Taliadau Parcio yng Nghanol Trefi wedi'u hatal dros dro

Bydd taliadau ym meysydd parcio ym Mhontypridd ac Aberdâr yn cael eu hatal am gyfnod o bedwar mis, gan ddechrau o 25 Mawrth. Mae hyn er mwyn ei gwneud hi’n haws i drigolion fynd i siopa am fwyd a phethau hanfodol. Mae parcio ym mhob tref arall yn dal i fod am ddim.

Arolygiadau Priffyrdd wedi'u hatal dros dro

Mae'r Cyngor wedi atal ei archwiliadau rhagweithiol o'r priffyrdd yn dilyn canllawiau iechyd cyhoeddus ar gadw pellter cymdeithasol. Serch hynny, byddwn ni’n dal i ymateb i faterion brys yn ystod y cyfnod heriol yma. Rhagor o fanylion yma.

Uned Trafnidiaeth Integredig

Bydd holl staff Uned Trafnidiaeth Integredig y Cyngor yn gweithio gartref am y tro. Anfonwch unrhyw ymholiadau i'r cyfeiriadau e-bost perthnasol (isod):

  • Trafnidiaeth Gyhoeddus - GwasanaethauTrafnidiaeth@rhondda-cynon-taf.gov.uk
  • Trafnidiaeth Ysgolion Prif Ffrwd CludoDisgyblion@rhondda-cynon-taf.gov.uk
  • Trafnidiaeth Gofal yn y Gymuned - TrafnidiaethGofalynyGymuned@rhondda-cynon-taf.gov.uk
  • Trafnidiaeth  Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) -      TrafnidiaethGofalynyGymuned@rhondda-cynon-taf.gov.uk
  • Diogelwch  y Ffyrdd - DiogelwchyFfyrdd@rhondda-cynon-taf.gov.uk
  • Cynllunio Trafnidiaeth - StrategaethTrafnidiaeth@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Rydyn ni'n argymell eich bod chi'n cysylltu â'r cwmnïau perthnasol yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth am eu gwasanaethau yn ystod y pandemig.

Gwybodaeth am draffig

Bydd y newyddion teithio diweddaraf ar y radio a'r teledu yn rhoi gwybod i chi am unrhyw broblemau neu ffyrdd sydd ar gau.

Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Ddylai preswylwyr ddim teithio i ardaloedd cefn gwlad yn ddiangen, a dylen nhw ddilyn mesurau cadw pellter cymdeithasol wrth ddefnyddio llwybrau lleol er mwyn amddiffyn eu hunain a phobl eraill.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno rheoliadau brys (Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau'r Coronafeirws) (Cymru) 2020) . Mae'r rheoliadau yma'n caniatâu i awdurdodau lleol gau llwybrau cyhoeddus a thir mynediad lle mae defnydd ohonyn nhw'n peri risg uchel o ran lledaenu'r Coronafeirws.

Os yw'r Cyngor yn nodi ardaloedd/mannau lle mae grwpiau o bobl yn ymgynnull ac yn anwybyddu'r mesurau newydd gan Lywodraeth y DU i atal y coronafirws rhag lledaenu, bydd y Cyngor yn cau hawliau tramwy a mynediad i dir ar unwaith.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.