Skip to main content

Cymorth Ariannol i'r rheiny sy'n hunanynysu

Os ydych chi wedi derbyn cyfarwyddyd i hunanynysu, mae'n bosibl y bydd modd i chi hawlio £500 o gymorth ariannol trwy Gynllun Taliad Cymorth Hunanynysu Llywodraeth Cymru.

Nodwch fod rhaid i chi dderbyn cyfarwyddyd gan y gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu i hunanynysu i fod yn gymwys.

Os byddwch chi'n derbyn hysbysiad i hunanynysu gan ap Covid-19 y GIG, bydd raid i chi hefyd dderbyn cyfarwyddyd gan y gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu i fod yn gymwys.

Rhaid ichi hawlio o fewn 21 diwrnod i ddiwrnod diwethaf  eich cyfnod hunanynysu.

Yn sgil Llywodraeth Cymru yn symud y wlad i lefel rhybudd sero, mae rheoliadau hunanynysu newydd yn dod i rym ar 7 Awst. Mae'r newidiadau'n golygu bod Llywodraeth Cymru yn: 

 • cynnal y ddyletswydd gyfreithiol i hunanynysu am 10 diwrnod i bawb sy'n profi'n bositif;  
 • cynnal y ddyletswydd gyfreithiol i hunanynysu am 10 diwrnod os ydych chi'n gyswllt agos nad ydyn nhw wedi'u brechu'n llawn; 
 • gwaredu'r ddyletswydd gyfreithiol i hunanynysu os ydych chi wedi'ch brechu'n llawn ac yn gyswllt agos i achos cadarnhaol; a 
 • gwaredu'r ddyletswydd gyfreithiol i rai dan 18 oed hunanynysu.

O ganlyniad, ac i adlewyrchu'r newidiadau polisi yma, bydd y taliad hunanynysu yn cynyddu o £500 i £750 o 7 Awst 2021. 

Bydd y taliad uwch o £750 yn berthnasol i unrhyw un sy'n cael ei gynghori i hunanynysu o ddydd Sadwrn 7 Awst 2021 (ac felly, o dan y meini prawf newydd). Bydd pob cais cymwys sydd wedi dod i law sy'n gysylltiedig â chyfnodau o hunanynysu sy'n dechrau cyn 7 Awst 2021 yn derbyn £500 yn unol â pholisi blaenorol y cynllun. 

Diben y cymorth ariannol yma yw sicrhau bod pobl sydd wedi profi'n bositif am COVID-19 a'u cysylltiadau agos (nad ydyn nhw wedi'u brechu'n llawn) yn hunanynysu am y cyfnod gofynnol er mwyn atal y feirws rhag lledaenu. Mae'r taliadau hefyd ar gael i rieni a chynhalwyr â phlant sy'n gorfod hunanynysu am fod gyda nhw COVID-19.  Yn ogystal â hynny, y gobaith yw annog unigolion sy'n gymwys i gael y taliad yma i gael eu profi os oes ganddyn nhw symptomau. Mae hyn yn bwysig er mwyn helpu i atal COVID-19 rhag lledaenu ac osgoi cyfyngiadau economaidd a chymdeithasol pellach.

Taliad Cymorth Hunanynysu

Rhaid bodloni POB UN o'r meini prawf cymhwysedd isod er mwyn hawlio Taliad Hunanynysu o £750: 

 • Rydych chi wedi derbyn cyfarwyddyd gan y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu i aros adref a hunanynysu, naill ai am eich bod chi wedi profi'n bositif am Coronafeirws neu wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi profi'n bositif ac heb eich brechu'n llawn, NEU; 
 • Rydych chi'n rhiant neu'n warcheidwad i blentyn sydd wedi gorfod hunaynysu yn sgil cyfarwyddyd gan y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu am eu bod wedi profi'n bositif. Nodwch: Dydy rhieni plant sydd wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu drwy'r ap GIG Covid-19 ddim yn gymwys i gael taliad. NEU;
 • Rydych chi wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu gan yr ap GIG Covid-19 gan eich bod chi wedi bod mewn cysylltiad agos gyda rhywun sydd wedi profi'n bositif, a dydych chi ddim wedi'ch brechu'n llawn ac rydych chi wedi derbyn cyfarwyddyd gan y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu i hunanynysu. Mae modd gwirio'r gofyniad yma;

Rhaid i'r ymgeisydd hefyd fodloni'r telerau canlynol: 

 • Rydych chi'n gweithio neu'n hunangyflogedig, a 
 • Does dim modd ichi weithio gartref a byddwch chi'n colli incwm o ganlyniad, ac 
 • Rydych chi neu'ch partner yn derbyn o leiaf un o’r budd-daliadau canlynol ar hyn o bryd Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar sail incwm, Lwfans Ceisio Gwaith (JSA) yn seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a / neu Gredyd Pensiwn
 • Dydych chi ddim yn berson ifanc y mae rhiant / gwarcheidwad yn derbyn Budd-dal Plant ar ei gyfer 

Gwnewch nodyn o'r wybodaeth yma cyn dechrau llunio'ch cais. Fydd DIM modd i chi gyflwyno'ch cais os yw'r wybodaeth yma ar goll: 

 • Rhif Yswiriant Gwladol 
 • Cadarnhad o'ch cyfnod hunanynysu gan: - Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru
 • Eich cyfriflen banc ddiweddaraf yn dangos eich cyflog diweddaraf neu'ch cyfloglen ddiweddaraf (bydd angen uwchlwytho'r rhain yn rhan o'ch cais)

Gwneud cais am Daliad Cymorth Hunanynysu 

Taliad yn ôl Disgresiwn

Efallai y byddwch chi'n gymwys i gael Taliad yn ôl Disgresiwn o £750 os dydych chi DDIM yn derbyn unrhyw un o'r buddion cymwys (uchod) ar hyn o bryd ac yn bodloni'r holl feini prawf eraill, sef: 

 • Rydych chi'n gyflogedig neu'n hunangyflogedig ac fel arfer yn derbyn incwm wythnosol sydd o dan £500 (net)
 • Does dim modd ichi weithio gartref a byddwch chi'n colli incwm o ganlyniad 
 • Byddwch chi'n wynebu caledi ariannol o ganlyniad i beidio â gallu gweithio tra eich bod yn hunanynysu. 
 • Nid oes gennych unrhyw hawl i arian cyhoeddus 
 • Rydych chi'n derbyn Tâl Salwch Statudol (SSP) neu lai na hynny 

Mae’r cais yma ar gyfer un person yn unig a rhaid i unrhyw geisiadau pellach o fewn yr un aelwyd gael eu gwneud gan bob unigolyn 

Sicrhewch fod yr wybodaeth isod ar gael cyn cychwyn eich cais. 

 • Rhif Yswiriant Gwladol 
 • Cadarnhad o'ch cyfnod hunanynysu gan: 
  • Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru
 • Eich cyfriflen banc ddiweddaraf yn dangos eich cyflogau diweddaraf, neu'ch cyfloglen ddiweddaraf neu brawf o hunangyflogaeth
Ffurflen gais am Daliad yn ôl Disgresiwn

Os ydych chi'n gweithio yn y sector gofal cymdeithasol ac mewn swydd sy'n gymwys yna efallai y bydd gennych chi hawl i gael mynediad at y cynllun gwella Taliad Salwch Statudol (SSP) a allai fod yn fwy buddiol i chi na'r cynllun Taliad Cymorth Hunanynysu - mae modd gweld manylion llawn y cynllun Taliad Salwch Statudol ar ein gwefan.

Dydych chi ddim yn cael gwneud cais i'r ddau gynllun.

Mae taliadau hunanynysu yn drethadwy. Os ydych chi'n gyflogedig, byddwch chi'n talu treth ar y taliad os ewch chi dros eich lwfans di-dreth personol. Bydd eich cod treth yn newid er mwyn hawlio'r dreth. Fyddwch chi ddim yn talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol ar y taliad. Os ydych chi'n hunangyflogedig, rhaid i chi roi gwybod am y taliad ar eich ffurflen dreth Hunanasesiad.

Cynllun cymorth hunanynysu: hysbysiad preifatrwydd