Diweddarwyd 13:30 – Dydd gwener 20 Mawrth

I gael y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch ni ar Twitter a hoffwch ni ar Facebook 

Wrth i ni gymryd camau gweithredu i leihau'r perygl o ledaenu'r Coronafeirws (COVID-19), byddwn ni'n ymdrechu i ddiweddaru'r dudalen yma gyda'r wybodaeth ddiweddaraf i drigolion ynghylch argaeledd gwasanaethau'r Cyngor a chau gwasanaethau os/pan fydd angen

Datganiad diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru am y Coronafeirws (COVID-19) (Wedi'i ddiweddaru: 11am, ddydd Mawrth 17 Mawrth 2020)

Gwybodaeth am wasanaethau'r Cyngor sydd wedi cael eu heffeithio yn ystod pandemig y Coronafeirws (COVID-19):

Theatrau

Mae holl Theatrau RhCT wedi'u CAU ers 5pm neithiwr (nos Fawrth, 17 Mawrth 2020) er mwyn i'r Cyngor adleoli staff i wasanaethau sy'n flaenoriaeth a hefyd i gydymffurfio â chyfarwyddyd Llywodraeth San Steffan a Llywodraeth Cymru ynghylch cyfyngu ar gyswllt cymdeithasol diangen.

Achlysuron

Mae POB achlysur ar draws y Fwrdeistref Sirol bellach wedi cael ei GANSLO i alluogi'r Cyngor i adleoli staff i wasanaethau sy'n flaenoriaeth a hefyd yn unol â chyfarwyddyd Llywodraeth San Steffan a Llywodraeth Cymru ynghylch cyfyngu ar gyswllt cymdeithasol diangen.

Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda

Bydd Taith Pyllau Glo Cymru, Parc Treftadaeth Cwm Rhondda yn CAU am 6pm heddiw, ddydd Mercher, 18 Mawrth 2020 i alluogi'r Cyngor i adleoli staff i wasanaethau sy'n flaenoriaeth a hefyd yn unol â chyfarwyddyd Llywodraeth San Steffan a Llywodraeth Cymru ynghylch cyfyngu ar gyswllt cymdeithasol diangen.

Llyfrgelloedd

Bydd nifer o lyfrgelloedd yn CAU am 6pm heddiw, ddydd Mercher, 18 Mawrth 2020 am gyfnod amhenodol wrth i ni baratoi i adleoli staff ac ymateb i drefnau cynllunio parhau busnes. 

Bydd y llyfrgelloedd canlynol yn parhau i fod ar agor:

  • Garth Olwg (Pentre'r Eglwys)
  • Glynrhedynog
  • Porth
  • Llantrisant
  • Pontypridd – nodwch, bydd Llyfrgell Pontypridd (Llys Cadwyn) yn agor unwaith y bydd y gwaith symud i'r cyfleuster newydd wedi'i gwblhau ar ôl 30 Mawrth.
  • Aberpennar
  • Aberdâr

Parciau a Mannau Gwyrdd

Bydd Parc Gwledig Cwm Dâr yn CAU am 6pm heddiw, ddydd Mercher, 18 Mawrth 2020 i alluogi'r Cyngor i adleoli staff i wasanaethau sy'n flaenoriaeth ac yn unol â chyfarwyddyd Llywodraeth San Steffan a Llywodraeth Cymru ynghylch cyfyngu ar gyswllt cymdeithasol diangen. Mae hyn ond yn berthnasol i'r Ganolfan i Ymwelwyr a'r Gwasanaeth Ceidwaid, ar hyn o bryd dydy hyn ddim yn berthnasol i'r caffi na'r toiledau, fodd bynnag fydd staff y Cyngor ddim yn gweithio ym mannau ehangach y Parc.

Canolfannau Oriau Dydd

Bydd Canolfan Oriau Dydd y Gilfach-goch yn CAU heddiw am 6pm ddydd Mercher, 18 Mawrth 2020 i alluogi'r Cyngor i adleoli staff i wasanaethau sy'n flaenoriaeth a hefyd yn unol â chyfarwyddyd Llywodraeth San Steffan a Llywodraeth Cymru i gyfyngu ar gyswllt cymdeithasol diangen.

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Rydyn ni'n argymell eich bod chi'n cysylltu â'r cwmnïau perthnasol yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth am eu gwasanaethau yn ystod y pandemig.

Gwybodaeth am draffig

Bydd y newyddion teithio diweddaraf ar y radio a'r teledu yn rhoi gwybod i chi am unrhyw broblemau neu ffyrdd sydd ar gau.

Argyfyngau

Cyfeiriwch at yr wybodaeth berthnasol ar ein Tudalen Argyfyngau.

Gwybodaeth gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch y Coronafeirws (COVID-19)

Beth yw'r Coronafeirws (COVID-19)

Math o feirws yw'r Coronafeirws. Fel grŵp, mae coronafeirysau yn gyffredin ledled y byd. Rhywogaeth newydd o'r coronafeirws a gafodd ei nodi yn Ninas Wuhan, Tsieina ym mis Ionawr 2020 yw COVID-19. Mae cyfnod magu clefyd y Coronafeirws (COVID-19) rhwng 2 ac 14 diwrnod. Mae hyn yn golygu, os yw unigolyn yn parhau'n iach 14 diwrnod ar ôl iddyn nhw ddod i gysylltiad â rhywun â coronafeirws, dydyn nhw ddim wedi dal yr haint.

Beth yw symptomau'r Coronafeirws?

Mae'r Coronafeirws (COVID-19) yn achosi symptomau sy'n debyg i feirysau anadlol eraill fel y ffliw.

Efallai bod y rhain yn cynnwys:

  • Peswch
  • Bod yn fyr eich anadl
  • Twymyn

Yn gyffredinol, mae'n bosibl bod yr heintiau yma'n achosi symptomau mwy difrifol i bobl â system imiwnedd wan, pobl hŷn a phobl â chyflyrau hirdymor fel diabetes, canser a chlefyd yr ysgyfaint cronig. Does dim tystiolaeth bod plant yn teimlo'r effeithiau'n fwy nag unrhyw grŵp oedran arall. Ar hyn o bryd, mae nifer yr achosion sy'n effeithio ar blant wedi bod yn brin iawn.

Pa mor ddifrifol yw'r Coronafeirws (COVID-19)?

Mae'n bosibl bod y firws yn achosi symptomau sy'n debyg i symptomau ffliw, gan gynnwys twymyn, peswch ac anhawsterau anadlu. Dydy'r haint ddim yn ddifrifol yn achos y mwyafrif o bobl – byddan nhw'n gwella trwy orffwys, yfed dŵr a chymryd meddyginiaeth ar gyfer y boen. Does dim brechlyn ar gyfer y Coronafeirws ar hyn o bryd.

Sut mae modd dal haint y Coronafeirws (COVID-19)?

Yn yr un modd ag annwyd, fel arfer byddwch chi'n dal y Coronafeirws (COVID-19) trwy fod mewn cysylltiad agos â pherson sydd â'r haint. Mae bod mewn cysylltiad agos yn golygu bod yn agosach na 2 fetr i ffwrdd o berson sydd â'r haint am fwy na 15 munud. Mae modd dal yr haint hefyd trwy gyffwrdd ag arwyneb sydd wedi'i halogi ac yna beidio â golchi'ch dwylo.

Beth yw'r risg i'r cyhoedd yn gyffredinol?

Ar adeg cyhoeddi'r dudalen yma, mae'r risg i'r cyhoedd yn gyffredinol yn isel, oni bai eich bod chi wedi dychwelyd o wlad neu ranbarth sydd wedi'i rhestru ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, neu rydych chi wedi bod mewn cysylltiad agos ag unigolyn sydd ag achos o'r Coronafeirws (COVID-19) wedi'i gadarnhau.

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar y Coronafeirws (COVID-19) ar gael yma: https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/

Dolenni i wybodaeth ddefnyddiol: 

Manylion Cyswllt Defnyddiol

Galw Iechyd Cymru

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Public Health England

Cysylltu â'r Cyngor

Rydyn ni eisiau atgoffa trigolion bod modd iddyn nhw gysylltu â'r Cyngor gyda materion brys trwy ffonio'r Ganolfan Alwadau ar 01443 425001 neu 01443 425011. Mae'r ganolfan ar agor drwy'r dydd a bob dydd. 

Yn ogystal â hynny, mae modd i chi ddefnyddio pob math o wasanaethau ar-lein drwy'r wefan yma

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.