O ganlyniad i'r ymateb eithriadol i'n cais am wirfoddolwyr, dydyn ni ddim yn chwilio am ragor o wirfoddolwyr ar hyn o bryd.

Annwyl Wirfoddolwr,

Diolch yn fawr iawn am eich ymholiad i fod yn wirfoddolwr gyda Chyngor Rhondda Cynon Taf yn ystod y cyfnod heriol yma.

Mae'r Cyngor yn effro i'r ffaith y bydd nifer ohonoch chi eisiau gwybod beth sy'n digwydd gyda'ch cais i wirfoddoli. Dyma roi'r diweddaraf i chi am y sefyllfa bresennol.

Mae'r Cyngor wedi derbyn dros 1,100 o geisiadau i fod yn wirfoddolwyr dros yr wythnosau diwethaf. Dyma ymateb rhyfeddol i'r frwydr yn erbyn Covid-19. Mewn perthynas â hyn, mae pob gwirfoddolwr yn destun gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd cyn bo modd dechrau unrhyw waith gwirfoddoli. Mae staff y Cyngor wedi cysylltu â dros 1,000 o wirfoddolwyr yn ystod yr wythnosau diwethaf i drefnu gwiriadau.

Rydw i'n siŵr y byddwch chi'n deall ei bod hi'n heriol cadw mewn cysylltiad â phob gwirfoddolwr yn rheolaidd nes bod eich gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd wedi'i gwblhau a'i ddychwelyd i'r Cyngor. 

Mae cynifer ohonoch chi sydd, ers cyflwyno cais i fod yn wirfoddolwr, wedi rhoi gwybod nad oes modd i chi wirfoddoli ar hyn o bryd. Yn yr amgylchiadau yma, bydd y Cyngor yn cadw'ch cofnodion am gyfnod byr fel bod modd i chi roi gwybod i ni os bydd eich sefyllfa'n newid. 

Pan fydd eich gwiriad wedi'i gwblhau, byddwch chi'n derbyn tystysgrif. Wrth dderbyn y dystysgrif yma, bydd staff rheng flaen y Cyngor, sy'n cydlynu'r gwaith allweddol yma gyda'r gymuned, yn cael gwybod am sêl bendith eich gwiriad a'ch argaeledd i ddechrau gweithio.

Ar hyn o bryd, mae'r Cyngor yn rheoli'i wasanaethau hanfodol yn llwyddiannus trwy symud ei weithlu presennol i rolau hanfodol. Serch hynny, mae'n bosibl y byddwn ni'n galw ar y gwirfoddolwyr i helpu i roi cymorth hanfodol i'r gweithlu presennol a chymuned ehangach RhCT. 

O ganlyniad i'r ymateb gwych, mae'n bosibl y bydd y Cyngor mewn sefyllfa ffodus lle na fydd angen cymorth pob gwirfoddolwr, a hynny'n sicr yn y tymor byr. Os bydd hyn yn digwydd, bydd y Cyngor yn cadw'ch manylion a chysylltu â chi os bydd y sefyllfa'n newid.

Os bydd angen eich cymorth ar grwpiau cymunedol eraill yn yr ardal sy'n gweithio mewn partneriaeth â'r Cyngor, ac rydych chi'n fodlon gwneud hyn, byddwn ni'n gofyn i chi am eich caniatâd cyn rhoi'ch manylion cyswllt iddyn nhw.

Hoffen ni ddiolch i chi i gyd am yr ymateb anhygoel i'n cais am wirfoddolwyr. Mae'n galonogol gweld cynifer o drigolion RhCT sy'n awyddus i helpu'r rheiny mewn angen yn ystod y cyfnod anodd a heriol yma.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.