Mannau chwarae: 

Yn dilyn cyhoeddiad 'cyfnod atal byr' Llywodraeth Cymru, bydd yr holl barciau, mannau chwarae a mannau agored sy'n eiddo i Gyngor Rhondda Cynon Taf a rhai sy'n cael eu cynnal a'u cadw ganddo, yn aros ar agor, oni bai eu bod eisoes ar gau ar gyfer gwaith uwchraddio/adnewyddu. 

Mae rhai ardaloedd chwarae dan berchnogaeth cynghorau cymunedol neu sefydliadau eraill ac efallai nad ydyn nhw wedi ailagor eto - cysylltwch â nhw i gael rhagor o wybodaeth. Cofiwch olchi'ch dwylo'n rheolaidd neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo cyn ac ar ôl defnyddio'r offer. 

Parciau a Mannau Agored 

Yn dilyn cyhoeddiad 'cyfnod atal byr' Llywodraeth Cymru, o 6pm ar 23 Hydref, bydd cyfleusterau parcio ceir ym Mharc Gwledig Cwm Dâr yn CAU dros dro. 

Mae parciau a mannau agored yn parhau i fod AR AGOR 

Gweld rhagor o fanylion am fannau chwarae, parciau a mannau agored

Taliadau Parcio yng Nghanol Trefi wedi'u Hatal Dros Dro 

Bydd costau parcio ym mhob maes parcio sy'n eiddo i'r Cyngor (o 10am bob dydd) yn Aberdâr a Phontypridd yn cael eu hatal o 1 Ionawr, 2021, nes bydd rhybudd pellach. Mae hyn yn ymestyn y trefniadau parcio am ddim sydd wedi bod ar waith ers 24 Hydref. Nodwch fod modd parcio am ddim ym meysydd parcio'r Cyngor ym mhob tref arall yn barhaol.

Nod y ddarpariaeth yma yw cefnogi'r economi leol drwy ddenu rhagor o bobl i wario'u harian mewn busnesau lleol. Yn ei dro, bydd hyn yn creu rhagor o swyddi yn y trefi dal sylw. Mae parcio ym mhob tref arall am ddim o hyd.  

Priffyrdd 

Bydd yr holl brosiectau peirianneg sifil presennol yn parhau yn ystod y cyfnod yma. Bydd y rhaglen o gynlluniau ail-wynebu hefyd yn parhau drwyddi draw, gan osgoi ardaloedd preswyl prysur lle bo hynny'n bosibl oherwydd bod mwy o gerbydau wedi'u parcio. Bydd gweithwyr y cyngor a gweithwyr dan gontract yn parhau i gadw pellter cymdeithasol o 2 fetr. 

Uned Trafnidiaeth Integredig 

Bydd holl staff Uned Trafnidiaeth Integredig y Cyngor yn gweithio gartref am y tro. Anfonwch unrhyw ymholiadau am gludiant i'r cyfeiriadau e-bost perthnasol (isod): 

Trafnidiaeth Gyhoeddus 

Yn dilyn cyhoeddiad 'cyfnod atal byr' Llywodraeth Cymru, o 6pm ddydd Gwener 23 Hydref 2020, dylech chi ond ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus at ddibenion hanfodol: 

  • Siopa am eitemau hanfodol 
  • Teithio i'r gwaith, ond dim ond os nad oes modd i chi weithio gartref 
  • Casglu meddyginiaeth / mynychu apwyntiad meddygol  
  • Rhoi gofal i rywun sy'n agored i niwed 

Rydyn ni'n argymell eich bod chi'n cysylltu â'r cwmnïau perthnasol yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth am eu gwasanaethau yn ystod y pandemig. 

Nodwch: Bellach, rhaid gwisgo masg neu orchudd wyneb tair haen mewn siopau a mannau cyhoeddus dan do, oni bai eich bod wedi'ch eithrio rhag gwisgo un oherwydd rhesymau meddygol. -Gweld canllawiau pellach gan Lywodraeth Cymru

Gwybodaeth am draffig 

Bydd y newyddion teithio diweddaraf ar y radio a'r teledu yn rhoi gwybod i chi am unrhyw broblemau neu ffyrdd sydd ar gau. 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus 

Mae'r mwyafrif o hawliau tramwy cyhoeddus ledled y Fwrdeistref Sirol yn parhau ar agor. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno rheoliadau brys (Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau'r Coronafeirws) (Cymru) 2020) . Mae'r rheoliadau yma'n caniatáu i awdurdodau lleol gau llwybrau cyhoeddus a thir mynediad lle mae defnydd ohonyn nhw'n peri risg uchel o ran lledaenu'r Coronafeirws. 

Os yw'r Cyngor yn nodi ardaloedd/mannau lle mae grwpiau o bobl yn ymgynnull ac yn anwybyddu'r mesurau newydd gan Lywodraeth y DU i atal y Coronafeirws rhag lledaenu, bydd y Cyngor yn cau hawliau tramwy a mynediad i dir ar unwaith. 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.