Skip to main content

Cymorth Cam-drin yn y Cartref RhCT

Mae'r dudalen yma'n amlinellu'r gwasanaethau cymorth ar gyfer y rhai sy'n dioddef cam-drin yn y cartref sydd ar gael ar hyn o bryd i bobl leol.

Beth yw cam-drin yn y cartref?

Caiff ei ddifinio fel: "Unrhyw ddigwyddiad neu batrwm o ddigwyddiadau o ymddygiad sy'n rheoli, yn gorfodi neu'n bygwth, neu drais neu gam-drin rhwng pobl dros 16 mlwydd oed sydd, neu sydd wedi bod, yn bartneriaid agos neu aelodau o’r teulu, waeth beth fo’u rhyw neu rywioldeb."

OS YDYCH CHI MEWN PERYGL UNIONGYRCHOL O GAEL NIWED O GANLYNIAD I GAM-DRIN YN Y CARTREF FFONIWCH 999

Gwasanaethau cymorth:

Canolfan Oasis Cyngor Rhondda Cynon Taf:

Mae'r gwasanaeth yma'n rhoi cymorth i ddynion a menywod sy'n 16 oed neu'n hŷn ac sy'n dioddef o gam-drin yn y cartref.

Byw Heb Ofn:

Mae'r ymgyrch yma'n ceisio atal trais yn erbyn menywod, cam-drin yn y cartref, a thrais rhywiol.

Gwasanaethau Cam-drin Domestig RhCT:

Mae'r grŵp yma sydd wedi'i leoli yn Rhondda Cynon Taf yn rhoi cefnogaeth i fenywod 16 oed neu'n hŷn sy'n dioddef cam-drin yn y cartref.

  • Ffoniwch y llinell gymorth 24 awr Byw Heb Ofn (0808 80 10 800) i gael eich cyfeirio at Garfan Cymorth i Fenywod RhCT.
  • E-bost: info@wa-rct.org.uk

Mae modd i chi hefyd ymweld â'r safleoedd canlynol i gael rhagor o wybodaeth: