Mae croeso mawr i gyhoeddiad Prif Weinidog Cymru ar 10 Gorffennaf, i gefnogi canolfannau yn y gymuned i ailgychwyn gwasanaethau, o 20 Gorffennaf 2020 a'r cyhoeddiad dilynol oedd yn adlewyrchu'r diwygiadau i'r rheoliad yn caniatáu i ganolfannau cymunedol ac adeiladau tebyg megis neuaddau pentref / eglwysi / neuaddau sgowtiaid agor at ddefnydd cymunedol ehangach.
Cymeradwyodd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ailagor rhai gwasanaethau a lleoliadau, yn cynnwys canolfannau cymunedol, ar 28 Gorffennaf 2020.

 

https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Council/CouncillorsCommitteesandMeetings/Meetings/Cabinet/2020/07/28/Reports/Item8UpdateontheCovid19PositioninRCTRecoveryPlans.pdf

Mae'r Cyngor wedi bod yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, y Cyngor Gweithredu Gwirfoddol ac Interlink i ddatblygu ystod o ganllawiau, templedi ar gyfer arwyddion ac asesiadau risg, a dogfennau ategol eraill at ddefnydd rheolwyr adeiladau a phwyllgorau.

Rydyn ni wedi ysgrifennu, trwy e-bost, at reolwr pob adeilad sydd wedi'i brydlesu neu wedi'i reoli gan yr Awdurdod Lleol i sicrhau bod lleoliadau yn RhCT yn cael eu hagor yn ddiogel a chan roi sylw dyledus i'r angen i gadw pellter corfforol, ac i wneud asesiad risg o leoliadau a gweithgareddau yn unol â hynny.

Mae canllawiau pellach wedi'u cyhoeddi ers hynny ac mae dolenni i'r rhain isod:

Llywodraeth Cymru:

https://llyw.cymru/defnyddio-canolfannau-cymunedol-amlbwrpas-yn-ddiogel-covid-19

CGGC

Mae'r CGGC wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer y trydydd sector ac ar gyfer cynghorau cymuned a chynghorau tref:

https://mcusercontent.com/981f960ac676c2d3e8901559e/files/34ffca9c-8132-4c04-8f04-2531231746c9/Guidance_for_Community_Centres_reopening_in_Wales.pdf

Interlink Rhondda Cynon Taf:

http://www.interlinkrct.org.uk/2020/07/the-green-light-is-go-community-centres-will-be-able-to-reopen-on-20-july-2020/

Wrth gwrs, rhaid cymryd pob gofal cyn ailagor unrhyw leoliadau. Os oes unrhyw amheuaeth, neu risg i ddiogelwch y cyhoedd, rydyn ni'n gofyn i gymunedau beidio ag ailagor lleoliadau ar gyfer gweithgareddau.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.