Os yw Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) GIG Cymru wedi cysylltu â chi ac wedi dweud wrthoch chi i hunanynysu, efallai y bydd gennych chi hawl i gymorth ariannol trwy “Gynllun Taliad Cymorth Hunanynysu” Llywodraeth Cymru.

Bwriad y cymorth ariannol yma yw helpu i sicrhau bod pobl sydd wedi profi'n bositif am COVID-19 a'u cysylltiadau agos yn hunanynysu am y cyfnod gofynnol i atal y feirws rhag lledaenu. Yn ogystal â hynny, y gobaith yw annog unigolion sy'n gymwys i gael y cymorth yma i gael eu profi os oes ganddyn nhw symptomau. Mae hyn yn bwysig er mwyn helpu i atal COVID-19 rhag lledaenu ac osgoi cyfyngiadau economaidd a chymdeithasol pellach.

O 23 Hydref 2020, mae gan unigolion cymwys hawl i naill ai Taliad Cymorth Hunanynysu neu Daliad Cymorth yn ôl Disgresiwn o £500. Mae hyn er mwyn cefnogi pobl ar incwm bach nad ydyn nhw'n gallu gweithio gartref ac y bydd yn colli incwm os ydyn nhw'n derbyn cyfarwyddyd gan Wasanaeth Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru.

Taliad Cymorth Hunanynysu

Os ydych chi'n bodloni POB UN o'r meini prawf cymhwysedd, mae gennych chi hawl i Daliad Hunanynysu o £500

 • Dywedwyd wrthoch chi am hunanynysu gan Wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru ar neu ar ôl 23 Hydref 2020
 • Rydych chi’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig
 • Does dim modd chi weithio gartref a byddwch chi’n colli incwm o ganlyniad
 • Rydych chi neu'ch partner yn derbyn o leiaf un o’r budd-daliadau canlynol ar hyn o bryd Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar sail incwm, Lwfans Ceisio Gwaith (JSA) yn seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a / neu Gredyd Pensiwn

Mae cymhwysedd bellach yn cael ei ymestyn i gynnwys rhieni a gofalwyr sy'n bodloni'r meini prawf canlynol:

 • Mae'r plentyn yn mynychu lleoliad gofal plant, ysgol neu coleg addysg bellach sy'n sefydlu hyd at a chan gynnwys Blwyddyn 8 (neu hyd at 25 oed os oes gan y dysgwr anghenion lluosog a chymhleth);
 • Gofynnwyd i'r plentyn hunanynysu gan TTP neu gofynnwyd iddo hunanynysu am 10 diwrnod neu fwy gan lleoliad gofal plant yr ysgol neu'r coleg addysg bellach o ganlyniad i achos mewn ysgol, gofal plant neu leoliad addysg bellach; 

Mae rhieni neu ofalwyr yn bodloni meini prawf y prif gynllun, sef:

 • yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig;
 • yn methu gweithio gartref a byddant yn colli incwm o ganlyniad; A
 • (y ceisydd neu ei bartner) yn derbyn ar hyn o bryd, Credyd Cynhwysol, Credyd     Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar sail incwm, Lwfans Ceisio Gwaith ar   sail incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn.; Neu
 • Mae'r cais yn cael ei dderbyn o dan y cynllun dewisol.

Gwnewch nodyn o'r wybodaeth yma cyn dechrau llunio'ch cais. Fydd DIM modd i chi gyflwyno'ch cais os yw'r wybodaeth yma ar goll:

 • Rhif Yswiriant Gwladol:
 • Cadarnhad o'r cyfnod hunanynysu a roddwyd gan Wasanaeth Prawf, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (TTP)
 • Eich cyfriflen ddiweddaraf gan y banc A'CH slip cyflog (rhaid uwchlwytho'r rhain yn rhan o'ch cais)

Gwneud cais am Daliad Cymorth Hunanynysu

Taliad yn ôl Disgresiwn

Efallai y byddwch chi'n gymwys i gael Taliad yn ôl Disgresiwn o £500 os ydych chi neu'ch partner DDIM yn derbyn unrhyw un o'r buddion cymwys (uchod) ar hyn o bryd ac yn bodloni'r holl feini prawf eraill yn ogystal â:

 • Byddwch chi’n wynebu caledi ariannol o ganlyniad i beidio â gallu gweithio tra eich bod yn hunanynysu.

Mae’r cais yma ar gyfer un person yn unig a rhaid i unrhyw geisiadau pellach o fewn yr un aelwyd gael eu gwneud gan bob unigolyn

Sicrhewch fod y wybodaeth isod ar gael cyn cychwyn eich cais.

 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Cadarnhad o'r cyfnod hunanynysu a roddwyd gan Wasanaeth Prawf, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (TTP)
 • Eich datganiad banc mwyaf diweddar, cyfloglen neu brawf o hunangyflogaeth
Ffurflen gais am Daliad yn ôl Disgresiwn

Os ydych chi'n gweithio yn y sector gofal cymdeithasol ac mewn swydd sy'n gymwys yna efallai y bydd gennych chi hawl i gael mynediad at y cynllun gwella Taliad Salwch Statudol (SSP) a allai fod yn fwy buddiol i chi na'r cynllun Taliad Cymorth Hunanynysu - mae modd gweld manylion llawn y cynllun Taliad Salwch Statudol ar ein gwefan.

Dydych chi ddim yn cael gwneud cais i'r ddau gynllun.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.