Er mwyn helpu busnesau i baratoi ar gyfer llacio'r cyfyngiadau'n raddol, mae amrywiaeth o ganllawiau a gwybodaeth wrthi'n cael eu llunio er mwyn cadw gweithleoedd, gweithwyr a chwsmeriaid yn ddiogel. Bydd y dudalen yma'n cael ei diweddaru pan ddaw gwybodaeth newydd i law.

Canllawiau Cyffredinol ar gyfer y Gweithle

Canllawiau Cadwch Gymru'n ddiogel (yn y Gwaith) i Gyflogwyr a Gweithwyr ar gadw gweithleoedd a gweithwyr yn ddiogel (Llywodraeth Cymru)

Cymryd pob mesur rhesymol i gynnal pellter corfforol yn y gweithle (Llywodraeth Cymru)

Gweithio'n Ddiogel yn Ystod Pandemig y Coronafeirws– Canllaw byr sy'n cynnwys gwybodaeth am fesurau ymarferol fel rhoi mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith, newid sifftiau a darparu cyfleusterau golchi dwylo ychwanegol. Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE)

Asesu a rheoli risg fel bod modd i fusnesau ddiogelu eu gweithwyr ac eraill rhag coronafeirws (HSE)

Cyngor ar ddefnyddio cyfarpar diogelu personol (PPE)yn y gwaith (HSE)

Canllawiau Penodol i'r Sector

Protocol dychwelyd i'r gwaith: gweithgynhyrchu - Cyngor ar gyfer ailgychwyn busnes gweithgynhyrchu a rheoli'r risg i gyflogeion (Llywodraeth Cymru).

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi 8 canllaw sy'n ymdrin ag amrywiaeth o wahanol fathau o waith. Mae gan lawer o fusnesau fwy nag un math o weithle, fel swyddfa, ffatri a fflyd o gerbydau, felly efallai y bydd angen i fusnesau edrych ar fwy nag un o'r rhain.  Mae'r canllawiau wedi'u cynhyrchu ar gyfer Lloegr yn bennaf, ond maen nhw'n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol.

Canllawiau ar gyfer Ailgychwyn Gwaith Adeiladuar gyfer cwmnïau sy'n gweithio yn y sector domestig (Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr) 

Busnesau sy'n Cyflenwi Bwyd a Chludfwyd

Yn dilyn cyfyngiadau'r Llywodraeth ar dafarndai, bwytai, caffis ac ati, mae'n bosibl y bydd busnesau'n newid y ffordd maen nhw'n gweithio ac yn arallgyfeirio, er enghraifft, drwy ystyried hysbysebu a darparu bwyd o'r fwydlen arferol neu brydau newydd i'w danfon neu'u casglu.

Dylai'r cyngor yn y ddogfen yma gael ei ddefnyddio ar y cyd â pholisi bwyd y busnes, (Bwyd Mwy Diogel, Busnes Gwell (SFBB), neu system gyfwerth), yn ogystal â'i ategu. Os dydych chi ddim yn defnyddio SFBB, dylech chi ddiweddaru'ch system rheoli diogelwch bwyd yn unol â hynny.

Mae angen hysbysu'r holl staff am gefndir y Coronafeirws gan gynnwys llwybrau trosglwyddo, symptomau a beth i'w wneud os bydd staff yn mynd yn sâl, gofynion hunanynysu a gwybodaeth berthnasol arall i allu atal y Coronafeirws rhag lledaenu'n effeithiol.  Mae'r Llywodraeth wedi cyhoeddi canllawiau ar COVID-19 ar gyfer gweithwyr a busnesau https://www.gov.uk

Mae cyngor yn newid yn gyflym yn unol â'r sefyllfa ei hun, ac efallai bydd angen diwygio'r canllawiau yma yn y dyfodol os bydd cyngor y Llywodraeth neu'r diwydiant yn newid.

Deunydd Hyrwyddo ac Adnoddau

Mae adnoddau hyrwyddo ar gael i helpu busnesau a chyflogwyr i gadw eu gweithle'n ddiogel. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio sawl arwydd diogelwch a rhai'n atgoffa gweithwyr i gadw at y rheolau cadw pellter corfforol

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf hefyd wedi llunio arwyddion ynglŷn â chadw pellter cymdeithasol.

Mae modd lawrlwytho'r holl adnoddau yma a'u hargraffu i'w harddangos.

Cymorth arall

Mae gan Busnes Cymru amrywiaeth o Weminarau gwahanol ar gael sydd â'r nod o helpu busnesau bach a chanolig.  Maen nhw'n ymdrin â phynciau allweddol i helpu i leihau effaith y Coronafeirws gan helpu busnesau i oroesi.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.