac ardaloedd lle mae achosion am y tro cyntaf. Caiff y clefyd ei drosglwyddo yn y gymuned ac mewn lleoliadau gofal iechyd.

Ar 8 Awst, rhyddhaodd Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ddatganiad yn dilyn cyfarfod The International Health Regulation Emergency Committee. Yn y datganiad, nodwyd bod achosion o glefyd Ebola yn argyfwng iechyd y cyhoedd sy'n peri pryder yn rhyngwladol. Mae gwybodaeth am Ebola, gan gynnwys gwybodaeth am symptomau a phrognosis, ar gael ar wefan Sefydliad Iechyd y Byd (WHO). Ewch i: http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/ a gwefan NHS Choices: http://www.nhs.uk/conditions/ebola-virus/Pages/Ebola-virus.aspx. Mae Public Health England wedi paratoi dogfen yn cynnwys cwestiynau cyffredin am glefyd Ebola. Mae modd ei gweld neu ei lawrlwytho: Ebola Q&A - September 2014

Pandemig ffliw

Mae pandemig ffliw yn digwydd pan fydd straen newydd, peryglus a heintus dros ben o'r firws ffliw yn ymddangos. Gan fod y math newydd mor wahanol i'r mathau eraill o ffliw, mae gyda ni ychydig iawn o imiwnedd neu does dim imiwnedd gyda ni iddo. Fe all ledaenu'n rhwydd, o berson i berson ac o wlad i wlad.

Mae ffliw arferol yn digwydd bob blwyddyn, fel arfer yn ystod y gaeaf. Serch hynny, mae pandemig ffliw yn tueddu i ddigwydd dim ond tair gwaith bob canrif. Mae symptomau annymunol yn gysylltiedig â ffliw arferol, fel pen tost, gwddf tost, peswch, poenau yn y cyhyrau a thwymyn. Ond yn y rhan fwyaf o achosion, fydd dim perygl i fywyd. Mae symptomau tebyg yn gysylltiedig â phandemig ffliw, ond maen nhw lawer yn fwy difrifol, ac fe allan nhw beryglu bywyd.

Mae'r GIG wedi paratoi gwybodaeth ddefnyddiol a thaflenni i'ch helpu i ddeall a rhoi cyngor, pe bai pandemig. Am ragor o wybodaeth, cliciwch ar y dolenni isod:-

Ffliw adar

Ffliw adar yw clefyd adar heintus dros ben. Mae wedi'i achosi gan firysau ffliw A. Mae ieir domestig yn gallu dal y clefyd yn hawdd iawn.

"It is important to underline that the H5N1 strain of avian influenza is essentially a disease of birds and poultry. The risk to human health only arises in persons in very close contact with infected birds." Datganiad DEFRA, 20 Hydref 2005.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.