Gwasanaethau Profedigaethau

O ddydd Llun, 8 Mehefin, mae modd i hyd at 15 o alarwyr ddod i angladdau yn Amlosgfeydd Glyn-taf a Llwydcoed, ac ym Mynwentydd Rhondda Cynon Taf.

Er mwyn parhau i gadw teuluoedd yn ddiogel yn ystod y cyfnod anodd yma, rhaid cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr, o leiaf, bob amser. Rydyn ni'n gofyn i deuluoedd gysylltu â'u Cyfarwyddwyr Angladdau unigol am ragor o wybodaeth.

Rydyn ni'n gofyn i'r cyhoedd beidio â dod i swyddfa'r amlosgfeydd yn ystod y cyfnod yma. Mae modd gwneud taliadau dros y ffôn ac mae modd i ni ddelio â'ch ymholiadau dros y ffôn neu drwy'r cyfeiriad e-bost isod.

Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau, ffoniwch Swyddfa Gwasanaethau Profedigaethau'r Cyngor ar 01443 402810 neu e-bostiwch AmlosgfaGlyntaf@rctcbc.gov.uk

Mae modd i chi hefyd gysylltu ag  Amlosgfa Llwydcoed a Mynwentydd Cwm Cynon drwy ffonio 01685 874115 neu e-bostio AmlosgfaLlwydcoed@rctcbc.gov.uk

Cofrestru Genedigaethau

O ddydd Llun 29 Mehefin, bydd modd i'r cyhoedd wneud apwyntiadau i gofrestru genedigaeth baban. 

Er mwyn lleihau cyswllt wyneb yn wyneb, bydd gofyn i chi siarad â'r Cofrestrydd mewn apwyntiad dros y ffôn - caiff y rhain eu cynnal yn ystod y bore.  Bydd hi dal yn ofynnol i'r rhiant/rhieni lofnodi'r gofrestr, felly bydd gofyn i chi ddod i'r Swyddfa Gofrestru yn y prynhawn ar ôl yr apwyntiad ffôn.  Bydd sgriniau rhyngoch chi a'r Cofrestrydd yn ystod y rhan yma o'r broses. 

Os dydych chi ddim wedi gallu cofrestru genedigaeth oherwydd COVID-19, rydyn ni'n argymell yn gryf eich bod chi'n trefnu apwyntiad i wneud hynny cyn gynted â phosibl.

Cofrestru Marwolaethau

Caiff pob marwolaeth ei chofrestru dros y ffôn.  Pan fydd y meddyg yn ymweld â'r ymadawedig ac yn cyhoeddi'r ffurflen Achos Marwolaeth (MCCD), bydd y feddygfa neu'r ysbyty wedyn yn anfon copi electronig ohoni i Swyddfa'r Cofrestrydd.  Pan fyddwch chi'n cysylltu â ni i drefnu'ch apwyntiad ffôn, byddwn ni'n gwirio bod y ffurflen MCCD wedi'n cyrraedd ni; os nad yw hi gyda ni, byddwn ni'n cymryd eich manylion ac yn cysylltu â chi pan fydd hi'n dod i law. 

Pan fydd hi'n amser cynnal eich apwyntiad, byddwn ni'n eich ffonio chi ac yn cymryd yr holl fanylion sydd eu hangen i gofrestru'r brofedigaeth. Bydd tudalen swyddogol y gofrestr a'r tystysgrifau yn nodi'r holl wybodaeth sy'n cael ei darparu gan y sawl sy'n cofrestru'r farwolaeth. Byddwch gystal â sicrhau eich bod wedi sillafu popeth yn gywir cyn yr apwyntiad.

Os ydych chi wedi gofyn am gofrestriad dwyieithog, cofiwch sicrhau bod y sillafiadau Saesneg a Chymraeg cywir wrth law.

NODYN: Os byddwch chi'n darparu gwybodaeth ar adeg y cofrestru sydd angen ei chywiro'n ddiweddarach, bydd tâl o hyd at £90 ar gyfer gwneud unrhyw newidiadau.

Ar ddiwedd yr apwyntiad ffôn, byddwn ni'n anfon e-bost atoch chi i gadarnhau bod y farwolaeth wedi'i chofrestru, ac yn anfon copi electronig o'r ffurflen ryddhau er mwyn claddu/amlosgi i'r Awdurdod Mynwentydd ac Amlosgi fel bod modd claddu/amlosgi'r ymadawedig.  Bydd y dystysgrif farwolaeth yn cael ei hanfon atoch chi trwy ddosbarthiad wedi'i gofnodi.  Os ydych chi neu'ch teulu'n sâl pan fyddwch chi wedi trefnu rhoi gwybod am y farwolaeth, gallwn ni gasglu'r wybodaeth berthnasol gan y Trefnwr Angladdau rydych chi wedi'i benodi i weithio ar eich rhan.  Nodwch: Rydyn ni'n hyfforddi rhagor o staff yn ystod y cyfnod yma er mwyn sicrhau bod modd i ni drefnu apwyntiadau gyda chi cyn gynted â phosibl; byddwch yn amyneddgar gyda ni yn ystod y cyfnod yma - os gofynnwn i chi aros am ennyd i ni wirio rhywbeth, rydyn ni'n gwneud hynny er mwyn sicrhau eich bod chi'n derbyn y gwasanaeth rydych yn ei haeddu yn ystod y cyfnod anodd yma.

Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau, ffoniwch ni ar 01443 494024

Priodasau a Seremonïau Partneriaeth Sifil

O ddydd Llun 29Mehefin, bydd modd i chi briodi neu ymrwymo i bartneriaeth sifil yn y Swyddfa Gofrestru.  Oherwydd gofynion cadw pellter cymdeithasol, does dim modd cael mwy na 2 o westeion yn ystafell fach y swyddfa gofrestru, a dim mwy na 9 o westeion yn Ystafell Evan James/y Siambr Sifil; efallai y bydd y niferoedd hyn yn lleihau, gan ddibynnu ar sut yr hoffech chi fynd i mewn i ystafell y seremoni.  Byddwch chi hefyd yn gweld mesurau diogelwch ychwanegol ar waith, caiff y rhain eu hegluro i chi wrth drefnu'ch seremoni. 

Os oeddech chi wedi symud eich seremoni i ddyddiad arall, ond yn dymuno ei symud yn ôl i'r dyddiad gwreiddiol, neu os ydych chi wedi trefnu dyddiad ar gyfer eich priodas ond yn awyddus i'w gohirio nes bydd pethau'n gwella o ran cadw pellter cymdeithasol, ffoniwch y Swyddfa am sgwrs, a byddwn ni'n gwneud ein gorau i'ch helpu.

Os oedd rhaid i chi newid eich cynlluniau yn sgil COVID-19, ac os bydd gofyn i chi gyflwyno Hysbysiad o’r newydd ar gyfer eich priodas neu bartneriaeth sifil, fydd dim gofyn i chi dalu eto am yr Hysbysiad yma.

Os oeddech chi wedi bwriadu priodi neu ymrwymo i bartneriaeth sifil mewn Canolfannau wedi'u Cymeradwyo, fel gwesty, gyda Chofrestrydd yn bresennol, cofiwch fod cyfyngiadau o ran agor eiddo o'r fath o hyd.  Mewn achosion o'r fath, dylech gysylltu â'r Ganolfan sydd wedi'i Chymeradwyo yn gyntaf os oes gyda chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â'ch priodas.

Gofynnwn i unrhyw un sydd â symptomau COVID, neu sy'n ynysu ar ôl i aelod o'r teulu fod â symptomau, beidio â dod i'r seremoni. Yn ogystal â hynny, gofynnwn i chi gadw at bellter cymdeithasol a chadw'n ddiogel wrth deithio i'r Swyddfa Gofrestru, yn ystod seremoni, ac wedi hynny.

Hysbysiadau Priodi / Partneriaethau Sifil Newydd

O ddydd Llun 29 Mehefin, byddwch chi'n gallu cyflwyno Hysbysiad newydd ar gyfer eich priodas neu'ch partneriaeth sifil.

Copïau o Dystysgrifau

Bellach dim ond dros y ffôn neu e-bost y mae modd gwneud ceisiadau am gopïau o dystysgrifau (genedigaethau, marwolaethau neu briodasau).  Bydd y dystysgrif yn cael ei phostio atoch chi cyn gynted ag y bo modd i ni wneud hynny.

Hanes Teulu

Mae ceisiadau am gyngor a thystysgrifau i hwyluso chwiliadau Hanes Teulu wedi'u hatal am y tro.

Rydyn ni'n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.