Yn dilyn y cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru, mae holl ysgolion Rhondda Cynon Taf a rhai ledled Cymru ar gau ar gyfer addysg statudol mewn ymateb i argyfwng y Coronafeirws.

Dolenni Cyflym

Cais am Ofal Plant Brys

 • Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau am ofal plant brys ar gyfer yr wythnos sy'n cychwyn 8 Mehefin yw 11.59pm ddydd Mawrth 2 Mehefin.

Mae gofal plant brys ar gael i drigolion RhCT (sy'n weithwyr allweddol), y rheiny sy'n cael eu cyflogi gan GBSRhCT (sy'n weithwyr allweddol) a dysgwyr sy'n hynod agored i niwed yn unig.

Mae gofal plant brys ar gael ar benwythnosau ar gyfer gweithwyr allweddol/hanfodol yn unig. (Nodwch fod darpariaeth ar y penwythnos ar gael yn Ysgol Gymuned Tonyrefail ac ysgolion arbennig yn unig ac mae hyn ar gyfer plant gweithwyr allweddol/hanfodol yn unig).

NODWCH: Mae'r cyngor gwyddonol diweddaraf ar sut i gyfyngu ar COVID-19 rhag lledaenu ymhellach yn glir i bawb. Cyn belled ag y bo modd, mae'n hanfodol ein bod ni'n cyfyngu ar gyswllt cymdeithasol.  Mae hyn yn golygu y dylai plant, pan fo'n bosibl, aros yn ddiogel yn eu cartref er mwyn cyfyngu ar debygolrwydd y feirws rhag lledaenu, ac amddiffyn y rheiny sy'n agored i salwch mwy difrifol o ganlyniad i'r feirws.

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, os yw un rhiant yn weithiwr allweddol/hanfodol yn y frwydr yn erbyn COVID-19 ond dydy'r rhiant arall ddim, yna dylai'r rhiant arall ddarparu trefniadau amgen diogel yn y cartref pan fo hynny'n bosibl.

Os cewch eich dosbarthu'n weithiwr allweddol/hanfodol ond mae modd i chi gyflawni rolau mwyaf pwysig eich swydd yn effeithiol wrth weithio gartref, yna dylech wneud hynny.

Dylai cadw plant yn ddiogel yn eu cartref gyfyngu ar debygolrwydd y feirws rhag lledaenu ac amddiffyn y rheiny sy'n agored i salwch mwy difrifol o ganlyniad i'r feirws.

Gwnewch gais am ddarpariaeth gofal plant frys yn ddewis olaf yn unig.

Dylid gofalu am blant ag anghenion meddygol sy'n bodoli eisoes gartref i sicrhau eu hiechyd a'u diogelwch.

Sylwch: Mae'r trefniadau canlynol yn cael eu hadolygu'n rheolaidd ac yn destun newid oherwydd materion ac adnoddau staffio. Er y byddwn ni'n ymdrechu i gynnal y trefniadau yma, efallai y bydd rhaid gwneud rhai newidiadau, yn aml ar fyr rybudd. 

Darpariaeth gofal plant frys i blant 4-14 oed (3-19 oed mewn ysgolion arbennig)

Mae'r ffurflenni isod ar gyfer ceisiadau am yr wythnos sy'n cychwyn 8 Mehefin

Os ydy'ch plentyn yn 4 oed, gweler yr wybodaeth bwysig ynglych ceisiadau ar gyfer plant 0-4 oed ar waelod y dudalen yma i sicrhau eich bod chi'n cwblhau'r ffurflen gais briodol.

Darllenwch, hefyd, yr wybodaeth bwysig isod cyn cwblhau'r ffurflenni. Mae ffurflenni gwahanol ar gael, felly sicrhewch eich bod chi'n cwblhau'r ffurflen sy'n briodol i'ch amgylchiadau.

Yn ogystal â hynny, dylech ddarllen y ffurflenni'n ofalus a dewis y ganolfan sydd fwyaf cyfleus a phriodol (o ran oedran, crefydd ac iaith).  Nodwch - bellach mae rhai canolfannau'n darparu cymorth cyfrwng Cymraeg yn unig, ac mae eraill ar gyfer oedrannau penodol. Darllenwch y disgrifiad llawn ar gyfer pob canolfan cyn mynd ati i ddewis yr un sydd fwyaf priodol.

Rhaid i'r ffurflen uchod gael ei chwblhau gan bob gweithiwr allweddol/ hanfodol yn wythnosol

Mae'r ffurflen uchod ar gyfer rhieni/cynhalwyr disgyblion sy'n agored i niwed a disgyblion sy'n mynychu ysgolion arbennig ac sydd ddim yn defnyddio'r ddarpariaeth gofal plant brys ar hyn o bryd.  Does dim angen i blant sy'n agored i niwed a phlant mewn ysgolion arbennig sy'n mynychu lleoliad gofal plant brys ar hyn o bryd ailymgeisio bob wythnos. Ond, mae angen iddyn nhw e-bostio CynllunioYsgolion@rhondda-cynon-taf.gov.uk os nad oes angen lle mwyach.

Bydd nifer y plant mewn lleoliadau addysgol a gofal plant yn cael eu cadw i'r lleiafswm. Bydd lleoedd mewn ysgolion a lleoliadau gofal plant yn gyfyngedig iawn a dim ond plant sy'n arbennig o agored i niwed a phlant gweithwyr hanfodol y mae rhaid iddyn nhw weithio oherwydd COVID-19, ddylai fod yn bresennol yn ystod y cyfnod yma. 

O 1 Mehefin, bydd gofal plant brys yn cael ei gynnig yn 25 lleoliad brys ledled ardal Rhondda Cynon Taf, sef:-

 • Ysgol Gymunedol Aberdâr (disgyblion 11-14 oed yn unig)
 • Ysgol Gynradd Parc Aberdâr (disgyblion oedran ysgol gynradd yn unig)
 • Ysgol Gynradd Aberdâr yr Eglwys yng Nghymru (darpariaeth ffydd)
 • Ysgol Gynradd Parc y Darren (disgyblion oedran ysgol gynradd)
 • Ysgol Gynradd Dolau (darpariaeth dwy iaith)
 • Ysgol Gymunedol Glynrhedynog (disgyblion 11-14 oed yn unig)
 • Ysgol Gynradd Gymunedol Glen-bói
 • Ysgol Gynradd Gwaunmeisgyn
 • Ysgol Gynradd Heol-y-celyn (dwy iaith)
 • Ysgol Gymuned y Porth
 • Ysgol Gynradd Mihangel Sant Eglwys Gatholig Rhufain (darpariaeth ffydd)
 • Ysgol Gymuned Tonyrefail
 • Ysgol Gynradd Treorci
 • Ysgol Gynradd Trerobart
 • YGG Aberdâr (darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn unig)
 • YGG Llyn-y-forwyn (darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn unig)
 • Ysgol Garth Olwg (darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn unig)
 • Ysgol Llanhari (darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn unig)
 • Ysgol Nant-gwyn
 • Canolfan Addysg Tai (ar gyfer disgyblion presennol yr ysgol yn unig)
 • Canolfan Addysg Tŷ Gwyn (ar gyfer disgyblion presennol yr ysgol yn unig)
 • Ysgol Arbennig Maesgwyn (ar gyfer disgyblion presennol yr ysgol yn unig)
 • Ysgol Arbennig Park Lane (ar gyfer disgyblion presennol yr ysgol yn unig)
 • Ysgol Hen Felin (ar gyfer disgyblion presennol yr ysgol yn unig)
 • Ysgol Tŷ Coch (ar gyfer disgyblion presennol yr ysgol yn unig)

Gweithwyr allweddol/hanfodol - bydd gofal plant brys i'r grŵp yma'n cael ei gynnig o ddydd Llun i ddydd Sul 8am-6pm.

Dysgwyr sy'n agored i niwed - bydd gofal plant brys yn cael ei gynnig o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod oriau ysgol arferol YN UNIG.

Ysgolion arbennig / Anhwylder Ymddygiad Emosiynol (EBD) / Unedau Atgyfeirio Disgyblion – dylai disgyblion sy'n mynychu ysgolion arbennig neu Dŷ Gwyn / Canolfan Addysg Tai wneud cais i fynd i'w hysgol arferol.

Canslo

Os na fyddwch yn mynd i'r sesiwn gafodd ei dyrannu i chi, byddwn ni'n cymryd yn ganiataol does dim angen darpariaeth gofal plant frys arnoch chi mwyach a bydd lle eich plentyn yn cael ei ganslo.

Trafnidiaeth 

 • Bydd rhieni/cynhalwyr sy'n weithwyr allweddol/hanfodol cymwys yn gyfrifol am ollwng a chasglu eu plant o'r lleoliad argyfwng o'u dewis.
 • Bydd cludiant yn cael ei ddarparu ar gyfer disgyblion sy'n mynychu ysgolion arbennig, ond efallai bydd hyn yn wahanol i ddarparwr cludiant arferol eich plentyn.
 • Dim ond i blant sydd â gweithiwr cymdeithasol cyfredol fydd cludiant ar gyfer disgyblion agored i niwed yn cael ei ddarparu.
 • Bydd angen i rieni/cynhalwyr y disgyblion yma sy'n agored i niwed roi gwybod i'r Cyngor a oes angen cludiant pan fyddan nhw'n cwblhau'r ffurflen gais uchod.
 • Bydd y plant yma'n cael lle yn eu canolfan argyfwng agosaf er mwyn gallu darparu cludiant yn haws.
 • Anfonwch e-bost i CynllunioYsgolion@rhondda-cynon-taf.gov.uk os ydych chi'n derbyn cludiant ysgol a does dim angen y cludiant arnoch chi mwyach.

Prydau bwyd

 • Bydd POB disgybl sy'n mynychu darpariaeth gofal plant frys yn cael pryd bwyd o ddydd Llun 27 Ebrill.

Ysgolion Arbennig

Bydd y pedair ysgol arbennig yn parhau i fod ar agor.  Mae'r ddarpariaeth yma ar gyfer disgyblion sydd fel arfer yn mynychu'r lleoliadau a'u rhieni/cynhalwyr heb unrhyw drefniadau gofal plant amgen addas yn unig.

Y pedair ysgol arbennig yw:

 • Ysgol Arbennig Maesgwyn
 • Ysgol Arbennig Park Lane
 • Ysgol Hen Felin
 • Ysgol Tŷ Coch

Bydd yr ysgolion arbennig yma ar agor yn ystod oriau craidd yr ysgol yn unig a bydd cludiant yn cael ei ddarparu. Dylech nodi y gall hyn fod yn wahanol i ddarparwr cludiant arferol eich plentyn.  Byddwn ni'n darparu prydau bwyd. 

Mae darpariaeth ar y penwythnos yn yr ysgolion yma ar gael i weithwyr allweddol/hanfodol yn unig.  Os bydd angen y ddarpariaeth yma arnoch chi, cwblhewch y ffurflen gais a bydd gwybodaeth bellach yn cael ei rhoi ichi. 

Bydd Tŷ Gwyn a Chanolfan Addysg Taihefyd ar agor ar gyfer darpariaeth gofal plant frys i rieni / cynhalwyr disgyblion sydd fel arfer yn mynychu'r lleoliad yma. 

Os nad yw plentyn rhieni/cynhalwyr yn mynychu lleoliad gofal plant brys ar hyn o bryd, mae angen iddyn nhw gwblhau ffurflen gais ar-lein o hyd am le yn ysgolion arbennig, Tŷ Gwyn a Chanolfan Addysg Tai.

Cais ar gyfer disgyblion sy'n agored i niwed ac ysgolion arbennig

Mae’r ffurflen uchod ar gyfer rhieni/cynhalwyr disgyblion agored i niwed a disgyblion sy’n mynychu ysgolion arbennig sydd ddim yn derbyn darpariaeth gofal plant brys ar hyn o bryd. Does dim rhaid i blant agored i niwed a phlant mewn ysgolion arbennig sy’n mynychu lleoliadau gofal plant brys ar hyn o bryd ail-gyflwyno cais bob wythnos, ond rhaid iddyn nhw e-bostio cynllunioysgolion@rctcbc.gov.uk os does dim angen y lle arnyn nhw rhagor.

Dylid gofalu am blant ag anghenion meddygol sy'n bodoli eisoes gartref i sicrhau eu hiechyd a'u diogelwch.

Gwybodaeth Bellach 

Er mwyn ein galluogi ni i gadw pellter cymdeithasol digonol a sicrhau niferoedd staffio, bydd angen i weithwyr allweddol/hanfodol gyflwyno cais yn wythnosol.

Bydd ceisiadau ar gyfer yr wythnos sy'n cychwyn ddydd Llun 15 Mehefin yn agor ddydd Sul, 7 Mehefin ac yn cau am 11.59pm, ddydd Mawrth, 9 Mehefin.

Does dim angen i blant sy'n agored i niwed a phlant ysgolion arbennig sy'n mynychu lleoliadau gofal plant brys ar hyn o bryd ailymgeisio bob wythnos. Ond, mae angen iddyn nhw e-bostio CynllunioYsgolion@rhondda-cynon-taf.gov.uk os nad oes angen lle mwyach.

Nodwch: mae'r sefyllfa'n newid ac yn datblygu o hyd. Mae'r ddarpariaeth ar gyfer yr wythnosau i ddod yn cael ei hadolygu'n gyson a bydd y dudalen yma'n cael ei diweddaru maes o law i adlewyrchu datblygiadau'r darlun cenedlaethol. Ewch i'r dudalen we yma'n rheolaidd er mwyn gweld cyfnodau ymgeisio a gwybodaeth am y broses ymgeisio ar gyfer yr wythnosau i ddod.

Dylech e-bostio unrhyw ymholiadau ynghylch darpariaeth gofal plant frys i blant 4-14 oed (3-19 mewn ysgolion arbennig) at CynllunioYsgolion@rctcbc.gov.uk

Darpariaeth gofal plant frys i blant 0-4 oed

Os ydych chi'n weithiwr allweddol/hanfodol gyda phlentyn/plant 0-4 oed sydd heb ddechrau yn yr ysgol yn llawn amser eto, cwblhewch y ffurflen yma i ofyn am gymorth gyda'ch trefniadau gofal plant.

Os yw'ch plentyn rhwng oed geni a 4 oed ac heb ddechrau yn yr ysgol yn llawn amser, dim ond unwaith y bydd angen i chi wneud cais am le mewn lleoliad gofal plant sydd ddim mewn ysgol.

Os ydych chi'n weithiwr allweddol/hanfodol gyda phlentyn sy'n 4 oed ac sydd fel arfer yn mynychu lleoliad ysgol yn llawn amser, gwnewch gais am ofal plant yn un o'r hybiau ysgolion. Cais ar gyfer gweithwyr allweddol/hanfodol - plant 4-14 oed. Mae angen gwneud ceisiadau wythnosol am le mewn lleoliadau gofal plant sydd mewn ysgolion.

Nodwch: mae cymorth ar gael yn unig ar gyfer gweithwyr allweddol/hanfodol y mae eu trefniadau gofal arferol wedi dod i ben (h.y. does dim modd i'w ffrindiau/teulu roi cymorth iddyn nhw rhagor) neu os yw eu horiau gwaith wedi cynyddu/newid.

Os ydych chi'n rhiant/cynhaliwr plentyn 0-4 oed sy'n agored i niwed, gwnewch gais yma

 Dylech e-bostio unrhyw ymholiadau ynghylch darpariaeth gofal plant frys i blant 0-4 oed at CynlluniomewnArgyfwngGofalPlantaChwarae@rctcbc.gov.uk.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.