Skip to main content

Parcio, Ffyrdd a Theithio

Mannau chwarae

Mae'r holl barciau, mannau chwarae a mannau agored sy'n eiddo i Gyngor Rhondda Cynon Taf ar agor, oni bai eu bod eisoes ar gau ar gyfer uwchraddio/adnewyddu. 

Mae rhai mannau chwarae dan berchnogaeth cynghorau cymunedol neu sefydliadau eraill - cysylltwch â nhw i gael rhagor o wybodaeth.

Cofiwch olchi'ch dwylo'n rheolaidd neu ddefnyddio glanweithydd dwylo cyn ac ar ôl defnyddio'r offer. 

Parciau a Mannau Agored 

Mae parciau a mannau agored yn parhau i fod yn AGORED 

Mae modd gweld rhagor o fanylion am fannau chwarae, parciau a mannau agored

Taliadau Parcio yng Nghanol Trefi  

Bwriwch olwg ar y newyddion diweddaraf ar Daliadau Maes Parcio'r Cyngor

Priffyrdd 

Mae'r holl brosiectau peirianneg sifil a chynlluniau ail-wynebu cyfredol yn parhau ledled Rhondda Cynon Taf, gan osgoi ardaloedd preswyl prysur lle bo hynny'n bosibl. Bydd y Cyngor a gweithwyr dan gontract yn parhau i gadw at ganllawiau cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr. 

Uned Trafnidiaeth Integredig 

Bydd holl staff Uned Trafnidiaeth Integredig y Cyngor yn gweithio gartref am y tro. Anfonwch unrhyw ymholiadau am gludiant i'r cyfeiriadau e-bost perthnasol (isod): 

Trafnidiaeth Gyhoeddus 

Mae trafnidiaeth gyhoeddus yn gweithredu yn unol â'r Cyfyngiadau Lefel Rhybudd COVID-19 cyfredol Llywodraeth Cymru

Rydyn ni'n argymell eich bod chi'n cysylltu â'r cwmnïau perthnasol yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth am eu gwasanaethau yn ystod y pandemig. 

Nodwch: rhaid gwisgo masg neu orchudd wyneb tair haen wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, oni bai eich bod wedi'ch eithrio rhag gwisgo un oherwydd rhesymau meddygol. -Gweld canllawiau pellach gan Lywodraeth Cymru

Gwybodaeth am draffig 

Bydd y newyddion teithio diweddaraf ar y radio a'r teledu yn rhoi gwybod i chi am unrhyw broblemau neu ffyrdd sydd ar gau.