Mae'r gronfa yma'n darparu cymorth ariannol i fusnesau sy'n wynebu heriau gweithredol ac ariannol o ganlyniad i'r cyfnod atal byr cenedlaethol ('firebreak') yng Nghymru yn sgil COVID-19

Diben y gronfa yw rhoi cymorth llif arian i fusnesau i'w helpu i oresgyn goblygiadau economaidd y cyfyngiadau sydd ar waith.

Bydd modd cyflwyno cais am y grant o 28 Hydref. Bydd ceisiadau'n cau am 5pm ar 20 Tachwedd 2020 neu pan fydd y gronfa wedi cyrraedd ei therfyn.

Mae'r gronfa'n cynnwys dau grant ar wahân:

Grant Ardrethi Annomestig Cyfyngiadau Symud

Mae'r grant yma ar gael i fusnesau sy'n gorfod talu ardrethi busnes.

Grant 1

Bydd grant gwerth £5,000 ar gael i fusnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch sydd wedi'u gorfodi i gau(yn ôl diffiniad y rheoliadau) sy'n meddiannu safleoedd sydd â gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £51,000.

Yn unol â'r rheoliadau, rhaid cau prif weithrediad y busnes yn yr hereditament cymwys yn ystod y cyfnod atal byr i fod yn gymwys ar gyfer yr elfen yma o gymorth. Serch hynny, os yw gwasanaeth cyflenwi bwyd neu wasanaeth cludfwyd ar waith (ac nad yw'n ffynhonnell incwm sylfaenol arferol ar gyfer y busnes) ac yn cyd-fynd yn llawn â'r mesurau rhesymol sydd eu hangen, mae modd i chi gyflwyno cais am y grant o £5,000. Dylai busnesau ddarllen y rheoliadau perthnasol a llunio eu barn eu hunain cyn cyflwyno cais yn seiliedig ar y rheoliad a'r cynnig cymorth ehangach.

Grant 2

Bydd grant gwerth £1,000 ar gael i fusnesau sy'n gymwys am gymorth rhyddhad ardrethi i fusnesau bach yng Nghymru sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai.

Gall y rheiny sy'n cyflwyno cais am Grant 2 hefyd gyflwyno cais am y grantiau atodol canlynol, yn amodol ar fodloni'r meini prawf cymhwysedd.

 • Bydd busnesau sy'n gymwys i gael rhyddhad ardrethi busnesau bach ac sydd wedi bod yn destun cyfyngiadau lleol am 3 wythnos neu'n fwy ac sydd wedi cael eu heffeithio'n sylweddol (gostyngiad o fwy na 50% o ran trosiant) hyd at 23 Hydref yn gymwys i gael grant pellach o £1,000
 • a Bydd busnesau sy'n gymwys i gael rhyddhad ardrethi i fusnesau bach ac sydd wedi eu gorfodi i gau (yn ôl diffiniad  y rheoliadau) o ganlyniad i'r cyfnod atal byr cenedlaethol hefyd yn gymwys i gael grant atodol pellach o £2,000 gan y Cyngor.

Fyddwch chi ddim yn gymwys  am y grant yma:

 • Os ydych chi'n gymwys am, neu wedi derbyn, y Grant Dewisol Cyfyngiadau Lleol gan y Cyngor

Nodwch: Bydd Grantiau 1 a 2 ond ar gael i eiddo/talwyr ardrethi oedd yn atebol i dalu Ardrethi Annomestig yn unol â chofnodion Cyngor Rhondda Cynon Taf adeg 1 Medi 2020.  Os nad yw'r eiddo/talwr ardrethi wedi'i nodi ar ein cofnodion ar y dyddiad hwnnw ond roedd yn agored i dalu Ardrethi Annomestig o 1 Medi 2020 neu cyn hynny, bydd y penderfyniad ynglŷn ag a ddylai busnes fod yn gymwys i dderbyn grant yn cael ei wneud yn ôl disgresiwn y Cyngor. Gallai hyn ddigwydd pe bai busnes wedi methu â rhoi gwybod i'r Cyngor ei fod wedi meddiannu'i eiddo. Mae talu'r grant yn dibynnu ar argaeledd cyllid

I gael rhagor o wybodaeth am y grant yma, darllenwch y Ddogfen Ganllaw ar y Grant Ardrethi Annomestig Cyfyngiadau Symud

Cau am 5pm ar 20 Tachwedd 2020
Cau

Grant Dewisol - Cyfyngiadau Symud

Grant 1 - mae grant dewisol o £1,500 ar gael i helpu busnesau sydd:

 • Wedi'u gorfodi i gau (yn ôl diffiniad y rheoliadau) o ganlyniad i'r cyfnod atal byr cenedlaethol
 • NEU yn gallu dangos y bydd y cyfnod atal byr cenedlaethol yn arwain at eu trosiant yn gostwng o leiaf 80% yn ystod y cyfnod hwnnw

Grant 2 - mae grant dewisol o £2,000 ar gael i helpu busnesau sydd:

 • Wedi'u gorfodi i gau (yn ôl diffiniad y rheoliadau) o ganlyniad i'r cyfnod atal byr cenedlaethol
 • NEU yn gallu dangos y bydd y cyfnod atal byr cenedlaethol yn arwain at eu trosiant yn gostwng o leiaf 80% yn ystod y cyfnod hwnnw
 • AC wedi bod yn destun cyfyngiadau lleol am 3 wythnos neu fwy hyd at 23 Hydref ac mae eu trosiant wedi gostwng o leiaf 50% yn ystod y cyfnod hwnnw.

Does dim hawl cyflwyno cais am Grant 1 a Grant 2.

Fyddwch chi ddim yn gymwys  am y grant yma:

 • Os ydych chi'n gymwys i gael, neu wedi derbyn, Grant Ardrethi Annomestig Cyfyngiadau Symud gan y Cyngor
 • Rydych chi'n cyflogi 50 o weithwyr neu fwy
 • Os yw'r busnes yn creu llai na 50% o'ch incwm. Rhaid i'r busnes fod yn brif ffynhonnell incwm i chi

I gael rhagor o wybodaeth am y grant yma, darllenwch Ddogfen Ganllawiau'r Grant Dewisol Cyfyngiadau Lleol.

CYFLWYNO CAIS AR GYFER GRANT DEWISOL - CYFYNGIADAU LLEOL

Byddwn ni'n delio â'r HOLL geisiadau ar sail y cyntaf i'r felin. Bydd hyn o bosibl yn arwain at beidio â gwerthuso ceisiadau ar ôl iddyn nhw gael eu cyflwyno os yw'r gronfa wedi'i defnyddio.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.