Mae adran Gofal Cymdeithasol i Oedolion a'n darparwyr yn Rhondda Cynon Taf yn cefnogi dros 4000 o bobl yn eu cartrefi ac mewn lleoliadau gofal bob dydd. Wrth i achosion o'r Coronafeirws (COVID-19) barhau, mae'n bosibl y bydd peth aflonyddu ar rai o'n gwasanaethau. 

Dyma'ch sicrhau ein bod ni'n dilyn ac adolygu canllawiau'r Llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i sicrhau bod modd i ni ymateb i'r cyngor diweddaraf. Rydyn ni'n gweithio'n agos gyda'n partneriaid a darparwyr i sicrhau eu bod yn dilyn cyngor rheoli heintiau a'u bod yn parhau i gyflawni gofal diogel.

Gofal a Chymorth yn y Cartref

Mae adran Gwasanaethau i Oedolion yn parhau i gefnogi pobl yn y gymuned a phobl wedi'u rhyddhau o'r ysbyty ond mae'n bosibl y bydd peth aflonyddu dros dro wrth i ni flaenoriaethu ein gwasanaethau o ganlyniad i'r sefyllfa bresennol o ran Covid-19. Byddwn ni'n cysylltu ag unrhyw un sydd wedi'i effeithio.

 Os oes angen i chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod, drafod gofal a chymorth, ffoniwch ni ar 01443 425003 (Llun-Gwener, 8.30am-5pm) neu'r Garfan ar Ddyletswydd ar gyfer Argyfyngau ar 01443 743665 / 01443 657225 (y tu allan i'r oriau yma).

Os does gyda chi ddim pobl sy'n gallu eich helpu a'ch cefnogi, cewch chi hefyd ofyn am gymorth  yma.

Cynhalwyr

Os ydych chi'n rhoi gofal a/neu gymorth i rywun ac yn ei chael hi'n anodd rheoli hynny, cewch chi ein ffonio ni i ofyn am gymorth ar 01443 425003 (Llun-Gwener, 8.30am-5pm) neu'r Garfan ar Ddyletswydd ar gyfer Argyfyngau ar 01443 743665 / 01443 657225 (y tu allan i'r oriau yma). Mewn achosion lle mae pobl yn cyflogi cynorthwywyr personol trwy daliadau uniongyrchol ac yn poeni am eu darpariaeth ofal yn y dyfodol, mae'r un cyngor yn berthnasol. 

Gofal Preswyl a Nyrsio Pobl Hŷn

Mae pob cartref gofal yn parhau i ddarparu gwasanaeth hanfodol wrth gymryd pob cam angenrheidiol i leihau'r risg o drosglwyddo'r haint i'r bobl sy'n byw yno.  

Bellach caniateir ymweliadau dan do bellach ar gyfer dau ymwelydd dynodedig mewn cartrefi gofal.

Rydyn ni'n gofyn i ddarparwyr cartrefi gofal sicrhau bod trefniadau priodol a sensitif ar waith i gefnogi ymweliadau o dan yr amgylchiadau yma. Dylai'r ymweliad gael ei drafod a'i gytuno gyda'r cartref gofal unigol ymlaen llaw cyn teithio.

Mae modd gweld manylion cyswllt pob Cartref Gofal yn RhCT yma

Nodwch: Mae llechi digidol wedi cael eu rhoi i gartrefi preswyl y Cyngor i sicrhau bod modd i drigolion gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a'u teulu ar-lein. Cynghorir teuluoedd a ffrindiau sy'n dymuno manteisio ar y dechnoleg yma i gysylltu â'r cartrefi priodol. Rhagor o fanylion yma.

Mae holl ofal seibiant wedi'i gynllunio ar gyfer y dyfodol agos wedi'i adolygu ac rydyn ni wedi cysylltu â'r rheiny sydd wedi'u heffeithio. Dim ond seibiant hanfodol fydd yn parhau a bydd yn cael ei flaenoriaethu ar gyfer y bobl hynny, gan gynnwys cynhalwyr teulu, sydd fwyaf mewn perygl ac mae angen gwasanaethau gofal a chymorth ychwanegol arnyn nhw.

Nodwch: Os oes angen cymorth yn ymwneud â Gofal Cymdeithasol i Oedolion arnoch chi, ffoniwch 01443 425003 (Llun-Gwener 8.30am-5pm) neu'r Garfan ar Ddyletswydd ar gyfer Argyfyngau ar 01443 743665 / 01443 657225 (y tu allan i'r oriau yma).