Skip to main content

Grant ar gyfer Gweithwyr Llawrydd

‘Mae’r Gronfa Gweithwyr Llawrydd bellach ar gau ledled Cymru. Mae ceisiadau trefoil yn cael eu prosesu gan awdurdodau lleol am y £10.5m a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi gweithwyr llawrydd mewn diwylliant a’r celfyddydau.

Lansiwyd y Gronfa Gweithwyr Llawrydd i roi cymorth ariannol i weithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy'n wynebu heriau ariannol o ganlyniad i COVID-19. Mae'r gronfa wedi rhedeg yn llwyddiannus dros ddau gam blaenorol.

Rhagor o fanylion a gwirio cymhwysedd:

Mae Cam 3 y Gronfa Gweithwyr Llawrydd ar agor ar gyfer ceisiadau o 10am ar 23 Tachwedd 2020. Cynlluniwyd i ddarparu'r Grant Gweithiwr Llawrydd yn raddol i ganiatáu i'r gweithwyr llawrydd hynny a oedd angen mwy o amser i wneud cais i allu gymryd yr amser hynny.  Roedd y gronfa i ddechrau dros ddau gam, ond mae'r galw wedi bod yn sylweddol ac mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid pellach i gefnogi rownd ychwanegol o geisiadau.  Yn yr un modd ag ar gyfer y camau blaenorol, bydd yr amser y mae cam 3 ar agor yn dibynnu ar nifer y ceisiadau a dderbynnir gan bob Awdurdod Lleol.

Os does dim modd ichi lenwi'r cais yma neu os hoffech chi lenwi'r ffurflen mewn fformat gwahanol, ffoniwch linell gymorth Busnes Cymru ar 0300 060 3000 neu ewch i https://businesswales.gov.wales/cy/cysylltwch-a-ni.

Pwrpas y grant yw cefnogi gweithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy'n wynebu heriau ariannol yn y cyfnod rhwng Ebrill 2020 a Mawrth 2021. Mae'r grant yn ceisio ategu mesurau eraill sy'n ymateb i COVID-19 i roi cymorth i sefydliadau a busnesau yng Nghymru fel rhan o'r Gronfa Adferiad Diwylliannol.

Mae'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer y grant fel a ganlyn:

 • Wynebu heriau ariannol yn y cyfnod rhwng Ebrill 2020 a Mawrth 2021;
 • Gweithwyr proffesiynol llawrydd y mae gan eu gwaith ddeilliannau creadigol/diwylliannol uniongyrchol, sy'n gweithio yn y pedwar is-sector allweddol:
  • Y Celfyddydau
  • Diwydiannau Creadigol
  • Achlysuron y Celfyddydau a Threftadaeth
  • Diwylliant a Threftadaeth
  • Rhaid eich bod chi'n gweithredu yng Nghymru;
  • Rhaid i chi fod yn gweithredu o fewn yr awdurdod lleol rydych chi'n gwneud cais iddo.

Fyddwch chi ddim yn gymwys am y grant yma os:

 • Rydych chi wedi derbyn cyllid gan y Grant i Fusnesau Newydd a lansiwyd ym mis Mehefin 2020 i helpu busnesau newydd i oroesi canlyniadau economaidd coronafeirws (Covid-19);
 • Rydych chi'n weithiwr llawrydd sy'n gweithio ym maes chwaraeon.

Mae'r cyllid yma yn benodol ar gyfer is-sectorau a rolau creadigol/diwylliannol sydd wedi cael eu gorfodi i roi'r gorau i weithio a/neu wedi ei chael hi'n anodd ailgychwyn oherwydd effaith cyfyngiadau COVID-19. Dylai'r rhai mewn rolau sydd wedi gallu parhau i weithio ar (neu'n agos at) eu lefelau blaenorol o weithgaredd (e.e. penseiri, dylunwyr graffig, dylunwyr gemau ac ati) gyda neu heb gefnogaeth beidio â gwneud cais.