Skip to main content

Hamdden, Llyfrgelloedd, Theatrau a Chyfleusterau Cyhoeddus

Mae Gwasanaethau Hamdden yn gweithredu yn unol â'r Cyfyngiadau Lefel Rhybudd COVID-19 cyfredol Llywodraeth Cymru.

 

Sylwch fod Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda a Chanolfan Hamdden Llantrisant yn parhau i fod yn lleoliadau hanfodol yn y rhaglen brechu torfol. Bydd y ddwy ganolfan yn parhau i weithredu gwasanaethau cyfyngedig (campfa, nofio a dosbarthiadau yn Llantrisant, campfa a dosbarthiadau yng Nghwm Rhondda) ond ni fyddan nhw'n cymryd rhan yn yr estyniad gwasanaeth.

Gweld mwy o fanylion ar ein tudalennau gwe Hamdden

Ewch i'r wefan Hamdden neu ddilyn @RCTLeisureService ar Facebook neu @rctleisure ar Twitter i weld y newiddion diweddaraf. 

Achlysuron 

Gweld y digwyddiadau diweddaraf yn RhCT.

Mae achlysuron yn gweithredu yn unol â'r Cyfyngiadau Lefel Rhybudd COVID-19 cyfredol Llywodraeth Cymru.

Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda 

Mae Taith Pyllau Glo Cymru, Parc Treftadaeth Cwm Rhondda a bellach ar agor. Mae'r gwasanaeth yma'n gweithredu yn unol â'r Cyfyngiadau Lefel Rhybudd COVID-19 cyfredol Llywodraeth Cymru.

 Mae modd cadw lle ar-lein neu trwy ffonio'r lleoliad rhwng dydd Mawrth a dydd Sadwrn, 9am-5pm. 

Mae modd gweld rhagor o fanylion trwy

Llyfrgelloedd 

Mae pob llyfrgell bellach ar agor i'r cyhoedd i ganiatáu pori yn unol â'r Cyfyngiadau Lefel Rhybudd COVID-19 cyfredol Llywodraeth Cymru. Dyma'r rhagofalon ychwanegol sydd ar waith;

 • Gwasanaeth Archebu a Chasglu.
 • Dim ond hyn a hyn o fenthycwyr caiff fod yn y llyfrgell ar unrhyw un adeg. Bydd y nifer uchaf o fenthycwyr sy'n cael dod i mewn i lyfrgell yn amrywio o safle i safle a bydd y rhif yma'n cael ei bennu cyn ailagor.
 • Rhaid i bob benthyciwr wisgo mwgwd wyneb (oni bai bod rhesymau meddygol yn atal hyn) a diheintio eu dwylo wrth fynd i mewn i'r adeilad.
 • Caiff yr amser yn y llyfrgell ei gyfyngu i 30 munud a chaiff benthycwyr eu hannog i ddefnyddio ciosgau hunanwasanaeth lle bo hyn ar gael.
 • Bydd gweithdrefnau ar waith er mwyn i staff fonitro'r mesurau cadw pellter cymdeithasol.
 • Mae sgriniau perspex wedi'u gosod mewn mannau lle y bydd cyswllt wyneb yn wyneb o bosibl yn digwydd.
 • Seddi / dodrefn wedi'u symud o'r ardal.
 • Bydd silffoedd y llyfrgell yn cael eu haildrefnu lle bo hynny'n bosibl i annog cadw pellter cymdeithasol a chreu systemau unffordd. Os yn bosibl, dylid defnyddio gwahanol ddrysau ar gyfer mynd i mewn ac allan o'r llyfrgell.
 • Bydd defnydd cyfyngedig o ystafelloedd cyfarfod cymunedol yn cael ei ganiatáu hefyd.
 • Bydd modd trefnu apwyntiad er mwyn defnyddio  ardaloedd Cyfeirio. Bydd sesiynau awr o hyd ar gael ar gyfer hyd at 2 berson yn unig.  Bydd unrhyw ddeunyddiau hanes lleol sy'n cael eu defnyddio yn cael eu rhoi mewn cwarantîn am 72 awr.

Sylwch y bydd yr holl gyfyngiadau Covid cyfredol ar ddarparu gwasanaethau yn parhau i fod yn berthnasol hyd nes y nodir yn wahanol.

Theatrau 

Mae Theatrau RCT ar agor ac yn gweithredu yn unol â'r Cyfyngiadau Lefel Rhybudd COVID-19 cyfredol Llywodraeth Cymru.

I weld y wybodaeth ddiweddaraf a'r amseroedd agor, ymwelwch â Theatrau RCT

Gwasanaeth IBobUn

Mae pob un o'n gwasanaethau IBobUN yn gweithredu yn unol â'r Cyfyngiadau Lefel Rhybudd COVID-19 cyfredol Llywodraeth Cymru.

Trefnwch eich apwyntiad ar-lein

Cyfleusterau Cyhoeddus

Mae'r holl Gyfleusterau Cyhoeddus bellach AR AGOR. 

Bydd toiledau cyhoeddus ar agor o 9am tan 4pm, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Bydd y cyfleusterau'n cael eu glanhau'n rheolaidd ac rydyn ni'n atgoffa'r cyhoedd i barchu'r cyfleusterau a'r staff bob amser. Bydd unrhyw gamdriniaeth, camddefnydd neu fandaliaeth yn arwain at gau'r toiledau sydd wedi'u heffeithio ar unwaith.

 • Mae toiledau Parc Coffa Ynysangharad ar agor 7 diwrnod yr wythnos - 8:30am tan 7pm.
 • Mae toiledau Parc Aberdâr ar agor 7 diwrnod yr wythnos - 7am tan 7:30 pm 
 • Mae toiledau Parc Gwledig Cwm Dâr hefyd yn parhau ar agor 7 diwrnod yr wythnos - 9am tan 4pm.

Sylwch: Mae modd i amseroedd agor newid yn ystod cyfnodau'r Nadolig a Gwyliau Banc