Yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru, mae'r wybodaeth isod yn nodi natur y cyfyngiadau ac yn ymateb i'r nifer o ymholiadau y mae'r Cyngor wedi'u derbyn drwy gydol y dydd. Mae'r wybodaeth yma yn destun newid ar ôl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi canllawiau, sydd i'w disgwyl bore yfory.

O ganlyniad i'r duedd barhaus o gynnydd yn nifer yr achosion positif o COVID-19 ledled Rhondda Cynon Taf, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi nifer o fesurau y mae RHAID i drigolion eu dilyn i helpu i atal y feirws rhag lledaenu pellach.

Mae modd gweld atebion i gwestiynau cyffedin am gyfyngiadau Coronafeirws ym Mwrdeistref Sirol gyfagos Caerffili ar www.llyw.cymru.

Bydd y mesurau yma yn dod i rym o 6pm ar 17/09/2020 a gallai methu â chydymffurfio â'r mesurau arwain at gymryd camau gorfodi.

Cofiwch mai pwrpas y cyfyngiadau newydd yw atal y feirws rhag trosglwyddo, gan gynnwys i'r rheiny rydyn ni'n gofalu amdanyn nhw – a hynny yn yr ardal ac y tu allan iddi. Bydd angen i bobl benderfynu drostyn nhw eu hunain ar yr hyn sy'n rhesymol, yn unol â'r egwyddor gyffredin, er mwyn cadw eu hunain a'u cymuned ehangach yn ddiogel.

Mae'r mesurau'n cynnwys:

 • Fydd dim hawl gan bobl ddod i mewn i ardal ffin Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf na'i gadael heb esgus rhesymol;

Mae 'esgus rhesymol' yn cynnwys mynd i'r gwaith lle nad oes modd i chi weithio gartref, mynd i ysgol neu goleg y tu allan i'r ardal, cynnal cyfrifoldeb gofalu e.e. gofal plant neu ofalu am berthynas hŷn, mynd i apwyntiad meddygol, siopa am eitemau hanfodol nad oes modd eu prynu'n lleol na'u harchebu ar-lein neu ddefnyddio gwasanaethau cyhoeddus nad ydyn nhw ar gael yn lleol. Mae hefyd yn cynnwys gadael eich ardal leol i ymweld â theulu neu ffrindiau agos ar sail dosturiol os bydd angen.

Y neges sylfaenol yw y dylai pobl aros yn eu hardal leol gymaint â phosibl. Fyddai dim esgus rhesymol gyda chi i adael yr ardal i wneud rhywbeth pe bai disgwyl rhesymol i chi ei wneud yn yr ardal. Mae hyn hefyd yn berthnasol i'r gwrthwyneb. Ddylai'r rheiny sy'n byw y tu allan i'r ardal DDIM dod i mewn i'r Fwrdeistref Sirol ar gyfer teithiau sy ddim yn hanfodol os oes modd.

 • Dim ond yn yr awyr agored y bydd modd i bobl gwrdd am y tro. Fydd dim modd i bobl gwrdd ag aelodau o'u haelwydydd estynedig dan do na chreu aelwyd estynedig am y tro
 • O dan y rheolau newydd, a ddaw i rym yfory (3 Hydref), bydd hawl gan oedolion sy’n byw ar eu pen eu hunain, gan gynnwys rhieni sengl, mewn ardaloedd sydd â chyfyngiadau lleol i ffurfio aelwyd estynedig (swigen) dros dro gydag aelwyd arall yn yr un ardal leol - Mwy o wybodaeth
 • RHAID i bobl sy'n byw yn ardal Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf weithio gartref oni bai nad yw'n ymarferol rhesymol gwneud hynny.
 • Bydd lleoliadau cyhoeddus dan do, megis tafarnau, bariau, tai bwyta, canolfannau chwarae, canolfannau cymunedol, addoldai, cyfleusterau hamdden ac atyniadau lleol yn parhau i fod ar agor. Bydd y rhain ar agor i unigolion sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf yn unig. Dylech chi fynychu'r lleoliadau yma gydag aelodau'ch aelwyd (pobl sy'n byw gyda chi) yn unig. Ddylech chi DDIM cwrdd â ffrindiau/teulu yn y lleoliadau yma. Bydd gan y lleoliadau rwymedigaeth i sicrhau nad ydych chi'n cymysgu gyda phobl nad ydyn nhw'n byw yn yr un aelwyd a bydd gofyn iddyn nhw sicrhau eich bod chi'n aros ar wahân. Gweld y cwestiynau cyffredin i fusnesau. 
 • Mae'n ofynnol i wisgo gorchuddion wyneb tair haen yng Nghymru a RHAID eu gwisgo'n addas ym MHOB lleoliad dan do a lle nad oes modd cynnal pellter cymdeithasol, oni bai bod gyda chi eithriad dilys neu feddygol dros beidio â gwneud hynny – gweler canllawiau Llywodraeth Cymru. Rydyn ni hefyd yn gofyn i drigolion eu gwisgo'n wirfoddol mewn mannau cyhoeddus prysur yn yr awyr agored – gan gynnwys ar y stryd fawr ac y tu allan i gatiau'r ysgol wrth gasglu/gollwng plant. 
 • Bydd ysgolion, lleoliadau gofal plant a cholegau yn parhau i fod ar agor a bydd cludiant rhwng y cartref a'r ysgol yn parhau yn unol â chanllawiau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru – Darllen y cwestiynau cyffredin am Ddychwelyd i'r Ysgol;
 • Ddylai pobl ddim ymweld â chartrefi gofal, oni bai fod hynny ar ymweliad diwedd oes, pan fydd gofyn i chi wisgo cyfarpar diogelu personol llawn.
 • Er mwyn lleihau'r tebygolrwydd o drosglwyddo o ran y diwydiant lletygarwch, bydd gofyn i bob eiddo trwyddedig gau am 11.00pm bob nos.
 • Yn ychwanegol at yr uchod, parhewch i olchi'ch dwylo'n aml gyda sebon a dŵr am 20 eiliad neu defnyddiwch hylif glanhau'r dwylo a chynnal pellter cymdeithasol (2 fetr). 
 • Mae'r Cyngor hefyd yn argymell yn gryf i drigolion osgoi defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ac eithrio teithiau hanfodol (mynd i leoliad addysg, y gwaith, apwyntiadau meddygol, siopa am eitemau hanfodol).

Cyfyngiadau llawn cyfyngiadau symud lleol Rhondda Cynon Taf

Darllen cwestiynau cyffredin Llywodraeth Cymru

Gweld map ffin Rhondda Cynon Taf

Gweld y Cwestiynau Cyffredin ar gyfer Busnesau

Caiff y mesurau newydd eu gorfodi gan yr Awdurdod Lleol a Heddlu De Cymru, a chaiff y mesurau eu hadolygu’n rheolaidd. Os na fydd nifer yr achosion yn disgyn, bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried cyflwyno cyfyngiadau pellach.

Mae hi’n drosedd i beidio â chydymffurfio â’r mesurau uchod a’r mesurau wedi’u nodi yn nogfennau perthnasol Llywodraeth Cymru. O beidio â chydymffurfio â nhw, mae’n bosibl bydd Swyddogion Gorfodi’r Cyngor a Heddlu De Cymru yn cymryd camau gorfodi pellach er mwyn diogelu’ch cyd-breswylwyr a diogelu RhCT a Chymru. 

Camau Gorfodi a Dirwyon

COVID-19 - Rheoli ac Atal Achosion 

Mae'r Cyngor yn parhau i fonitro a gweithredu lle bo angen i sicrhau bod POB busnes ac adeilad yn cydymffurfio â rheoliadau COVID-19 (Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 4) Rheoliadau 2020), a ddaeth i rym ar 10 Awst 2020, i reoli, lleihau ac atal y risg o ddod i gysylltiad â COVID-19.

Mae’r Cyngor eisoes yn cymryd camau i sicrhau bod pob archfarchnad fawr, siop fanwerthu ac eiddo trwyddedig yn cydymffurfio â’r Rheoliadau. Mae Heddlu De Cymru yn parhau i orfodi rheoliadau Covid-19 cyfredol Cymru-gyfan gyda thrigolion ochr yn ochr â charfanau iechyd yr amgylchedd y Cynghorau.

Mae Hysbysiadau Gwella eisoes wedi'u cyflwyno i nifer o gwmnïau ar draws Rhondda Cynon Taf yn dilyn methu â chydymffurfio â rheoliadau COVID-19, gan gynnwys peidio â rheoli pellter cymdeithasol a diffyg hylif glanhau ac hylif ar gyfer glanhau'r dwylo, yn eu plith

Cân nhw eu cyhoeddi ar dudalen COVID-19 – Rheoli ac Atal Achosion.

Dyma atgoffa'r cyhoedd os ydy unigolyn o'r farn bod busnes, ardal neu safle ddim yn cydymffurfio, ddylai e/hi ddim ymuno â'r gweithgaredd na chymryd rhan ynddo. Mae'n gyfrifoldeb arnon ni i gyd i reoli'r feirws rhag lledaenu a helpu i ddiogelu Cymru.  

Trefnu Prawf

O ganlyniad i'r nifer cynyddol o achosion COVID-19 cadarnhaol ar draws Rhondda Cynon Taf, mae canolfan brofi dros dro wedi'i sefydlu ar gyfer preswylwyr â symptomau.

 • Bydd canolfan brofi dros dro yng Nghanolfan Hamdden Abercynon. Canolfan brofi cerdded i mewn fydd hi ar gyfer trigolion Rhondda Cynon Taf yn unig. Rhaid trefnu apwyntiad – https://www.gov.uk/get-coronavirus-test

Os oes symptomau gyda chi, y cyngor yw:

Yn rhan o'r gwasanaeth Profi Olrhain Diogelu, dyma atgoffa trigolion os oes gyda nhw symptomau  ac yn cael canlyniad prawf positif, dylen nhw hunanynysu ac aros gartref am o leiaf 10 diwrnod. Dylai unrhyw un maen nhw wedi dod i gysylltiad â nhw hunanynysu am 14 diwrnod hyd yn oed os ydyn nhw'n teimlo'n iawn neu'n cael prawf negyddol.

Trwy ddod ynghyd a rhoi'r mesurau uchod ar waith, bydd modd inni droi'r llanw ar y feirws a helpu i gadw RhCT a Chymru yn ddiogel.      

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.