Nodwch: rhaid gwisgo masg neu orchudd wyneb tair haen mewn siopau a mannau cyhoeddus dan do, oni bai eich bod wedi'ch eithrio rhag gwisgo un oherwydd rhesymau meddygol - Gweld canllawiau pellach gan Lywodraeth Cymru

Canolfannau Hamdden 

Yn unol â'r cyfyngiadau Lefel Rhybudd 4 a ddaeth i rym am hanner nos ar 19 Rhagfyr, mae pob Canolfan Hamdden ar gau. Ewch i'r wefan Hamdden neu dilynwch @RCTLeisureService ar Facebook neu @rctleisure ar Twitter i gael yr wybodaeth ddiweddaraf. Nodwchw, mae parciau sglefrio a chyrtiau chwaraeon ar gau (gan gynnwys ardaloedd chwaraeon amlddefnydd/cyrtiau pêl-rwyd ac ati).

Llyfrgelloedd 

Bydd Llyfrgell Pentre'r Eglwys ar gau o ddydd Llun, 21 Rhagfyr a bydd pob llyfrgell arall ar gau o Noswyl Nadolig. Bydd llyfrgelloedd yn ailagor ddydd Llun, 4 Ionawr ar gyfer gwasanaeth ‘Archebu a Chasglu'. Bydd y gwasanaeth llyfrgell gartref ar gau o Noswyl Nadolig a bydd yn ailagor ddydd Llun, 4 Ionawr.

Theatrau 

Mae HOLL Theatrau RhCT ar GAU i'r cyhoedd, er mwyn i'r Cyngor adleoli staff i wasanaethau sy'n flaenoriaeth ac hefyd i gydymffurfio â chyfarwyddyd Llywodraeth San Steffan a Llywodraeth Cymru ynghylch cyfyngu ar gyswllt cymdeithasol diangen. 

Achlysuron 

Bellach, mae POB achlysur ledled y Fwrdeistref Sirol hyd at a chan gynnwys mis Medi wedi'u CANSLO. Dydy'r gwaith paratoi a threfnu gofynnol i drefnu a chynnal achlysuron ddim yn bosibl o dan yr amgylchiadau presennol gan fod y Cyngor wedi adleoli staff i wasanaethau sy'n flaenoriaeth. Mae'r penderfyniad hefyd yn unol â chanllawiau cadw pellter cymdeithasol diweddaraf Llywodraeth San Steffan a Llywodraeth Cymru. 

Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda 

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynglŷn â'r 'cyfnod atal byr', o 6pm ddydd Gwener 23 Hydref 2020, bydd Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda yn cau dros dro. Byddwn ni'n rhoi'r gwybod i drigolion pryd byddwn ni'n cael ailgydio yn y gwasanaeth. 

Gwasanaethau IBobUn

O ganlyniad i Gyfyngiadau COVID-19 Lefel 4, bydd gwasanaeth IBobUn ar gau o ddydd Llun, 21 Rhagfyr. Ar hyn o bryd, does dim dyddiad wedi'i bennu ar gyfer ailagor y gwasanaeth. Bydd y diweddaraf am y gwasanaeth ar gael yma:  a thrwy’r cyfryngau cymdeithasol.

Cyfleusterau Cyhoeddus

Bydd y Cyfleusterau Cyhoeddus (tai bach) canlynol yn aros AR AGOR.

NODWCH: Bydd unrhyw gyfleusterau sydd heb eu rhestru isod AR GAU dros dro.

Mae'r Cyfleusterau Cyhoeddus canlynol yn parhau i fod AR AGOR ledled Rhondda Cynon Taf:

  • Pontypridd, Stryd Morgan
  • Aberdâr, Stryd y Dug
  • Tonysguboriau, Heol Talbot
  • Treorci, Heol yr Orsaf
  • Aberpennar, Stryd Rhydychen
  • Tonypandy, Stryd Dunraven

Bydd y toiledau ym Mharc Aberdâr, Parc Gwledig Cwm Dâr a Pharc Coffa Ynysangharad hefyd yn aros ar agor.

Bydd y toiledau ar agor o 9am tan 4.00pm, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Bydd y cyfleusterau'n cael eu glanhau'n rheolaidd a dyma ofyn yn barchus i'r cyhoedd i barchu'r cyfleusterau hyn a'r staff bob amser. Bydd unrhyw gamdriniaeth, camddefnydd neu fandaliaeth yn arwain at gau'r toiledau sydd wedi cael eu heffeithio ar unwaith.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.