Os ydych chi wedi derbyn cyfarwyddyd i hunanynysu, mae'n bosibl y bydd modd i chi hawlio £500 o gymorth ariannol trwy Gynllun Taliad Cymorth Hunanynysu Llywodraeth Cymru.

Bwriad y cymorth ariannol yma yw helpu i sicrhau bod pobl sydd wedi profi'n bositif am COVID-19 a'u cysylltiadau agos yn hunanynysu am y cyfnod gofynnol i atal y feirws rhag lledaenu. Yn ogystal â hynny, y gobaith yw annog unigolion sy'n gymwys i gael y cymorth yma i gael eu profi os oes ganddyn nhw symptomau. Mae hyn yn bwysig er mwyn helpu i atal COVID-19 rhag lledaenu ac osgoi cyfyngiadau economaidd a chymdeithasol pellach.

Mae'r cynllun ar gael i bobl sy'n bodloni'r HOLL feini prawf cymhwysedd, ac sydd wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu yn dilyn un o'r canlynol:

 1. Cyfarwyddyd gan Wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru ar neu ar ôl 23 Hydref 2020
 2. Cais i'ch plentyn hunanynysu am 10 diwrnod neu ragor gan ysgol, lleoliad gofal plant neu goleg addysg bellach, ar neu ar ôl 23 Hydref 2020, ar yr amod:
  - Bod y plentyn yn mynychu ysgol neu leoliad gofal plant hyd at ac yn cynnwys Blwyddyn 8 (neu hyd at 25 oed os oes gan y disgybl anghenion lluosog a chymhleth);
 3. Rydych wedi derbyn hysbysiad gan App Covid-19 GIG Cymru oherwydd eich bod wedi bod mewn cysylltiad agos ag achos positif ar neu ar ôl 1 Chwefror 2021

 

1 Chwefror 2021, rhaid gwneud pob cais (p'un a ofynnwyd i chi hunanynysu trwy'r gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu, lleoliad addysg eich plentyn neu App Covid-19 y GIG) cyn pen 21 diwrnod ar ôl diwrnod olaf y cyfnod hunanynysu.

Taliad Cymorth Hunanynysu

Rhaid bodloni POB UN o'r meini prawf cymhwysedd isod er mwyn hawlio Taliad Hunanynysu o £500:

 • Rydych chi’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig
 • Does dim modd ichi weithio gartref a byddwch chi'n colli incwm o ganlyniad
 • Rydych chi neu'ch partner yn derbyn o leiaf un o’r budd-daliadau canlynol ar hyn o bryd Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar sail incwm, Lwfans Ceisio Gwaith (JSA) yn seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a / neu Gredyd Pensiwn

Gwnewch nodyn o'r wybodaeth yma cyn dechrau llunio'ch cais. Fydd DIM modd i chi gyflwyno'ch cais os yw'r wybodaeth yma ar goll:

 • Rhif Yswiriant Gwladol:
 • Cadarnhad o'ch cyfnod hunanynysu gan naill ai:
  • Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru, neu,
  • llythyr/e-bost gan ysgol eich plentyn, neu,
 • Eich cyfriflen banc diweddaraf sy'n dangos eich cyflog diweddaraf neu'ch cyfloglen ddiweddaraf (bydd angen lanlwytho'r rhain yn rhan o'ch cais)

Gwneud cais am Daliad Cymorth Hunanynysu 

Taliad yn ôl Disgresiwn

Efallai y byddwch chi'n gymwys i gael Taliad Disgresiwn o £500 os NAD ydych chi'n derbyn unrhyw un o'r budd-daliadau cymwys (uchod) ar hyn o bryd ond yn bodloni'r holl feini prawf cymhwysedd eraill, sef:

 • Rydych chi wedi'ch cyflogi neu'n hunangyflogedig ac fel arfer yn derbyn incwm wythnosol o llai na £500 (net)
 • Does dim modd ichi weithio gartref a byddwch chi'n colli incwm o ganlyniad i hynny
 • Byddwch chi'n wynebu caledi ariannol o ganlyniad i beidio â gallu gweithio tra eich bod yn hunanynysu.
 • Nid oes gennych unrhyw hawl i arian cyhoeddus

Rydych chi'n derbyn Tâl Salwch Statudol (SSP) neu lai

 • Eich cyfriflen banc diweddaraf sy'n dangos eich cyflog diweddaraf, neu'ch cyfloglen ddiweddaraf neu dystiolaeth eich bod chi'n hunangyflogedig.
Ffurflen gais am Daliad yn ôl Disgresiwn

Os ydych chi'n gweithio yn y sector gofal cymdeithasol ac mewn swydd sy'n gymwys yna efallai y bydd gennych chi hawl i gael mynediad at y cynllun gwella Taliad Salwch Statudol (SSP) a allai fod yn fwy buddiol i chi na'r cynllun Taliad Cymorth Hunanynysu - mae modd gweld manylion llawn y cynllun Taliad Salwch Statudol ar ein gwefan.

Dydych chi ddim yn cael gwneud cais i'r ddau gynllun.

Mae taliadau hunan-ynysu yn drethadwy. Os ydych yn gweithio bydd rhaid i chi dalu treth ar y taliad os ewch dros y lwfans personol di-dreth. Bydd eich cod treth yn newid er pwrpas casglu’r dreth. Ni fyddwch yn talu cyfraniadau yswiriant gwladol ar y taliad. Os ydych yn hunan gyflogedig bydd rhaid i chi adrodd y taliad ar eich ffurflen dreth hunan asesiad.