Skip to main content

Sut i gael profion LFT yn RhCT

Os ydych chi'n cymdeithasu dylech chi wneud prawf llif unffordd (LFT) cyn gadael y tŷ

Cyn mynd mas a chwrdd ag eraill, boed yn sgwrs dros goffi, gwaith neu addysg, y cyngor yw i wneud prawf LFT er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo’r coronafeirws (COVID-19) yn ddiarwybod.

Weithiau mae profion LFT hefyd yn cael eu galw'n brofion llif cyflym, dyfeisiau prawf llif unffordd neu LFTDs. Yr un prawf ydyn nhw i gyd ac maen nhw AM DDIM i bawb yng Nghymru.

Mae'r Profion LFT ar gyfer pobl sy'n 'teimlo'n iawn' ac heb unrhyw symptomau coronafeirws (Covid-19). Pan fyddwch chi'n casglu eich profion fyddwn ni ddim yn gofyn ichi am unrhyw fanylion personol.

Mwy am brofion LFT a ffyrdd eraill o gael profion.

Does gan oddeutu 1 o bob 3 o bobl â COVID-19 ddim symptomau ond mae modd iddyn nhw ddal i heintio eraill
  • Mae profion LFT yn helpu i wirio a oes gan rywun COVID-19. Os yw pobl yn profi'n bositif ac yn hunanynysu, mae'n helpu i atal y feirws rhag lledaenu.
  • Mae ymchwil yn dangos bod profion LFT yn ddibynadwy ar gyfer COVID-19. Maen nhw'n rhoi canlyniad cyflym does dim angen eu hanfon i labordy.
  • Hyd yn oed os ydych chi wedi'ch brechu, mae modd i chi ddal y feirws neu ei basio ymlaen. Mae gwneud profion LFT yn helpu i’ch amddiffyn chi'ch hun ac eraill.

Mae profion LFT ar gael i'w casglu'n lleol mewn nifer o leoliadau, gan gynnwys: fferyllfeydd lleol, canolfannau hamdden a chanolfannau lleol yn Rhondda Cynon Taf.

Cadwch draw os oes gyda chi symptomau COVID-19

Mae modd i chi gasglu profion LFT o:

Lleoliad 

Dyddiadau/Amseroedd agor

Plaza Porth (Y Porth)

9am-1pm (Dyddiau'r wythnos yn unig)

Yr Hwb - Llyfrgell Glynrhedynog

9am-1pm (Dyddiau'r wythnos yn unig)

Llyfrgell Treorci

9am-1pm (Dyddiau'r wythnos yn unig)

Llyfrgell Aberdâr 

9am-1pm  (Dyddiau'r wythnos yn unig)

Canolfan Pennar (Aberpennar)

9am-1pm (Dyddiau'r wythnos yn unig)

Canolfan Dysgu Gydol Oes Garth Olwg

9am-1pm (Dyddiau'r wythnos yn unig)

Rhondda (Ystrad) Leisure Centre

 9am-5pm (Ddyddiau) 9am-2pm (Penwythnosau)

Sobell Leisure Centre

 9am-5pm (Ddyddiau 9am-2pm (Penwythnosau)

Llantrisant Leisure Centre

 9am-5pm (Ddyddiau) 9am-2pm (Penwythnosau)

Hawthorn Leisure Centre

 9am-5pm (Ddyddiau) 9am-2pm (Penwythnosau)

Llys Cadwyn

 9am-5pm (Ddyddiau) 9am-2pm (Penwythnosau)

Tonyrefail Leisure Centre

 9am-5pm (Ddyddiau) 9am-2pm (Penwythnosau)
Abercynon Leisure Centre  9am-5pm (Ddyddiau) 9am-2pm (Penwythnosau)
Rhondda Fach Leisure Centre  9am-5pm (Ddyddiau) 9am-2pm (Penwythnosau)
Cwm Rhondda Sport Centre  9am-5pm (Ddyddiau) 9am-2pm (Penwythnosau)
Bronwydd Swimming Pool  9am-5pm (Ddyddiau) 9am-2pm (Penwythnosau)
Llantwit Fardre Leisure Centre

9am-5pm (Ddyddiau, except 1pm-5pm Thursday)

9am-2pm (Penwythnosau)

I gael rhestr lawn o'ch canolfannau codi agosaf, cliciwch ar y ddolen isod. 

Os nad oes modd ichi gyrraedd un o'r canolfannau codi leol, mae hefyd modd archebu Profion LFT ar-lein.

Archebwch ar-lein dim ond os nad oes modd ichi gael prawf trwy ddulliau eraill. Mae hyn golygu bod modd danfon profion i gartrefi i'r rhai sydd eu hangen fwyaf.

Beth i'w wneud os ydych chi'n profi'n bositif

Os yw'r prawf LFT yn bositif rhaid i chi hunanynysu ar unwaith, cofnodi'r canlyniad a chymryd unrhyw gamau angenrheidiol i amddiffyn eraill.

Bwriwch olwg ar ganllawiau hunanynysu diweddaraf Llywodraeth Cymru 

Sut i gofnodi'ch canlyniadau chi 

Dylech chi gofnodi canlyniadau eich profion ar safle'r GIG, hyd yn oed os yw'r canlyniad yn amhendant neu'n negyddol.

Y ffordd gyflymaf o wneud hyn yw trwy wefan gov.uk/report-covid19-result neu trwy ffonio 119. Mae llinellau ar agor bob dydd rhwng 7am ac 11pm ac mae'n alwad am ddim o ffonau symudol a llinellau tir.

Cofnodwch eich canlyniad. 

Os oes gyda chi symptomau'r coronafeirws mae'n RHAID i chi hunanynysu a bydd angen i chi gymryd prawf PCR.