Skip to main content
 

Cyngor a Chanllawiau i Fusnesau

Er mwyn dod i ben â llacio'r cyfyngiadau yn raddol, mae ystod o arweiniad a gwybodaeth yn ymddangos i gynorthwyo busnesau. Bydd y dudalen yma'n cael ei diweddaru pan ddaw gwybodaeth newydd i law.

Estyn Llaw drwy Fwyta Allan

Mae cynllun Llywodraeth San Steffan sef 'Estyn Llaw drwy Fwyta Allan' bellach wedi cael ei lansio.  O 3 Awst tan 31 Awst, bydd modd cael gostyngiad o 50% mewn o leiaf 72,000 o fwytai. Caiff busnesau gofrestru i ymuno â'r cynllun ac mae'r bwytai sy'n cymryd rhan i'w gweld ar-lein.

I'r busnesau hynny sydd wedi cofrestru, mae deunydd hyrwyddo ar gael ar-lein. Bydd modd defnyddio'r deunydd yma i dynnu sylw at y ffaith eu bod nhw'n cymryd rhan yn y cynllun.

Canllawiau Cyffredinol ar gyfer y Gweithle

Canllawiau Cadwch Gymru'n ddiogel (yn y Gwaith) i Gyflogwyr a Gweithwyr ar gadw gweithleoedd a gweithwyr yn ddiogel (Llywodraeth Cymru)

Cymryd pob mesur rhesymol i gynnal pellter corfforol yn y gweithle (Llywodraeth Cymru)

Gweithio'n Ddiogel yn Ystod Pandemig y Coronafeirws– Canllaw byr sy'n cynnwys gwybodaeth am fesurau ymarferol fel rhoi mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith, newid sifftiau a darparu cyfleusterau golchi dwylo ychwanegol. Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE)

Asesu a rheoli risg fel bod modd i fusnesau ddiogelu eu gweithwyr ac eraill rhag coronafeirws (HSE)

Cyngor ar ddefnyddio cyfarpar diogelu personol (PPE)yn y gwaith (HSE)

Canllawiau Penodol i'r Sector

Adwerthwyr

Mae arweiniad gan Lywodraeth Cymru yn cydnabod y bydd rhai achlysuron pan na fydd hi bob amser yn bosibl cynnal 2 fetr ar wahân, gan nodi mesurau ychwanegol y mae angen i fusnesau eu rhoi ar waith i leihau'r risg o'r Coronafeirws.

Ymwelwyr a Thwristiaeth

Mae cymorth ac arweiniad penodol yn cael eu paratoi yn barod ar gyfer cyhoeddiad Llywodraeth Cymru bod modd i'r diwydiant ymwelwyr a thwristiaeth ailagor yng Nghymru.

Wrth i'r cyfyngiadau symud leddfu'n raddol yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu ei gweledigaeth arfaethedig (adolygiad o 19Mehefin) ar gyfer yr economi i ymwelwyr yn yr awyr agored yng Nghymru i ddechrau ailagor o ddydd Llun, 6 Gorffennaf, er bod hyn yn dibynnu ar y sefyllfa barhaus mewn perthynas â'r Coronafeirws. Mae modd dod o hyd i ragor o wybodaeth fanylach ar wefan Llywodraeth Cymru.

Er mwyn helpu busnesau i baratoi a rhoi sicrwydd i gwsmeriaid a chymunedau bod yr holl fesurau Iechyd Cyhoeddus wedi eu hystyried, mae Visit England wedi gweithio gyda sefydliadau twristiaeth cenedlaethol eraill (gan gynnwys Croeso Cymru) ar safon diwydiant i ddefnyddwyr ledled y DU i roi tawelwch meddwl wrth i'r sector ddechrau ailagor eto.

Mae safon Barod Amdani y diwydiant yn golygu bydd modd i fusnesau ddangos eu bod yn glynu at ganllawiau eu Llywodraeth a bwrdd Iechyd Cyhoeddus perthnasol, eu bod wedi cynnal asesiad risg o ran COVID-19 a bod gyda nhw'r prosesau angenrheidiol ar waith.

Mae'r cynllun yn rhad ac am ddim i fusnesau ar draws y diwydiant i ymuno ag e. Mae modd i fusnesau gael mynediad i'r cynllun  yma.

Er mwyn cyrraedd y safon, rhaid i fusnesau gwblhau hunanasesiad drwy blatfform ar-lein gan gynnwys rhestr wirio sy'n cadarnhau eu bod wedi rhoi'r prosesau angenrheidiol ar waith, cyn derbyn tystysgrif Barod Amdani i'w harddangos ar eu gwefan a'u safle. Mae'r cynllun yn cwmpasu naw sector gwahanol ar draws y diwydiant gyda chwestiynau sector-benodol ar gyfer busnesau; mae modd gweld cyngor a chanllawiau ar gwblhau'r asesiadau risg a'r gofynion glanhau yma:

PASC

Llywodraeth Cymru

UKHospitality

Mae cymorth pellach ar gael hefyd drwy ganolfan alwadau benodol, sy'n derbyn cefnogaeth uniongyrchol gan Busnes Cymru, ar 0345 873 8050.

Byddwch yn effro i'r ffaith fydd rhaid i unrhyw fusnesau sy'n berchen ar sawl lleoliad (e.e. darparwr gweithgareddau awyr agored sydd hefyd yn berchen ar safle hunan-ddarpar) fynd drwy'r broses gwneud cais ar gyfer pob elfen sy'n rhan o'u cwmni.

Dolenni Defnyddiol

Bwletinau diweddaraf sector-benodol ynghylch y Coronafeirws gan Busnes Cymru:

Cymorth ariannol ar gyfer busnesau:

Cofrestrwch i dderbyn y cylchlythyrau diweddaraf gan Croeso Cymru:

Gweld ein canllawiau ar adfer busnesau twristiaeth 

Protocol dychwelyd i'r gwaith: gweithgynhyrchu - Cyngor ar gyfer ailgychwyn busnes gweithgynhyrchu a rheoli'r risg i gyflogeion (Llywodraeth Cymru).

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi 8 canllaw sy'n ymdrin ag amrywiaeth o wahanol fathau o waith. Mae gan lawer o fusnesau fwy nag un math o weithle, fel swyddfa, ffatri a fflyd o gerbydau, felly efallai y bydd angen i fusnesau edrych ar fwy nag un o'r rhain.  Mae'r canllawiau wedi'u cynhyrchu ar gyfer Lloegr yn bennaf, ond maen nhw'n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol.

Canllawiau ar gyfer Ailgychwyn Gwaith Adeiladuar gyfer cwmnïau sy'n gweithio yn y sector domestig (Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr) 

Busnesau sy'n Cyflenwi Bwyd a Chludfwyd

Yn dilyn cyfyngiadau'r Llywodraeth ar dafarndai, bwytai, caffis ac ati, mae'n bosibl y bydd busnesau'n newid y ffordd maen nhw'n gweithio ac yn arallgyfeirio, er enghraifft, drwy ystyried hysbysebu a darparu bwyd o'r fwydlen arferol neu brydau newydd i'w danfon neu'u casglu.

Dylai'r cyngor yn y ddogfen yma gael ei ddefnyddio ar y cyd â pholisi bwyd y busnes, (Bwyd Mwy Diogel, Busnes Gwell (SFBB), neu system gyfwerth), yn ogystal â'i ategu. Os dydych chi ddim yn defnyddio SFBB, dylech chi ddiweddaru'ch system rheoli diogelwch bwyd yn unol â hynny.

Mae angen hysbysu'r holl staff am gefndir y Coronafeirws gan gynnwys llwybrau trosglwyddo, symptomau a beth i'w wneud os bydd staff yn mynd yn sâl, gofynion hunanynysu a gwybodaeth berthnasol arall i allu atal y Coronafeirws rhag lledaenu'n effeithiol.  Mae'r Llywodraeth wedi cyhoeddi canllawiau ar COVID-19 ar gyfer gweithwyr a busnesau https://www.gov.uk

Mae cyngor yn newid yn gyflym yn unol â'r sefyllfa ei hun, ac efallai bydd angen diwygio'r canllawiau yma yn y dyfodol os bydd cyngor y Llywodraeth neu'r diwydiant yn newid.

Deunydd Hyrwyddo ac Adnoddau

Mae adnoddau hyrwyddo ar gael i helpu busnesau a chyflogwyr i gadw eu gweithle'n ddiogel. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio sawl arwydd diogelwch a rhai'n atgoffa gweithwyr i gadw at y rheolau cadw pellter corfforol

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf hefyd wedi llunio arwyddion ynglŷn â chadw pellter cymdeithasol.

Mae modd lawrlwytho'r holl adnoddau yma a'u hargraffu i'w harddangos.

Cymorth arall

Mae gan Busnes Cymru amrywiaeth o Weminarau gwahanol ar gael sydd â'r nod o helpu busnesau bach a chanolig.  Maen nhw'n ymdrin â phynciau allweddol i helpu i leihau effaith y Coronafeirws gan helpu busnesau i oroesi.

Tudalennau Perthnasol