Ar 17 Mawrth cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol daliad untro o £735 i bob un aelod o staff y GIG a staff ym maes gofal cymdeithasol. Mae'r swm yma'n cynnwys cyfradd sylfaenol cyfraniadau treth ac yswiriant gwladol ac ar ôl didyniadau bydd y rhan fwyaf o bobl yn derbyn £500.

Cafodd y cynllun ei gyflwyno i gydnabod a gwobrwyo gwaith caled ac ymrwymiad staff y GIG a staff gofal cymdeithasol am ddarparu gofal hanfodol i'n dinasyddion mwyaf agored i niwed yn ystod pandemig COVID-19

Bydd y taliad yn cael ei wneud drwy gyflogres eich cyflogwr.

Sut mae'r cynllun yn gweithio

Bydd awdurdodau lleol yn cyflwyno ffurflenni hawlio i gyflogwyr gofal cymdeithasol a fydd yn eu rhoi i staff cymwys. Fydd y ffurflenni hawlio ddim ar gael mewn unrhyw fodd arall. Dylai unigolion godi unrhyw bryderon sydd ganddyn nhw am unrhyw agwedd ar y broses gyda'u cyflogwr/cyn-gyflogwr. Y cyflogwr/cyn-gyflogwr ddylai ddwyn hyn i sylw'r awdurdod lleol.

Er mwyn i chi ddeall sut y bydd y cynllun yn gweithio, gan gynnwys cymhwysedd, effaith ar unrhyw fudd-daliadau lles rydych chi'n eu derbyn, a gwaharddiadau, darllenwch fanylion llawn y cynllun yma.

Bydd y taliad yn cael ei roi i staff y GIG a staff gofal cymdeithasol sydd wedi'u cyflogi mewn rôl sy'n gymwys. Rhaid bod staff cymwys wedi gweithio am o leiaf naw diwrnod/shifft rhwng 1 Mehefin 2020 a 28 Chwefror 2021 i dderbyn y taliad yma. Does dim rhaid i hyn fod ar ddiwrnodau yn olynol na chyda'r un cyflogwr. Mae'r isafswm cyfnod yma yr un peth ar gyfer staff amser llawn, rhan amser, staff asiantaeth neu staff ar gontractau 'dim oriau'.

Rhagor o wybodaeth

Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau penodol ynghylch bod yn gymwys ar gyfer y cynllun, dylech chi gysylltu â'ch cyflogwr.

Os ydych chi'n gyflogwr neu'n gweithredu o fewn ffiniau sirol Rhondda Cynon Taf ac yn dymuno gwneud hawliad neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi am y cynllun, e-bostiwch SCFRS@rctcbc.gov.uk. Mae'r cyfeiriad e-bost yma i'w ddefnyddio gan gyflogwyr yn unig.