Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 ar draws Rhondda Cynon Taf a’r bwrdeistrefi cyfagos, sef Caerffili, Caerdydd a Merthyr Tudful, mae’r Cyngor yn annog trigolion i gymryd camau nawr yn gymorth i atal lledaenu'r feirws ymhellach. 

Trwy gyflawni nifer o Weithredoedd Gwirfoddol Iechyd Cyhoeddus Ychwanegol, gallwn ni helpu i ddiogelu RhCT a Chymru.

Camau Gweithredu Gwirfoddol Iechyd Cyhoeddus ychwanegol   

Mae'r Cyngor a'i bartneriaid (Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Chyngor Merthyr Tudful) yn argymell bod preswylwyr yn dilyn y camau gweithredu ychwanegol isod i helpu i leihau lledaenu'r feirws. 

Lle bo modd:

  • Defnyddiwch trafnidaeth gyhoeddus at ddibenion HANFODOL yn unig, sy'n cynnwys teithio ar gyfer addysg, gwaith, apwyntiadau meddygol hanfodol, a siopa bwyd;
  • Gweithiwch gartref am yr wythnosau nesaf os oes modd. Fel partneriaeth, bydd y Cyngor yn mynd ati i geisio cymorth cyflogwyr i sicrhau bod y rhai a all weithio gartref yn gwneud hynny;
  • Bellach, rhaid gwisgo masg neu orchudd wyneb tair haen mewn siopau a mannau cyhoeddus dan do, oni bai eich bod wedi'ch eithrio rhag gwisgo un oherwydd rhesymau meddygol. –Gweld canllawiau pellach gan Lywodraeth sCymru
  • Peidiwch ag ymweld â chartrefi gofal, oni bai ei fod yn ymweliad diwedd oes, lle bydd angen defnyddio PPE llawn.
Content goes hereYn ychwanegol at yr uchod, parhewch i olchi'ch dwylo'n aml gyda sebon a dŵr am 20 eiliad neu defnyddiwch hylif glanhau'r dwylo a chynnal pellter cymdeithasol (2 fetr). 

Ysgolion

BYDD ysgolion yn parhau i fod AR AGOR a BYDD cludiant ar gyfer disgyblion (ysgol-cartref) yn parhau i weithredu yn unol â'r canllawiau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Darllenwch y Cwestiynau Cyffredin ynghylch Dychwelyd i'r Ysgol

Preswylwyr a fu'n 'cysgodi/gwarchod' 

Mae'r Cyngor a'i bartneriaid (Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Chyngor Merthyr Tudful) yn argymell i breswylwyr ac aelodau o'r teulu mewn cartrefi a oedd gynt yn rhan o Gynllun Cysgodi/Gwarchod y GIG, ofyn i'w cyflogwyr a yw'n ymarferol gweithio gartref. Anogir preswylwyr hefyd i asesu'r risgiau sy'n gysylltiedig â'u bywyd o ddydd i ddydd ac osgoi, lle bo hynny'n bosibl, fannau cyhoeddus gorlawn, yn enwedig mannau cyhoeddus dan do.

Gweld Cwestiynau Cyffredin Llywodraeth Cymru ynghylch cysgodi/gwarchod

Nodwch: Dyw'r cyngor yma ddim yn golygu bod Cynllun Gwarchod y GIG, ar hyn o bryd, yn ailgychwyn.

COVID-19 - Rheoli ac Atal Achosion 

Mae'r Cyngor yn parhau i fonitro a gweithredu lle bo angen i sicrhau bod POB busnes ac adeilad yn cydymffurfio â rheoliadau COVID-19 (Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 4) Rheoliadau 2020), a ddaeth i rym ar 10 Awst 2020, i reoli, lleihau ac atal y risg o ddod i gysylltiad â COVID-19.

Mae'r Cyngor eisoes yn gweithredu i sicrhau bod pob archfarchnad fawr, siop adwerthu ac eiddo trwyddedig yn cadw at y Rheoliadau. Mae Heddlu De Cymru yn parhau i orfodi rheoliadau Covid-19 cyfredol Cymru-gyfan ochr yn ochr â charfanau iechyd yr amgylchedd y Cynghorau.

Mae Hysbysiadau Gwella eisoes wedi'u cyflwyno i nifer o gwmnïau ar draws Rhondda Cynon Taf yn dilyn methu â chydymffurfio â rheoliadau COVID-19, gan gynnwys, yn eu plith, peidio â rheoli pellter cymdeithasol a diffyg hylif glanhau ac hylif ar gyfer glanhau'r dwylo, yn eu plith.

Mae'r rhain yn cael eu postio ar y Tudalen Rheoli ac Atal Achosion COVID-19.

Dyma atgoffa'r cyhoedd os ydy unigolyn o'r farn bod busnes, ardal neu safle ddim yn cydymffurfio, ddylai e/hi ddim ymuno â'r gweithgaredd na chymryd rhan ynddo. Mae'n gyfrifoldeb arnon ni i gyd i reoli'r feirws rhag lledaenu a helpu i ddiogelu Cymru.  

Trefnu Prawf

Os oes symptomau gyda chi, y cyngor yw:

Yn rhan o'r gwasanaeth Profi Olrhain Diogelu, dyma atgoffa trigolion os oes gyda nhw symptomau ac yn cael canlyniad prawf positif, dylen nhw hunanynysu ac aros gartref am o leiaf 10 diwrnod. Dylai unrhyw un maen nhw wedi dod i gysylltiad â nhw hunanynysu am 14 diwrnod hyd yn oed os ydyn nhw'n teimlo'n iawn neu'n cael prawf negyddol.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.