Skip to main content

Cymorth Ariannol i'r rheiny sy'n hunanynysu

Fydd hunanynysu ddim yn ofyniad cyfreithiol yng Nghymru o 28 Mawrth 2022 ymlaen. Serch hynny mae Llywodraeth Cymru yn dal i gynghori y dylech chi hunanynysu os ydych chi'n profi'n bositif am COVID 19. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cadarnhau y bydd yn parhau i ddarparu cymorth ariannol i unigolion sy'n hunanynysu hyd at 30 Mehefin 2022. Os ydych chi wedi derbyn cyfarwyddyd i hunanynysu, mae'n bosibl y bydd modd i chi hawlio £500 o gymorth ariannol trwy Gynllun Taliad Cymorth Hunanynysu Llywodraeth Cymru.

Nodwch - Mae’r Cynllun Cymorth Taliadau Hunanynysu Covid 19 yn gorffen ar 30 Mehefin

Os rydych wedi cael canlyniad positif ac wedi gorfod hunanynysu ar neu cyn 30 Mehefin  a rydych yn gymwys am gymorth , mae gennych 21 diwrnod i gyflwyno eich cais ar ôl eich diwrnod diwethaf o hunanynysu

I fod yn gymwys am daliad mae'n rhaid bod y gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu wedi eich cynghori i hunanynysu.

Rhaid eich bod chi wedi cofrestru canlyniad prawf eich prawf llif unffordd o fewn 24 awr i dderbyn y canlyniad. Os na fyddwch chi'n gwneud hyn, fyddwch chi ddim yn gymwys i gael y taliad a bydd eich cais yn cael ei wrthod. Bydd angen i chi wneud prawf pellach a chofrestru o fewn 24 awr.

O 28 Mawrth 2022 ymlaen, dim ond pobl sy'n bodloni'r meini prawf canlynol fydd yn gymwys i dderbyn Taliad Cymorth Hunanynysu:

 • Pobl sydd wedi profi’n bositif am COVID 19 (gan gynnwys cofrestru canlyniad prawf llif unffordd positif) ac wedi cael gwybod i hunanynysu gan y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (mae hyn yn cynnwys derbyn neges testun gan y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu yn hysbysu unigolyn i hunanynysu).
 • Pobl sy'n rhiant neu'n warcheidwad i blentyn a does dim modd iddyn nhw fynd i'r gweithle oherwydd eu bod yn gofalu am blentyn sydd wedi profi'n bositif ac y gofynnwyd iddo hunanynysu gan y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu am ei fod yn achos positif. Sylwch: dydy rhieni plant sydd wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu drwy Ap Covid-19 y GIG DDIM yn gymwys i gael taliad.

Taliad Cymorth Hunanynysu

Rhaid hefyd fodloni POB UN o'r meini prawf cymhwysedd isod er mwyn hawlio Taliad Hunanynysu o £500: 

 • Rydych chi'n gyflogedig neu'n hunangyflogedig, a 
 • Does dim modd ichi weithio gartref a byddwch chi'n colli incwm o ganlyniad, ac 
 • Rydych chi neu'ch partner yn derbyn o leiaf un o’r budd-daliadau canlynol ar hyn o bryd: Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar sail incwm, Lwfans Ceisio Gwaith (JSA) yn seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a / neu Gredyd Pensiwn
 • Dydych chi ddim yn berson ifanc y mae rhiant / gwarcheidwad yn derbyn Budd-dal Plant ar ei gyfer 

Gwnewch nodyn o'r wybodaeth yma cyn dechrau llunio'ch cais. Fydd DIM modd i chi gyflwyno'ch cais os yw'r wybodaeth yma ar goll: 

 • Rhif Yswiriant Gwladol 
 • Cadarnhad o'r cyfnod hunanynysu a roddwyd gan Wasanaeth Prawf, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (TTP)
 • Eich cyfriflen banc ddiweddaraf yn dangos eich cyflog diweddaraf neu'ch cyfloglen ddiweddaraf (bydd angen uwchlwytho'r rhain yn rhan o'ch cais)
Gwneud cais am Daliad Cymorth Hunanynysu

Taliad yn ôl Disgresiwn

Efallai y byddwch chi'n gymwys i gael Taliad yn ôl Disgresiwn o £500 os dydych chi DDIM yn derbyn unrhyw un o'r buddion cymwys (uchod) ar hyn o bryd ac yn bodloni'r holl feini prawf eraill, sef: 

 • Rydych chi'n gyflogedig neu'n hunangyflogedig ac fel arfer yn derbyn incwm wythnosol sydd o dan £500 (net)
 • Does dim modd ichi weithio gartref a byddwch chi'n colli incwm o ganlyniad 
 • Byddwch chi'n wynebu caledi ariannol o ganlyniad i beidio â gallu gweithio tra eich bod chi'n hunanynysu 
 • Nid oes gennych unrhyw hawl i arian cyhoeddus 
 • Rydych chi'n derbyn Tâl Salwch Statudol (SSP) neu lai na hynny. 

Mae’r cais yma ar gyfer un person yn unig a rhaid i unrhyw geisiadau pellach o fewn yr un aelwyd gael eu gwneud gan bob unigolyn. 

Sicrhewch fod yr wybodaeth isod ar gael cyn cychwyn eich cais. 

 • Rhif Yswiriant Gwladol 
 • Cadarnhad o'r cyfnod hunanynysu a roddwyd gan Wasanaeth Prawf, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (TTP)
 • Eich cyfriflen banc ddiweddaraf yn dangos eich cyflogau diweddaraf, neu'ch cyfloglen ddiweddaraf neu brawf o hunangyflogaeth.
Ffurflen gais am Daliad yn ôl Disgresiwn

Os ydych chi'n gweithio yn y sector gofal cymdeithasol ac mewn swydd sy'n gymwys yna efallai y bydd gyda chi hawl i fanteisio ar y cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol a allai fod yn fwy buddiol i chi na'r Cynllun Cymorth Hunanynysu - mae modd gweld manylion llawn y  cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol ar ein gwefan.

Dydych chi ddim yn cael gwneud cais i'r ddau gynllun. 

Mae taliadau hunanynysu yn drethadwy. Os ydych chi'n gyflogedig, byddwch chi'n talu treth ar y taliad os ewch chi dros eich lwfans di-dreth personol. Bydd eich cod treth yn newid er mwyn hawlio'r dreth. Fyddwch chi ddim yn talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol ar y taliad. Os ydych chi'n hunangyflogedig, rhaid i chi roi gwybod am y taliad ar eich ffurflen dreth Hunanasesiad. 

Gweld cynllun cymorth hunanynysu: hysbysiad preifatrwydd