Mae gadael eich tŷ er mwyn siopa am fwyd yn cyfrif fel un o’r rhesymau sy’n cael ei ganiatáu yn unol â chanllawiau cadw pellter cymdeithasol. Mae hyn felly yn un o’r risgiau mwyaf o ran dal y feirws

Ar 31 Mawrth, cyhoeddodd Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd y canllawiau diweddaraf er mwyn lleihau’r risg i unigolion sy’n siopa - ‘A Quick Guide to Shopping During the Coronavirus pandemic’ 

Y cyngor cyffredinol yw y dylen ni fynd i siopa am fwyd dim ond pan fydd hyn yn angenrheidiol, gan gyfyngu ar nifer ein hymweliadau bob wythnos. Dydy’r ffaith ein bod ni’n cael mynd i’r siop yn ystod y cyfnod yma ddim yn golygu bod rhwydd hynt i ni gadw llawer o fwyd yn ein tai na mynd i banig wrth brynu bwyd. Mae digon o eitemau i bawb ond rhaid prynu’r hyn sydd ei angen yn unig.

Dyma grynodeb o’r cyngor sydd yn yr adroddiad:  Rydyn ni wedi rhoi’r cyngor yma ar ein tudalen “Cofiwch eich Cymdogion”.

Cyn mynd i siopa

 • Os ydych chi ymhlith y rheiny ohonon ni sy’n cael eu gwarchod ar hyn o bryd neu os ydych chi’n teimlo’n dost, peidiwch â mynd i’r siop.
 • Os ydych chi’n fregus, gofynnwch i rywun arall fynd i siopa ar eich rhan chi – neu siopwch ar-lein.
 • Os yw’n bosibl, peidiwch â mynd â’ch plant gyda chi.
 • Gofynnwch i’ch siop leol a oes gyda nhw gyfnodau siopa arbennig sydd wedi’u neilltuo ar gyfer yr henoed a gweithwyr gofal iechyd.

Yn y siop

 • Dilynwch drefniadau cadw pellter cymdeithasol y siop – er enghraifft, sefyll mewn rhes y tu allan gan adael digon o le rhyngoch chi a’r bobl sy’n aros gyda chi, a chadw o fewn y parthau sydd wedi’u marcio ar y llawr.
 • Sicrhewch fod dau fetr rhyngoch chi a siopwyr eraill / staff.
 • Gofynnwch a yw’ch troli neu’ch basged wedi cael ei ddiheintio/diheintio ers i’r cwsmer diwethaf ei ddefnyddio/defnyddio.
 • Diheintiwch eich dwylo wrth i chi fynd i mewn i’r siop ac wrth i chi adael – yn ddelfrydol, dylech chi ddefnyddio eich hylif diheintio eich hun.
 • Ceisiwch beidio â chyffwrdd ag arwynebau a defnyddio’r llaw dydych chi ddim yn ei defnyddio fel arfer i godi nwyddau.
 • Peidiwch â chyffwrdd â’ch ceg, trwyn na’ch llygaid – a defnyddiwch ddull talu digyswllt os yw’n bosibl.

Ar ôl siopa

 • Golchwch eich dwylo yn syth ar ôl i chi gyrraedd adref.
 • Cofiwch y gall Coronafeirws oroesi ar unrhyw arwynebau caled, felly…
 • Cofiwch lanhau’r oergell/rhewgell ac arwynebau cypyrddau’r gegin gyda diheintydd a thywel papur.
 • Cofiwch lanhau tuniau gyda thywel papur a dŵr twym a sebon. Gwnewch yr un peth gyda nwyddau sydd â phecyn caled.
 • Fel arall, gadewch fwydydd sydd ddim angen bod mewn oergell/rhewgell mewn lle diogel am 72 awr.
 • Golchwch handlenni’ch oergell/rhewgell/cypyrddau gyda diheintydd a golchi’ch dwylo eto.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.