Fel y gwyddoch chi, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg yng Nghymru, Kirsty Williams, ar 3 Mehefin 2020 y byddai pob plentyn yn cael cyfle i ‘Ailgydio, Dal i Fyny a Pharatoi’ ar gyfer yr haf a mis Medi. Nododd y Gweinidog y byddai tymor yr haf yn cael ei ymestyn am wythnos ychwanegol, gyda thymor yr haf yn dod i ben ar 27 Gorffennaf 2020, ac y byddai pythefnos o wyliau hanner tymor yn yr hydref 2020.

Mae'n bosibl y byddwch chi hefyd yn gwybod bod Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau ddydd Gwener diwethaf mai cynghorau ac ysgolion ledled Cymru fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol ynghylch agor ysgolion am wythnos ychwanegol ar ddiwedd tymor yr haf. Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â'n hysgolion ers y cyhoeddiad diweddar yma i archwilio'r posibilrwydd o agor ysgolion Rhondda Cynon Taf am wythnos ychwanegol ar ddiwedd tymor yr haf. 

Er yr ewyllys da a'r proffesiynoldeb eithriadol y mae ein hysgolion wedi'u harddangos, a pharodrwydd staff i weithio'r wythnos ychwanegol yma, mae nifer o ffactorau wedi golygu ein bod ni ddim wedi gallu bwrw ymlaen â’r cynlluniau i agor ysgolion ar gyfer yr wythnos ychwanegol yma. O ganlyniad i hynny, yn anffodus, bydd ysgolion Rhondda Cynon Taf yn cau ar 20 Gorffennaf 2020, yn ôl y bwriad gwreiddiol. Bydd gofal plant brys mewn ysgolion yn dod i ben ddydd Gwener 17 Gorffennaf 2020. Bydd gwybodaeth bellach mewn perthynas â gofal plant yn yr haf yn cael ei chyhoeddi yn fuan.

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn parhau i weithio'n agos â'n holl ysgolion, sy'n parhau i wneud gwaith arbennig yn ystod y cyfnod heriol yma. Hoffai'r Cyngor ddiolch i rieni am gefnogi'ch plant wrth ddysgu gartref ac am weithio mewn partneriaeth ag ysgol eich plentyn.

(24/6/2020)

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.