Yn seiliedig ar argaeledd adnoddau staff, cynnydd y gwaith torri gwair a mân waith cynnal a chadw sydd wedi'i wneud ym mwyafrif ein mynwentydd, mae'r Cyngor bellach wedi ailagor ein mynwentydd i'r cyhoedd.

Rhaid i drigolion sy'n ymweld â'r safleoedd hyn wneud hynny yn unol â gofynion pellhau cymdeithasol bob amser.

Bydd mân waith cynnal a chadw a thorri gwair yn parhau trwy gydol yr wythnos yma.

Gwasanaeth Cofrestru

Ar hyn o bryd mae'r Gwasanaeth yn gweithredu ar sail apwyntiadau yn unig.  Mae modd cael apwyntiad trwy ffonio 01443 494024 neu e-bostio Cofrestrydd@rctcbc.gov.uk.  Byddwch yn effro i'r ffaith fod ein llinellau ni'n brysur iawn ar hyn o bryd.

Bydd ein hapwyntiadau'n cael eu cyflawni'n unol â chyfarwyddyd y Llywodraeth ar bellhau cymdeithasol, a fydd yn cynnwys gosod cadeiriau'n bell oddi wrth y Cofrestrydd.  Rydyn ni'n gofyn i chi ohirio eich apwyntiad chi os ydych chi neu aelod agos o'ch teulu chi'n profi symptomau firws COVID-19.

Cofrestru Genedigaethau

Bydd apwyntiadau cofrestru genedigaeth newydd yn cael eu gohirio tan ar ôl y cyfnod pandemig presennol.  Rydyn ni'n sylweddoli efallai bydd hyn yn golygu byddwch chi'n mynd dros y 42 diwrnod sydd gyda chi i gofrestru genedigaeth babi fel arfer; daeth y cyfarwyddyd yma gan y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol ac mae hynny wedi’i chymryd i ystyriaeth.  Bydd rhieni'n gallu gwneud cais am fudd-dal plant neu gredyd cynhwysol cyn i'r enedigaeth gael ei chofrestru, lle mae'r anallu i gofrestru oherwydd COVID-19 a'r newidiadau yma.  Bydd gofyn i chi gofrestru babi ar ôl y cyfnod pandemig.

Cofrestru Marwolaethau

Bydd pob cofrestriad marwolaeth yn cael ei wneud dros y ffôn.  Pan fydd y meddyg yn mynd at y sawl sydd wedi marw ac yn cyflwyno ffurflen Achos Marwolaeth (MCCD), bydd yn cael ei hanfon yn electronig o'r feddygfa neu o'r ysbyty at Swyddfa'r Cofrestrydd.  Pan fyddwch chi'n cysylltu â ni i drefnu eich apwyntiad dros y ffôn, byddwn ni'n sicrhau bod y ffurflen MCCD wedi’i derbyn; os dydy hyn heb ddigwydd, byddwn ni'n cymryd eich manylion ac yn cysylltu â chi pan fydd wedi dod i law.  Ar adeg a dyddiad eich apwyntiad, byddwn ni'n cysylltu â chi dros y ffôn ac yn cymryd yr holl fanylion sy'n angenrheidiol i gofrestru'r brofedigaeth.  Ar ddiwedd y cyfarfod dros y ffôn, byddwn ni'n anfon neges e-bost atoch chi i gadarnhau bod y cofrestriad wedi'i gyflawni ac anfon y ffurflen claddu/amlosgi yn electronig at y Fynwent a'r Awdurdod Amlosgi i ganiatáu i hyn fynd yn ei flaen.  Byddwch chi'n derbyn tystysgrif marwolaeth trwy ddosbarthiad wedi'i gofnodi.  Os ydych chi neu'ch teulu yn sâl ar adeg yr hysbysiad o farwolaeth, mae modd i ni gymryd yr wybodaeth berthnasol gan y Trefnwr Angladdau yr ydych chi wedi'i benodi i weithredu ar eich rhan.  Noder ein bod ni’n hyfforddi rhagor o staff yn ystod y cyfnod yma i sicrhau bod modd i ni ddelio â chi cyn gynted â phosibl; byddwch yn amyneddgar gyda ni yn ystod y cyfnod yma – os byddwn ni'n gofyn i'ch aros ar y
lein wrth i ni wirio rhywbeth, mae hyn er mwyn sicrhau eich bod chi'n derbyn y gwasanaeth yr ydych chi'n ei haeddu yn y cyfnod anodd yma.    

Priodasau a Seremonïau Partneriaeth Sifil

Mae POB seremoni priodas a phartneriaeth sifil wedi'u canslo.  Byddwn ni'n cysylltu â chyplau yn ôl yr angen; does dim rhaid i chi ein ffonio ni.  Os hoffech chi ohirio'ch seremoni, byddwn ni’n ymdrechu i hwyluso hyn.  Sylwch y bydd yn rhaid rhoi ‘Rhybudd/Hysbysiad’ newydd. Ar hyn o bryd mae angen bod o leiaf 28 diwrnod o ddiwrnod yr hysbysiad newydd hyd at ddyddiad y seremoni.  Ar hyn o bryd dydyn ni ddim yn gwybod pa mor hir y bydd y cyfyngiadau yma ar waith.

Hysbysiadau Priodi / Partneriaethau Sifil Newydd

Er mwyn bod modd blaenoriaethu agweddau eraill ar ddarparu gwasanaethau, dydyn ni ddim yn derbyn apwyntiadau newydd ar gyfer Hysbysiadau newydd am seremonïau y tu hwnt i gyfnod o 3 mis.  Cysylltwch â ni unwaith y byddwch chi o fewn y ffenestr 3 mis yma.  Dydyn ni ddim yn rhagweld y bydd hyn yn effeithio ar ein gallu i ddarparu'r gwasanaeth ar y dyddiad y byddwch chi'n gofyn amdano.  Os ydych chi wedi trefnu apwyntiad gyda ni eisoes, byddwn ni'n cysylltu gyda chi os oes rhaid i ni ohirio'ch apwyntiad chi.

Copïau o Dystysgrifau

Bellach dim ond dros y ffôn neu e-bost y mae modd gwneud ceisiadau am gopïau o dystysgrifau (genedigaethau, marwolaethau neu briodasau).  Bydd y dystysgrif yn cael ei hanfon atoch chi trwy’r post cyn gynted ag y bo modd i ni wneud hynny.

Hanes Teulu

Mae ceisiadau am gyngor a thystysgrifau i hwyluso chwiliadau Hanes Teulu wedi'u hatal am y tro.

Gwasanaethau Profedigaethau

Mae'r Cyngor mewn cysylltiad â'r Trefnwyr Angladdau, yn unol â'r canllawiau a'r wybodaeth sydd wedi'i darparu gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. I drafod trefniadau gwasanaeth unigol, cysylltwch â'ch Trefnwr Angladdau yn uniongyrchol.

Amlosgfeydd Glyn-Taf a Llwydcoed:

Oherwydd y sefyllfa bresennol mewn perthynas â Covid 19, rydyn ni'n gofyn i aelodau o'r cyhoedd beidio â dod i swyddfa'r amlosgfeydd yn ystod y cyfnod yma. Mae modd gwneud taliadau dros y ffôn ac mae modd i ni ddelio â'ch ymholiadau dros y ffôn neu drwy e-bost. Mae'r manylion yma isod:

  • Amlosgfa Glyn-Taf - 01443 402810
     AmlosgfaGlyntaf@rctcbc.gov.uk - Ymholiadau am Amlosgfa Glyn-taf, a mynwentydd Taf-elái a Chwm Cynon.
  • Amlosgfa Llwydcoed - 01685 874115
    AmlosgfaLlwydcoed@rctcbc.gov.uk– Ymholiadau am Amlosgfa Llwydcoed a mynwentydd Cwm Cynon. Rydyn ni'n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Rydyn ni'n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.