Nodwch: rhaid gwisgo masg neu orchudd wyneb tair haen mewn siopau a mannau cyhoeddus dan do, oni bai eich bod wedi'ch eithrio rhag gwisgo un oherwydd rhesymau meddygol - Gweld canllawiau pellach gan Lywodraeth Cymru

Canolfannau Hamdden 

Mae ein Canolfannau Hamdden am Oes yn ailagor yn araf deg.

* Nodwch: mae Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda a Chanolfan Hamdden Llantrisant yn parhau i fod yn lleoliadau hollbwysig yn rhan o'r rhaglen brechu torfol ac felly fyddan nhw ddim yn ailagor yn y dyfodol agos. 

Gweld rhagor o fanylion ar ein tudalennau hamdden

Ewch i'r wefan Hamdden neu dilynwch @RCTLeisureService ar Facebook neu @rctleisure ar Twitter i gael yr wybodaeth ddiweddaraf. 

Llyfrgelloedd 

Mae'r holl lyfrgelloedd bellach ar agor i'r cyhoedd i ganiatáu iddyn nhw bori drwy'r casgliadau. Bydd y rhagofalon ychwanegol canlynol yn cael eu rhoi ar waith.

  • Gwasanaeth Archebu a Chasglu.
  • Dim ond hyn a hyn o fenthycwyr caiff fod yn y llyfrgell ar unrhyw un adeg. Bydd y nifer uchaf o fenthycwyr sy'n cael dod i mewn i lyfrgell yn amrywio o safle i safle a bydd y rhif yma'n cael ei bennu cyn ailagor.
  • Rhaid i bob benthyciwr wisgo mwgwd wyneb (oni bai bod rhesymau meddygol yn atal hyn) a diheintio eu dwylo wrth fynd i mewn i'r adeilad.
  • Caiff yr amser yn y llyfrgell ei gyfyngu i 30 munud a chaiff benthycwyr eu hannog i ddefnyddio ciosgau hunanwasanaeth lle bo hyn ar gael.
  • Bydd gweithdrefnau ar waith er mwyn i staff fonitro'r mesurau cadw pellter cymdeithasol.
  • Mae sgriniau perspex wedi'u gosod mewn mannau lle y bydd cyswllt wyneb yn wyneb o bosibl yn digwydd.
  • Seddi / dodrefn wedi’u symud o'r ardal.
  • Bydd silffoedd y llyfrgell yn cael eu haildrefnu lle bo hynny'n bosibl i annog cadw pellter cymdeithasol a chreu systemau unffordd. Os yn bosibl, dylid defnyddio gwahanol ddrysau ar gyfer mynd i mewn ac allan o'r llyfrgell.
  • Bydd defnydd cyfyngedig o ystafelloedd cyfarfod cymunedol yn cael ei ganiatáu hefyd.
  • Bydd modd trefnu apwyntiad er mwyn defnyddio ardaloedd Cyfeirio. Bydd sesiynau awr o hyd ar gael ar gyfer hyd at 2 berson yn unig.  Bydd unrhyw ddeunyddiau hanes lleol sy'n cael eu defnyddio yn cael eu rhoi mewn cwarantîn am 72 awr.

Sylwch: O ddydd Llun 17 Mai bydd llyfrgelloedd ABERDÂR, TREORCI A PHONTYPRIDD yn dychwelyd i'w horiau agor cyn Covid-19.

Dyma'r oriau agor:

Dydd Llun - 9am i 6pm
Dydd Mawrth - 9am i 7pm
Dydd Mercher - 9am i 6pm
Dydd Iau - 9am i 6pm
Dydd Gwener - 9am i 5pm
Dydd Sadwrn - 9am i 1pm

Sylwch y bydd yr holl gyfyngiadau Covid cyfredol ar ddarparu gwasanaethau yn parhau i fod yn berthnasol hyd nes y nodir yn wahanol.

Bydd y newyddion diweddaraf am wasanaethau yn cael eu cyhoeddi pan fyddan nhw ar gael.

Theatrau 

Mae Theatrau RhCT yn parhau i fod ar gau wrth i ni asesu'r sefyllfa o ran ailagor wrth gadw at ganllawiau COVID-19 presennol.  Rydyn ni'n edrych ymlaen at eich croesawu chi yn ôl yn fuan!”

Achlysuron 

Bellach, mae POB achlysur ledled y Fwrdeistref Sirol hyd at a chan gynnwys mis Medi wedi'u CANSLO. Dydy'r gwaith paratoi a threfnu gofynnol i drefnu a chynnal achlysuron ddim yn bosibl o dan yr amgylchiadau presennol gan fod y Cyngor wedi adleoli staff i wasanaethau sy'n flaenoriaeth. Mae'r penderfyniad hefyd yn unol â chanllawiau cadw pellter cymdeithasol diweddaraf Llywodraeth San Steffan a Llywodraeth Cymru. 

Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda 

Yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru, mae modd i'r Cyngor gadarnhau y bydd Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda yn agor ei drysau i ymwelwyr am y tro cyntaf yn 2021 ddydd Mawrth, 18 Mai.  Mae modd cadw lle ar-lein neu drwy ffonio'r Parc Treftadaeth dydd Mawrth-dydd Sadwrn, 9am-5pm. I wybod rhagor ac i brynu tocyn am y daith, ewch i: https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Tourism/RhonddaHeritagePark/Home.aspx

Gwasanaethau IBobUn

Mae pob un o'n One4all's bellach ar agor. Archebwch eich apwyntiad ar-lein.

Cyfleusterau Cyhoeddus

Mae'r holl Gyfleusterau Cyhoeddus bellach AR AGOR.

Bydd toiledau cyhoeddus ar agor o 9am tan 4pm, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Bydd y cyfleusterau'n cael eu glanhau'n rheolaidd ac rydyn ni'n atgoffa’r cyhoedd i barchu'r cyfleusterau a'r staff bob amser. Bydd unrhyw gamdriniaeth, camddefnydd neu fandaliaeth yn arwain at gau'r toiledau sydd wedi'u heffeithio ar unwaith.

Mae toiledau Parc Coffa Ynysangharad ar agor 7 diwrnod yr wythnos - 8:30am - 7pm.

Mae toiledau Parc Aberdâr ar agor 7 diwrnod yr wythnos - 7am tan 7:30pm 

Mae toiledau Parc Gwledig Dyffryn Dâr hefyd yn aros ar agor 7 diwrnod yr wythnos - 9am tan 4pm.