Llyfrgelloedd

Mae POB llyfrgell ar gau i'r cyhoedd.

Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Bydd y Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn darparu gwasanaeth "Archebu a Chasglu" yn unig. Bydd modd archebu llyfrau a'u casglu o'r llyfrgelloedd canlynol:

  • Llyfrgell Pontypridd (Llys Cadwyn)
  • Llyfrgell Treorci
  • Llyfrgell Aberdâr

Rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Mae'r llyfrgelloedd canlynol bellach yn gweithredu yn Ganolfannau Cydnerthedd Cymunedol i gydlynnu'r cymorth sy'n cael ei ddarparu i drigolion:

  • Canolfan Pennar, Aberpennar
  • Canolfan Glynrhedynog
  • Llyfrgell Aberdâr
  • Canolfan Plaza'r Porth
  • Llys Cadwyn (o 30 Mawrth)
  • Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg
  • Llyfrgell Llantrisant

MAE'R CYFLEUSTERAU AR GAU I'R CYHOEDD, fodd bynnag, mae modd i drigolion gasglu bagiau ailgylchu tu fas/yn y cyntedd.

Canolfannau hamdden

Yn ymateb i gyngor ar faterion iechyd cyhoeddus, mae'r Canolfannau Hamdden ar gau i'r cyhoedd am gyfnod amhenodol.

O ganlyniad, byddwn ni'n oedi pob taliad aelodaeth Hamdden am Oes a thaliadau debyd uniongyrchol ar gyfer gwersi nofio.  Byddwn yn ychwanegu dyddiau at gyfrifon cwsmeriaid (neu yn rhoi estyniadau i daliadau blynyddol ac arian parod lle bo'n berthnasol) i wneud iawn am y dyddiau a gollwyd ym mis Mawrth ar ôl i ni ailagor ar gyfer busnes.

Os oes gyda chi unrhyw ymholiadau penodol, anfonwch e-bost i'r garfan aelodaeth hamdden aelodaethhamdden@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Theatrau

Mae pob un o Theatrau RhCT ar GAU i'r cyhoedd, er mwyn i'r Cyngor adleoli staff i wasanaethau sy'n flaenoriaeth ac i gydymffurfio â chyfarwyddyd Llywodraeth San Steffan a Llywodraeth Cymru ynghylch cyfyngu ar gyswllt cymdeithasol diangen.

Achlysuron

Mae POB achlysur ledled y Fwrdeistref Sirol hyd at ddiwedd mis Medi bellach wedi'u CANSLO. Does dim modd paratoi na threfnu i gynllunio a chynnal achlysuron o dan yr amgylchiadau presennol gan fod y Cyngor wedi adleoli staff i wasanaethau sy'n cymryd blaenoriaeth. Mae'r penderfyniad hefyd yn unol â'r canllawiau pellhau cymdeithasol diweddaraf gan Lywodraethau San Steffan a Chymru.

Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda

Mae Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda ar GAU i'r cyhoedd i alluogi'r Cyngor i adleoli staff i wasanaethau sy'n flaenoriaeth ac yn unol â chyfarwyddyd Llywodraeth San Steffan a Llywodraeth Cymru ynghylch cyfyngu ar gyswllt cymdeithasol diangen.

Parciau a Mannau Agored

Mannau chwarae i blant yn ailagor o 20 Gorffennaf.

Mae ein Parciau a'n Mannau Agored AR AGOR

Bydd Parc Coffa Ynysangharad yn ail-agor yfory, ddydd Mercher 27 Mai, a bydd ar agor bob dydd 10am-6pm. Bydd Swyddogion Gorfodi'r Cyngor a Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu lleol yno yn gwneud yn siwr bod ymwelwyr yn dilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol. Byddwn ni'n cadw llygad ar y sefyllfa o hyd.

Nodwch: Er bod ein Parciau a'n Mannau Agored yn parhau i fod ar agor, mae'r holl gyfleusterau yn y parciau AR GAU, gan gynnwys y caffis, y meysydd parcio, y toiledau a Gwasanaethau Ceidwaid y Parciau.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.